Työhygienia

Työhygienia käsittää työpaikoilla ilmenevien mahdol­lisesti työntekijöille haittaa aiheuttavien tai heidän terveyttään vaarantavien kemiallisten, biologisten ja fy­sikaalisten riskitekijöiden tunnistamisen, kartoituksen ja torjunnan. Työhygieeninen toiminta on altisteiden laadun ja määrän selvittämistä, riskinarviointeja sekä syntyvien tai olemassa olevien ongelmien torjuntamah­dollisuuksien selvittämistä ja toteuttamista. Arviointia tehdään käynteinä, mittauksina, tiedottamisena, työoh­jeina tai terveystarkastuksina. Torjuntaa ovat muun muassa tekni­set keinot, suojaimet, koulutus tai varoituskyltit.

Työhygieeninen toiminta työpaikalla toteutuu yri­tyksen oman henkilöstön sekä työterveyshuollon kautta. Työhygieniatoiminnan toteutuksessa voidaan tarvita myös ulkopuolisia työhygienian asiantuntijoita, jotka tekevät työympäristön arviointeja, mittauksia ja toimenpidemahdollisuuksien selvityksiä. Työhygiee­nisen toiminnan arvioimiseksi on olemassa erilaisia menetelmiä, joissa toiminta yhdistyy luontevasti muu­hun turvallisuuden kehittämiseen. Työhygieniatoiminta on jatkuvaa toimintaa, jossa tunnistetaan vaaratekijät, arvioidaan ja mitataan altistumista, arvioidaan tervey­delliset haitat sekä määritetään riski.

Oheisen linkin kautta pääsee tutustumaan laajemmin työhygienian eri muotoihin ja työpaikan tunnistamisen velvoitteisiin. Työhygienian opas on laadittu yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen Metallialan työalatoimikunnan kanssa.