Vuodenvaihteen arkipyhät ja korvaukset

Arkipyhäpäivät vuodenvaihteessa 2021–2022 teknologiasektorin sopimusaloilla

Työehtosopimuksen mukaisten arkipyhäkorvausten tarkoituksena on turvata työntekijälle normaali ansio myös sellaisilta viikoilta, joille sattuu kirkollisia juhlapäiviä tai muita yleisiä vapaapäiviä. Tämän vuoksi arkipyhäkorvausta ei makseta, jos edellä mainittu päivä sattuu lauantaiksi tai sunnuntaiksi.

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 23 luvun mukaisesti korvattavia arkipyhiä ovat vuodenvaihteessa 2021–2022 seuraavat:

  • jouluaatto (perjantai 24.12.2021)
  • loppiainen (torstai 6.1.2022)

Arkipyhäkorvauksen suuruus

Tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvauksena 8 tunnin palkka keskituntiansion mukaan (8 x keskituntiansio). Osa-aikatyöntekijän arkipyhäkorvaus lasketaan kertomalla edellä mainittu arkipyhäkorvaus (8 x keskituntiansio) työviikon säännöllisten työtuntien lukumäärällä ja jaetaan saatu tulo luvulla 40.

Viikko- tai kuukausipalkalla olevalle työntekijälle ei erillistä arkipyhäkorvausta makseta, vaan hän saa myös arkipyhäviikolta normaalin palkkansa vähentämättömänä.

Työssä arkipyhänä

Arkipyhäkorvaus maksetaan myös työntekijälle, joka työtuntijärjestelmän taikka muuten suostumuksensa mukaisesti (ylityö) on työssä arkipyhänä. Tämän lisäksi työntekijälle maksetaan ylityölisä, jos työ on samalla ylityötä ja sunnuntaityökorotus niiltä päiviltä, jotka ovat kalenteriin punaisella merkittyjä pyhäpäiviä.

Ylityötä, sunnuntaityötä ja viikkovapaan aikana tehtävää työtä koskevat määräykset löytyvät teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 20 luvusta ja vastaavasti myös muiden teknologiasektorin sopimusalojen työehtosopimusten työaikamääräyksistä.

Arkipyhäkorvauksen maksamisen edellytykset

Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle seuraavin edellytyksin:

1) Työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt ennen arkipyhää vähintään yhden kuukauden.

Esimerkki:
Jos työntekijän työsuhde on alkanut viimeistään keskiviikkona 24.11., on hän oikeutettu saamaan ensimmäisen vuodenvaihteen arkipyhäkorvauksen jouluaatolta 24.12 sekä muista vuodenvaihteen arkipyhistä

2) Lisäksi edellytetään, että työntekijä on ollut työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä joko viimeisenä arkipyhää edeltäneenä tai sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä. Näitä edellytyspäiviä siirtää työajantasaamisvapaan lisäksi myös työehtosopimuksen mukainen työaikapankkivapaa.

Esimerkki:
Työtuntijärjestelmä on laadittu niin, että lauantait sekä sunnuntait ovat vapaapäiviä ja on sovittu tai määrätty jouluaaton (24.12.) edeltävä torstai (23.12.) työajantasaamispäiviksi (pekkaspäiviksi). Tällöin viimeinen arkipyhiä edeltävä työtuntijärjestelmän mukainen työpäivä ja siis edellytyspäivä on keskiviikko 22.12. Sitä lähinnä seuraava työtuntijärjestelmän mukainen työpäivä on maanantai 27.12. Saadakseen arkipyhäkorvauksen jouluaatolta ja joulupäivältä työntekijän tulee olla työssä työtuntijärjestelmän mukaisesti edellytyspäivänä (joko 22.12. tai 28.12.).

Luvaton poissaolo työtuntijärjestelmän mukaiseksi työpäiväksi sattuvana arkipyhänä

Jos työntekijä on työtuntijärjestelmän mukaan velvollinen työskentelemään myös arkipyhänä (ma–pe) ja hän on poissa työstä muusta kuin hyväksyttävästä syystä, ei arkipyhäkorvausta makseta työpäiväksi merkityltä arkipyhältä.

Arkipyhäkorvaus poissaolon ajalta

Tietyissä tilanteissa työntekijä ei voi tai ole velvollinen työskentelemään arkipyhäkorvaukseen oikeuttavina edellytyspäivinä. Hän ei tästä huolimatta menetä oikeuttaan arkipyhäkorvaukseen, jos korvattava arkipyhä sattuu:

  • vuosiloman (talviloman) ajaksi,
  • palvelusvuosilisävapaan ajaksi
  • lomarahavapaan ajaksi
  • ajalle, jolta työnantaja maksaa sairausajan tai äitiysvapaan palkkaa,
  • työehtosopimuksen 31.3 kohdassa tarkoitetun alle 10-vuotiaan lapsen äkillisestä sairastumisesta johtuvan palkallisen poissaolon ajaksi,
  • taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvan, lomautuksen ensimmäisten 15 kalenteripäivän ajaksi tai
  • lakisääteisen isyysvapaan ajaksi.

Luettelo on tyhjentävä.

Vuosiloma arkipyhäviikolla

Työntekijän vuosiloma (useimmiten talviloma) voidaan määrätä tai sopia alkavaksi siten, että vuosilomajaksoon sisältyy päiviä, joita ei lueta vuosilomalain mukaan lomapäiviksi. Tällaisia vuodenvaihteeseen sijoittuvia päiviä ovat sunnuntait, jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä, uudenvuodenpäivä sekä loppiainen. Jos vuosiloma määrätään tai sovitaan alkavaksi maanantaina 27.12.2021, sisältyy ko. lomaviikkoon viisi vuosilomalain mukaista arkipäivää (maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai ja perjantai). Jos kaikki kuusi talvilomapäivää on tarkoitus pitää yhtäjaksoisesti, jatkuu vuosiloma vielä seuraavan viikon maanantain.

Turhien epäselvyyksien välttämiseksi on suotavaa, että loman sijoittamiseen ja lomapäivien kulumiseen liittyvät asiat selvitetään työnantajan kanssa etukäteen. On myös muistettava, että tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan arkipyhäkorvaus vuosiloman ajaksi sattuvilta arkipyhiltä vuosilomapalkan lisäksi.

Työnantaja ei saa myöskään ilman työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa alkavaksi työntekijän vapaapäivänä, jos se johtaa vuosilomaan kuuluvien vapaiden arkipäivien vähenemiseen.

Arkipyhäkorvaus ja lomautus

Arkipyhäkorvaus maksetaan taloudellisin ja tuotannollisin syin toimeenpannun lomautuksen ajalta, jos arkipyhä sattuu lomautuksen alusta lasketun 15 ensimmäisen kalenteripäivän ajalle. Lisäksi myös kuukauden työsuhde-edellytyksen on täytyttävä.

Seuraava esimerkki valaisee asiaa:

Jouluaatto on perjantai 24.12. Jos lomautus on alkanut aikaisintaan perjantaina 10.12., arkipyhäkorvaus maksetaan jouluaatolta ei muista vuodenvaihteen arkipyhistä. Jos lomautus on alkanut tätä ennen, arkipyhäkorvausta ei makseta.

Jos lomautus päättyy niin, että työntekijä on työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä arkipyhää seuraavana työtuntijärjestelmän mukaisena työpäivänä (edellytyspäivä), arkipyhäkorvaus maksetaan.

Jos lomautus on toteutettu viikoittaisen työajan lyhennyksenä, maksetaan arkipyhäkorvaus normaalisti, riippumatta siitä, kuinka pitkään järjestely on kestänyt.

Teknologiasektorin muut sopimusalat

Malmikaivokset

Kuten teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa.

Pelti- ja teollisuuseristysala

Kuten teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa, paitsi korvausperuste on työehtosopimuksen mukaisesti työntekijän henkilökohtainen aikapalkka ja lomarahaa ei voi sopia vastaavaksi vapaaksi.

Puolustusministeriön työpaikat

Kuten teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa.

Kari Lähteenmäki
sopimusvastaava
Teknologiasektori