Näin liiton asioista päätetään

Teollisuusliiton päätöksentekoelimiä ovat liittokokous, valtuusto, hallitus, johtoryhmä sekä työryhmät ja jaostot.

Liittokokous

Teollisuusliiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous, joka kokoontuu joka viides vuosi. Liittokokous arvioi edellisen liittokokouskauden toimintaa, käsittelee ammattiosastojen ja liiton hallituksen tekemät esitykset, päättää tulevan liittokokouskauden keskeiset linjaukset ja valitsee liitolle valtuuston ja hallituksen toteuttamaan päätettyä linjaa.

Liittokokousedustajat valitaan vaalipiirikohtaisilla ja suhteellisilla vaaleilla. Edustajat valitaan vaalipiireittäin. Sektorien sopimusalojen mukaisista vaalipiireistä valitaan yksi edustaja kutakin alkavaa 300 työmarkkinoiden käytettävissä olevaa jäsentä kohti. Vaalipiirijaolla turvataan alueellinen sekä sopimusala- ja sektorikohtainen kattavuus siten, että yli 600 jäsenen sopimusaloille muodostetaan sopimusalan jäsenmäärän mukaan yksi valtakunnallinen vaalipiiri tai kuusi alueellista vaalipiiriä tai valtakunnallisten vaalien mukaiset alueelliset vaalipiirit.

Liittokokousedustajien vaalissa ovat äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia työmarkkinoiden käytettävissä olevat jäsenet. Vaalit toimitetaan postitse, tietoliikenneyhteyden välityksellä, erillisissä äänestystilaisuuksissa tai edellisten yhdistelmällä.

Siirtymämääräyksellä päätettiin, että liiton ensimmäinen liittokokous pidetiin vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Liittokokousedustajat valittiin vaalilla, jonka äänestys- ja vaalijärjestys vahvistetiin valtuuston syyskokouksessa vuonna 2021.

Valtuusto

Valtuusto käyttää liittokokousten välisenä aikana Teollisuusliiton ylintä päätösvaltaa. Valtuusto päättää liiton sektorirakenteen muutoksista, valitsee sektorijohtokunnat ja hyväksyy vaalijärjestyksen ja ammattiosaston mallisäännöt. Valtuusto päättää myös työehto- ja sopimustoimintaan ja työtaisteluihin liittyvistä asioista ja käsittelee keskusjärjestötasolla syntyneet keskitetyt työmarkkinaratkaisut.

Valtuuston kevätkokous pidetään kalenterivuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kevätkokouksessa käsitellään muun muassa hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä päätetään liiton strategiaan liittyvistä asioista. Valtuuston syyskokous pidetään kalenterivuoden toisella puoliskolla. Syyskokouksessa käsitellään muun muassa hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle sekä päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.

Valtuustoon valitaan yksi valtuutettu kunkin sektorin alkavaa 2 000 työmarkkinoiden käytettävissä olevaa jäsentä kohti. Valtuuston valinnassa otetaan huomioon sektoreiden sopimusalojen edustavuus, alueellinen kattavuus ja tasa-arvo.

Valtuuston jäsenten on oltava ammattiosastojen vaalikelpoisia jäseniä. Jos valtuuston jäsen siirtyy pysyvästi eläkkeelle, pysyvästi pois liiton järjestämisalalta tai edustamansa sektorin sopimusalalta, hänen jäsenyytensä valtuustossa lakkaa välittömästi ja hänen tilalleen kutsutaan varajäsen.

Teollisuusliiton ensimmäinen liittokokous marraskuussa 2017 valitsi toimikaudelle 2017–2023 puheenjohtajan, kolme varapuheenjohtajaa sekä 79 muuta valtuuston jäsentä ja heille kolme varajäsentä. Valtuutetut valittiin liiton neljästä sektorista: 16 valtuutettua kemian sektorista, 17 valtuutettua teknologiasektorista, yhdeksän valtuutettua puutuotesektorista sekä 11 valtuutettua erityisalojen sektorista.

Hallitus

Hallitus johtaa ja koordinoi liiton toimintoja, valmistelee esitykset valtuustolle ja liittokokoukselle sekä vastaa niiden tekemien päätösten toteuttamisesta. Hallituksen tehtävänä on valvoa, että liiton ja ammattiosastojen toimintaa johdetaan sääntöjen ja tehtyjen päätösten mukaisesti ja että liiton rahavaroja ja muuta omaisuutta hoidetaan liitolle edullisella tavalla. Hallitus päättää liiton kiinteän omaisuudesta ostamisesta ja myymisestä.

Hallitus nimeää johtoryhmän jäsenet ja sektorijohtajat, tarvittavat jaostot ja työryhmät sekä päättää niiden tehtävistä. Hallitus päättää myös työehtoneuvottelukuntien tehtävistä ja kokoonpanosta sekä sääntöjen mukaisesti työehto- ja sopimustoimintaan, työtaisteluihin ja liiton avustuksiin liittyvistä asioista.

Hallituksen jäsenten on oltava ammattiosastojen vaalikelpoisia jäseniä. Jos hallituksen jäsen siirtyy pysyvästi eläkkeelle, pysyvästi pois liiton järjestämisalalta tai edustamansa sektorin sopimusalalta, hänen jäsenyytensä hallituksessa lakkaa välittömästi, ja hänen tilalleen kutsutaan varajäsen.

Toimikaudella 2017–2023 hallituksessa on puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa ja 24 muuta hallituksen jäsentä ja heillä jokaisella kolme varajäsentä.

Johtoryhmä

Liiton hallituksen alaiseen johtoryhmään kuuluvat liiton puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja sekä hallituksen erikseen nimeämät henkilöt. Johtoryhmän tehtävänä on valmistella esitykset hallitukselle ja toteuttaa hallituksen päätökset.

Työryhmät ja jaostot

Teollisuusliittoon perustetaan pysyviä, tilapäisiä ja projektiluonteisia työryhmiä ja jaostoja, joiden tehtävistä ja kokoonpanosta päättää liiton hallitus.