Kevään ja kesän arkipyhäkorvaukset 2021

Kevään ja kesän 2021 arkipyhäkorvausten tulkinnat ovat teknologiateollisuuden työehtosopimuksesta. Lopussa on lyhyt tiivistelmä teknologiasektorin muiden työehtosopimusalojen korvattavista arkipyhistä.

Teknologiateollisuudessa maksetaan tuntipalkkalaiselle (työehtosopimuksen 23.1) arkipyhäkorvauksena kahdeksan tunnin palkka keskituntiansion mukaan silloin, kun arkipyhä sattuu muuksi viikonpäiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi.

Osa-aikatyöntekijän arkipyhäkorvaus lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:

Arkipyhäkorvaus = viikon säännöllinen työaika / 40 h x 8 h x KTA

Erillistä arkipyhäkorvauksia ei makseta viikko- tai kuukausipalkalla oleville työntekijöille, vaan hän saa arkipyhäviikolta normaalin kuukausipalkan.

Korvattavat arkipyhät

Tämän kevään ja kesän aikana korvattavia arkipyhiä ovat:

– pitkäperjantai (2.4.)

– toinen pääsiäispäivä (5.4.)

– helatorstai (13.5.)

– juhannusaatto (25.6.)

Arkipyhäkorvaus maksetaan myös silloin, kun työntekijä tekee arkipyhänä työtä tai on vapaalla työtuntijärjestelmän mukaisesti ja suostumuksensa perusteella ylitöissä. Mikäli työ samalla on työtuntijärjestelmään merkityn säännöllisen viikoittaisen työajan ylittävää työtä (esimerkiksi pitkänäperjantaina, pääsiäislauantaina tai juhannusaattona) on tästä ylityöstä maksettava lisäksi viikkoylityökorvaus.

Työehtosopimuksen 20.9 luvun mukaan pääsisäislauantaina ja juhannusaattona tehdystä työtunneista maksetaan keskituntiansion mukainen 100%:n suuruinen lisä, jos sitä ei muuten tule korvattavaksi 100%:n viikkoylityökorvauksena. Määräys ei koske jatkuvaa yksi- kaksivuorotyötä eikä keskeytymätöntä kolmivuorotyötä.

Arkipyhäkorvauksen maksamisen edellytykset

Työntekijän työsuhteen on tullut kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden ennen korvattavaa arkipyhää. Tämä sääntö koskee jokaista arkipyhää.

Kuukauden työsuhteen lisäksi edellytetään, että työntekijä on ollut työssä työtuntijärjestelmän mukaisesti joko viimeisenä arkipyhää edeltäneenä tai sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä. Edellytyspäiviä ovat todelliset työtuntijärjestelmän mukaiset työpäivät. Jos arkipyhää edeltää / seuraa sovittu tai määrätty työajantasaamispäivä ja työaikapankkivapaa, edellytyspäivä siirtyy työtuntijärjestelmän mukaiseksi arkipyhää edeltäväksi tai seuraavaksi työpäiväksi.

Työntekijän työskennellessä pääsiäisviikolla normaalisti joko keskeytyvässä päivä- tai kaksivuorotyössä tai kolmivuorotyössä, jossa sunnuntain lisäksi työviikon aikana on toinenkin vapaapäivä, pitkäperjantain ja toisen pääsiäispäivän edellytyspäivät ovat työtuntijärjestelmän mukaisesti joko torstai 1.4. tai tiistai 6.4.

Mikäli tällaisessa työaikajärjestelyssä työajan tasaamispäiväksi on sovittu torstai 1.4., edellytyspäivät ovat työtuntijärjestelmän mukaisesti keskiviikko 31.3. tai tiistai 6.4.

Mikäli molemmat edellytyspäivät syystä tai toisesta puuttuvat ja työtuntijärjestelmän mukaisen työajan noudattamista koskeva edellytyssääntö aiheuttaisi näin arkipyhäkorvauksen menetyksen useilta peräkkäisiltä arkipyhiltä, menetys koskee työehtosopimuksen mukaisesti vain yhtä mainituista arkipyhistä. Tänä keväänä korvattavia peräkkäisiä arkipyhiä ovat pitkäperjantai ja toinen pääsiäispäivä.

Jos korvattava arkipyhä sattuu työntekijän työtuntijärjestelmän mukaiseksi työpäiväksi ja työntekijä on silloin pois työstä muusta kuin hyväksyttävästä syystä, tältä arkipyhältä ei makseta korvausta.

Lomat ym. poissaolot

Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle, mikäli pitkäperjantai 2.4., 2. pääsiäispäivä 5.4., helatorstai 13.5. tai juhannusaatto 25.6. sattuvat:

  • vuosiloman ajalle
  • palvelusvuosilisävapaa ajaksi
  • lomarahavapaan ajaksi
  • ajalle, jolta työntekijälle maksetaan sairausajan tai äitiysvapaan palkkaa
  • työehtosopimuksen kohdan 31.3 tarkoitetun lapsen sairaudesta johtuvan palkallisen poissaolon ajalle
  • taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvan lomautuksen ensimmäisten 15 kalenteripäivän ajaksi
  • lakisääteisen isyysvapaan ajaksi

Vain tässä luettelossa mainitut tapaukset ovat arkipyhäkorvausten piirissä.

Vuosiloma (talviloma) arkipyhäviikolla

Vuosilomalain 1 luvun 4§:n tarkoittamaksi lomapäiväksi ei lasketa sunnuntaipäiviä, pitkäperjantaita, pääsiäislauantaita, 2 pääsiäispäivää, vapunpäivää, helatorstaita ja juhannusaattoa.  Lomapäiviä ovat siis arkipäivät maanantaista lauantaihin. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että jos työntekijän vuosiloma sijoittuu arkipyhäviikolle, arkipyhät ja eräät aattopäivät jatkavat vuosilomaa.

Mikäli viikon talviloma pidetään esimerkiksi pääsiäisviikolla maanantaista 29.3. alkaen, lomaan pitää sisältyä kuusi arkipäivää, joihin ei lueta pitkäperjantaita, pääsiäislauantaita, eikä 2. pääsiäispäivää. Kuuden arkipäivän talviloma sijoittuu silloin ajalle 29.3. – 7.4. Vuosilomapalkan lisäksi arkipyhäkorvaus on maksettava pitkäperjantailta ja 2. pääsiäispäivältä edellä olevan poissaolojen syitä käsittelevän luettelon mukaisesti.

Arkipyhäkorvaus lomautuksen aikana

Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuneen lomautuksen alusta lukien 15 ensimmäisen kalenteripäivän ajalle sattuvista arkipyhistä. Myös lomautustapauksissa edellytetään, että työsuhde on kestänyt yhden kuukauden ennen kyseessä olevaa arkipyhää.

Esimerkki. Jos lomautus on alkanut aikaisintaan maanantaina 22.3., arkipyhäkorvaus maksetaan pitkältäperjantailta sekä 2. pääsiäispäivältä. Jo taas lomautus on alkanut perjantaina 19.3. maksetaan arkipyhäkorvaus vain pitkältäperjantailta. Jos lomautus on alkanut ennen 19.3., arkipyhäkorvausta ei makseta.

Lomautuksen päättyminen

Arkipyhäkorvaus maksetaan, jos lomautus päättyy siten, että työntekijä on työssä arkipyhän jälkeisenä työtuntijärjestelmän mukaisena työpäivänä (edellytyspäivä).

Lomautus lyhennettynä työviikkona

Lomautuksen toteuttaminen lyhennettyä työviikkoa tekevälle työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvaukset normaalisti riippumatta siitä, kuinka kauan lyhennettyä työviikkoa on kestänyt.

Teknologiasektorin muiden sopimusalojen arkipyhäkorvaukset

Malmikaivosten työehtosopimus 23.1 luku

Kuten teknologiateollisuuden sopimuksessa.

Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimus 12:§

Korvausperuste on henkilökohtainen aikapalkka, lomarahavapaa ajalta ei makseta (ei mahdollista sopia vapaaksi) ja muilta osin kuten teknologiateollisuuden sopimuksessa.

Puolustusministeriön työpaikat

Kuten teknologiateollisuuden sopimuksessa.