Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisella toiminnalla estetään työelämän syrjintää ja epäoikeudenmukaista kohtelua.   

Yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä säädetään Suomen perustuslaissa, yhdenvertaisuuslaissa ja rikoslaissa sekä eri elämänalueita koskevassa lainsäädännössä. 

Työnantajan tulee kaikissa toimissaan edistää työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua. Syrjintä työntekijää kohtaan on lailla kielletty rekrytointiprosessista aina työsuhteen päättymiseen saakka. Laissa kiellettyjä syrjintäperusteita ovat:  

 • ikä 
 • terveydentila 
 • perhesuhteet 
 • vakaumus 
 • uskonto 
 • mielipide 
 • kansalaisuus 
 • alkuperä 
 • kieli 
 • vammaisuus 
 • seksuaalinen suuntautuminen 
 • ammattiyhdistystoiminta 
 • poliittinen toiminta 
 • vammaisuus 
 • muu edellisen kaltainen yksilöön liittyvä syy. 

Työntekijän työhyvinvoinnin yksi keskeisimmistä terveyttä ylläpitävistä toimista on psykososiaalisen hyvinvointi. Puhuttaessa psykososiaalisuuden kuormittuvuudesta taikka tasapainosta, tarkoitetaan tällöin muun muassa työpaikan työnjakoa, vastuunjakoa, työaikoja, työkavereita, ilmapiirin merkittävyyttä, työntekijän yksilöllisyyden huomioimista. Nämä kaikki olisi hyvä huomioida yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnassa. 

Yhdenvertaisuuslakiin ja –suunnitelman laadintaan löytyy erinomaiset ohjeet www.yhdenvertaisuus.fi.

Murikassa järjestetään kevät- ja syyslukukausittain kolmipäiväinen Yhdenvertaisuus työpaikalla -kurssi. Sieltä saat jämäkän tietopaketin niin yhdenvertaisuus– kuin tasa-arvosuunnitelmien tekemiseen ja ylläpitämiseen.  

Yhdenvertaisuuslain noudattamista valvovat yhdenvertaisuusvaltuutettu, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä työsuojeluviranomaiset. Poliisi tutkii syrjintä- tai syrjintään liittyviä rikoksia. Tasa-arvovaltuutetun tehtävä on valvoa tasa-arvolain noudattamista. Teollisuusliiton työympäristöyksikkö toimii työsuojeluvaltuutetun tukena kaikissa yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa.