Edunvalvonta

Teollisuusliiton edunvalvonnan tehtävä on parantaa liiton jäsenten toimeentuloa, työllisyyttä ja ostovoimaa. Tarkoitus on myös turvata liiton sopimusalojen oikeudenmukaiset työehdot, turvallinen työympäristö ja oikeudenmukainen kohtelu työelämässä.

Edunvalvonnan tavoitteita edistetään parantamalla liiton neuvottelemia työehtosopimuksia, vaikuttamalla työlainsäädännön sisältöön sekä valvomalla lainsäädännön ja työehtosopimusten ehtoja tehokkaasti. Tavoitteita edistetään myös nostamalla keskusteluihin jäsenille edullista teollisuus-, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikkaa muun muassa yhteiskuntavaikuttamisen keinoin.

Sektorit

Sopimustoiminta jakautuu Teollisuusliitossa kemian sektoriin, teknologiasektoriin ja puutuotesektoriin. Sektorit hoitavat itsenäisesti omiin aloihinsa kuuluvat sopimusasiat noudattamalla kuitenkin liiton sopimustoiminnan linjauksia.

Liitto neuvottelee kaikille edustamilleen aloille työehtosopimukset. Liiton työehtosopimusten neuvotteleminen, tulkinta, soveltaminen, kehittäminen ja erimielisyyksien ratkominen tehdään ensisijaisesti sopimusalakohtaisesti. Sektorien sopimusaloille nimetään sopimusasiantuntijat ja työehtoneuvottelukunnat.

Yhteisten linjausten ja kehittämistyön toteutuminen edellyttää säännöllistä yhteistyötä eri sektoreiden välillä. Sektorijohtajat varmistavat sektoreiden välisen ajantasaisen tiedonvaihdon.

Erimielisyysasioiden käsittely

Erimielisyysasioista neuvotellaan työpaikalla neuvottelujärjestyksen mukaisesti. Työpaikkatason erimielisyysasioiden ratkaisemiseksi voidaan tarvittaessa pyytää apua sektoreiden asiantuntijoilta tai aluetoimitsijoilta. Työpaikoilla erimielisiksi jääneitä riita-asioita käsittelevät sektoreiden asiantuntijat, liiton lakimiehet ja työympäristöasiantuntijat.

Aluetoimistojen ja sektoreiden asiantuntijat antavat työehtosopimuksiin liittyvää neuvonta- ja tulkintapalvelua.