Työhygienia

Työhygienia käsittää työpaikoilla ilmenevien mahdol­lisesti työntekijöille haittaa aiheuttavien tai heidän terveyttään vaarantavien kemiallisten, biologisten ja fysikaalisten riskitekijöiden tunnistamisen, kartoituksen ja torjunnan. Työhygieeninen toiminta on altisteiden laadun ja määrän selvittämistä, riskinarviointeja sekä syntyvien tai olemassa olevien ongelmien torjuntamahdollisuuksien selvittämistä ja toteuttamista. Arviointia tehdään käynteinä, mittauksina, tiedottamisena, työoh­jeina tai terveystarkastuksina. Torjuntaa ovat muun muassa tekni­set keinot, suojaimet, koulutus tai varoituskyltit.

Työhygieeninen toiminta työpaikalla toteutuu yri­tyksen oman henkilöstön sekä työterveyshuollon kautta. Työhygieniatoiminnan toteutuksessa voidaan tarvita myös ulkopuolisia työhygienian asiantuntijoita, jotka tekevät työympäristön arviointeja, mittauksia ja toimenpidemahdollisuuksien selvityksiä. Työhygiee­nisen toiminnan arvioimiseksi on olemassa erilaisia menetelmiä, joissa toiminta yhdistyy luontevasti muu­hun turvallisuuden kehittämiseen. Työhygieniatoiminta on jatkuvaa toimintaa, jossa tunnistetaan vaaratekijät, arvioidaan ja mitataan altistumista, arvioidaan tervey­delliset haitat sekä määritetään riski.