Velvollisuudet ja vastuut

Työnantajan velvollisuudet ja vastuut

Työnantajan tärkein velvollisuus on kirjattu sekä työsopimuslain 2 luvun 3 pykälään, että työturvallisuuslain 2 luvun 8 pykälään; puhutaan työnantajan yleisestä huolehtimisvelvoitteesta, jonka perusteella työnantajan tulee huolehtia työntekijän työturvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on johdettava ja organisoitava työturvallisuustoimintaa työpaikalla, sekä valvottava sen toteutumista. Työnantajan on lisäksi järjestettävä tarpeelliset resurssit, apuvälineet ja henkilösuojaimet, sekä asianmukaiset henkilöstötilat, jotta työturvallisuus työpaikalla voi toteutua myös käytännössä.

Jotta työnantaja voi täyttää lain mukaisen velvollisuutensa huolehtia työturvallisuudesta, sen on selvitettävä työpaikan vaara- ja haittatekijät ja poistettava ne mahdollisuuksiensa mukaan. Jos poistaminen ei ole mahdollista, niin työnantajan tulee käyttää vähemmän vaarallisia tai haitallisia toimintatapoja, sekä arvioida jäljelle jääneet riskit. Arvioinnissa pitää ottaa huomioon työhön ja työympäristöön liittyvien seikkojen lisäksi myös työntekijän henkilökohtaiset edellytykset työn tekemiselle. Henkilökohtaisten ominaisuuksien mukaan voidaan hankkia esimerkiksi erilaisia ergonomiaan liittyviä apuvälineitä.

Työntekijälle on annettava osaamiseensa ja työkokemukseensa nähden riittävää opastusta ja perehdytystä, jotta hän voi tehdä työnsä turvallisesti. Työolosuhteet voivat muuttua nopeastikin, ja työnantajan onkin jatkuvasti tarkkailtava työtapoja, työympäristöä ja työyhteisöä ja puututtava työturvallisuudessa havaitsemiinsa puutteisiin ja riskeihin.

Jokaiselle työpaikalle on laadittava työvuoroluettelo, ja lisäksi työnantajan pitää seurata toteutunutta työaikaa työaikakirjanpidon avulla. Näin varmistetaan lakisääteisten lepoaikojen toteutuminen.

Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturman ja ammattitaudin varalta, jos maksetut tai sovitut palkat ylittävät 1200 euroa kalenterivuodessa. Työnantajan on järjestettävä omalla kustannuksellaan työterveyshuolto työstä johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi, sekä turvallisuuden, terveyden ja työkyvyn suojelemiseksi.

Työsuojelun yhteistoiminta

Työturvallisuutta työpaikalla parannetaan ja ylläpidetään yhteistoiminnassa. Jokaisella työpaikalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma, joka sisältää kehittämistarpeet ja tavoitteet työn turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi. Tavoitteet käsitellään työntekijöiden tai työntekijöiden edustajien kanssa. Työnantajan tulee muutenkin antaa työntekijöille tarpeelliset tiedot työturvallisuuteen vaikuttavista asioista.

Työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti yli 20 työntekijää, on perustettava työsuojelutoimikunta, jossa edustettuna ovat sekä työnantaja, että työntekijät. Työnantajan vastuulla on aloittaa toimenpiteet työsuojelutoimikuntaa koskevan yhteistoiminnan järjestämiseksi. Jos työpaikalla työskentelee vähintään 10 työntekijää, työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu, sekä kaksi varavaltuutettua. Työnantajan on tarvittaessa annettava työntekijöille tietoa oikeudesta työsuojeluvaltuutetun valitsemiseen.

Työnantajan rikos- ja vahingonkorvausvastuu

Työturvallisuuteen liittyvien velvollisuuksien rikkomisesta tai laiminlyömisestä voidaan työnantajan edustaja tuomita työturvallisuusrikkomuksesta sakkoon, tai työturvallisuusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen. Työnantajalle voidaan myös tuomita yhteisösakko. Työnantaja on velvollinen korvaamaan työntekijälle aiheuttamansa vahingon, sekä sellaisen vahingon, jonka työntekijä on virheellään tai laiminlyönnillään (esimerkiksi toiselle työntekijälle) aiheuttanut.

Työntekijän velvollisuudet ja vastuut

Työntekijää koskevat yleiset työturvallisuutta koskevat velvollisuudet löytyvät työsopimuslain 3 luvun 1 ja 2 pykälistä, sekä työturvallisuuslain 4 luvun 18 pykälästä. Työntekijän pitää tehdä työnsä huolellisesti ja noudattaa työnantajan antamia määräyksiä. Lisäksi työtehtävistä ja työoloista riippuen työntekijän velvollisuutena on noudattaa tarvittavaa varovaisuutta.

Työntekijä on velvollinen käytettävissään olevilla keinoilla huolehtimaan niin omasta turvallisuudestaan, kuin muidenkin työntekijöiden turvallisuudesta. Siksi työntekijän pitää viipymättä ilmoittaa työnantajalle, jos huomaa työpaikalla sellaisia puutteita tai vikoja, joista voi aiheutua vaaraa. Ilmoittamisen lisäksi työntekijän velvollisuutena on poistaa tai korjata havaitut työturvallisuusriskit, jos se on mahdollista. Työntekijän velvollisuuksiin kuuluu myös pitää työtilat niin siistinä, että turvallinen työskentely onnistuu.

Työntekijän on käytettävä saamiaan henkilösuojaimia ja varusteita, sekä huolehdittava niistä. Koneita, sekä niissä olevia suojalaitteita käytetään käyttöohjeiden mukaisesti. Turvallisuus- tai suojalaitteita ei saa ilman syytä poistaa eikä kytkeä pois päältä.

Jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää, on työntekijöiden valittava vaalilla keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu, ja kaksi varavaltuutettua. Muussakin työpaikassa näin voidaan tehdä.

Työntekijän rikos- ja vahingonkorvausvastuu

Työnantajan tai tämän edustajan lisäksi myös työntekijä voi työympäristöasioissa joskus joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen. Laitteen ohje- tai varoitusmerkinnän luvattomasta poistamisesta voidaan tuomita työturvallisuusrikkomuksesta myös työntekijä. Samoin työntekijää koskevat rikoslain säännökset esimerkiksi vamman- tai kuolemantuottamuksesta.

Työntekijä voi myös joutua vahingonkorvausvastuuseen työssään virheellä tai laiminlyönnillä aiheutetusta vahingosta. Korvauksen määrässä otetaan huomioon muun muassa vahinkoon johtaneet olosuhteet ja vahingon suuruus, sekä vahingon kärsijän ja sen aiheuttajan asema. Työntekijä on velvollinen korvaamaan kohtuullisen määrän vahingoista. Ensisijaisesti vahingot kuitenkin korvaa työnantaja. Tahallisesti aiheutetun vahingon työntekijä pääsääntöisesti korvaa kokonaan.