8. Avaimina tutkimus, tuotekehitys ja innovaatiot

Teollisuusliitto katsoo, että Suomen menestys riippuu korkeatasoisesta osaamisesta, huipputeknologiasta, riittävistä investoinneista ja tuottavuudesta. Suomessa on panostettava koulutukseen ja tutkimukseen perustutkimuksesta alkaen. Panostukset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) ovat merkittävästi vaikuttaneet siihen, että Suomi on monella teollisuuden alalla maailman kärkimaiden joukossa.

Tutkimukseen ja innovaatioihin panostaminen on vahvistanut reaalista kilpailukykyä, jolloin markkinoilla menestyminen perustuu pääsääntöisesti muihin tekijöihin kuin palkkatasoon. Työntekijöille tämä luo mielenkiintoisia, motivoivia ja osaamista vaativia työtehtäviä, joissa palkkataso on hyvä.

Suomen tuottavuus nousee ja innovaatiovetoinen kasvu mahdollistuu vain julkisen rahoituksen avulla. Siksi kasvuohjelmien toimenpiteillä pitää lisätä julkisen ja yksityisen sektorin innovaatioita ja investointeja. Rinnalle on löydettävä uusi suunta valtion omistajuudelle, vipuvarsi, jolla innovaatioihin nojaavaa yritystoimintaa voidaan lisätä.

Euroopan unionin rahoittamia hankkeita sekä kansallisia kehittämishankkeita ja rahoitusinstrumentteja on osattava hyödyntää. Kysymys ei ole ainoastaan rahamääristä vaan myös siitä, millä tavoin ja mihin ne käytetään. Etenkin pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet on huomioitava kehittämishankkeissa. Ne on saatava paremmin mukaan hankkeisiin ja rahoituksen piiriin. Tämä onnistuu vain paikallistason neuvonnalla.

Kovenevaan kilpailuun voidaan vastata nykyistä pitkäjänteisemmällä ja selvemmällä innovaatiojärjestelmällä. Parhaita kilpailutuloksia saavutetaan yleensä silloin, kun keskitytään vahvuuksiin. Suomessa kannattaisikin keskittyä niihin aloihin, joissa on luontaisia kilpailukykyetuja tai entuudestaan menestyksekästä yritystoimintaa ja osaamista. Teknologian vientiprojektit, innovaatiohankkeet ja kotimaiset referenssit parantavat uusien tuotteiden menestymismahdollisuuksia kansainvälisessä kilpailussa.

Esimerkki

Suomessa kehitetään teknologiaa, jolla jätetekstiilistä voidaan valmistaa täysin uutta kuitua ilman merkittäviä ympäristöhaittoja. Tässä teknologiassa selluloosa irrotetaan erilaisesta selluloosapitoisesta raaka-aineesta, kuten paperijätteestä tai käytetyistä tekstiileistä. Tämän jälkeen materiaali muutetaan liuokseksi, josta voidaan valmistaa uutta kuitua. Kuitu voidaan kierrättää uudelleen samassa proses­sissa kerta toisensa jälkeen laadun kärsimättä.

Esimerkki

Suomen tehtävä kansainvälisessä työnjaossa on usein olla teknologian kehittäjä, kun taas varsinainen tuotanto hakeutuu joissain tapauksissa kohti suuria markkinoita ja halpaa työvoimaa. Suomi on monessa tapauksessa kilpailukykyinen paikka myös tuotannon näkökulmasta.

Tavoite/Keinot

Tavoitteena on, että suomalaiset yritykset pysyvät maailman huipulla ja vahvistavat asemiaan TKI-panostusten avulla. Teollisuusliitto katsoo, että Suomi tulee nostaa julkis- ja yritysrahoitusten TKI-panostuksilla mitattuna maailman kärkivaltioiden joukkoon. TKI-panostuksia tulee nostaa nopeasti 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Tavoite/Keinot

Tutkimuksen avulla syntyy maailman markkinoilla voitokkaita tuotteita ja kilpailun voittavia yrityksiä ja sitä kautta työpaikkoja. Tämän vuoksi poliittisten päättäjien ja ministeriöiden on ymmärrettävä ne tunnetut Suomen vahvuudet, jotka pohjautuvat kilpailukykytekijöihin ja perinteisiin. Teollisuusliitto katsoo, että näihin vahvuuksiin liittyvään TKI-toimintaan on panostettava pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti.

Tavoite/Keinot

Tavoitteena on vahvistaa innovaatioiden tuotteistamista, jotta niistä syntyy uusia menestystuotteita. Tämän vuoksi on valtion ja yritysten tuettava nykyisiä ja perustettava uusia innovaatioiden tuotteistamiseen keskittyviä hankkeita ja järjestelmiä.

Tavoite/Keinot

Eri alojen perustutkimukselle on turvattava riittävät taloudelliset resurssit, jolloin niiden toiminta on tuloksellista, monipuolista ja pitkäjänteistä. Teollisuusliitto esittää, että valtio osoittaa riittävästi varoja yliopistoissa tehtävään perustutkimukseen.

Tavoite/Keinot

Yliopistojen on perustutkimuksen ohella panostettava huippututkimukseen ja uusiin tieteellisiin avauksiin. Vain näin voidaan taata tutkimuksen yhteiskunnallinen merkitys. Teollisuusliitto katsoo, että tutkijoille on tarjottava entistä parempi mahdollisuus keskittyä tutkimustyöhön sekä tutkimusryhmiä rahoittamalla että palkkaamalla yliopistoihin riittävästi henkilökuntaa.

Tavoite/Keinot

Korkeakoulutuksen työelämälähtöisyys vahvistuu ja tämä tapahtuu entistä useammin yhteistyössä huippututkimuksen kanssa. Teollisuusliitto esittää, että TKI-toimintaa kehitetään useammin yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja yritysten yhteistyönä. Tähän on kaikkien toimijoiden osoitettava riittäviä resursseja ja kaikkien on oltava valmiit omaksumaan uudenlaisia toimintamalleja. Perustutkimuksen on kuitenkin säilyttävä luonteensa ymmärrystä lisäävänä tutkimuksena, erillisenä soveltavasta tutkimuksesta.