8. Forskning, produktutveckling och innovation är framgångsfaktorer

Industrifacket anser att Finlands framgång är beroende av högklassigt kunnande, högteknologin, tillräckliga investeringar och produktivitet. Finland ska satsa på utbildning och forskning med utgångspunkt i grundforskningen. Satsningarna på forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) har på ett betydande sätt bidragit till att Finland inom många industribranscher hör till de världsledande länderna.

Den reella konkurrenskraften har stärkts via satsningar på forskning och innovationer, där framgången på marknaden i regel bygger på andra faktorer än på lönenivån. För arbetstagarna skapar det här intressanta, motiverande och kunskapskrävande arbetsuppgifter med god lönenivå.

Produktiviteten i Finland ökar och en innovationsbaserad tillväxt är möjlig endast med hjälp av offentlig finansiering. Via olika tillväxtprogram bör den offentliga och privata sektorn investera och satsa mer på innovationer. Vid sidan av bör en ny riktning för det statliga ägarskapet skapas, en hävstång som kan öka den företagsverksamhet som stöder sig på innovationer.

En ökad kunskap om hur vi bäst kan dra nytta av olika projekt som finansieras av Europeiska unionen, nationella utvecklingsprojekt och finansieringsinstrument behövs. Det är inte enbart fråga om pengarna i sig, utan också om på vilket sätt och för vilket ändamål de används. Särskilt de små och medelstora företagens behov bör beaktas i utvecklingsprojekten. De måste erbjudas lokal rådgivning, så att de i större utsträckning kan ta del av projekt och finansieringsprogram.

Den allt hårdnande konkurrensen kan bemästras med ett tydligare och mer långsiktigt innovationssystem än i dag. De bästa resultaten uppnås vanligen genom att koncentrera sig på sina styrkor. I Finland är det lönsamt att satsa på branscher där vi redan har naturliga konkurrensfördelar, framgångsrika företag och erkänd kompetens. Vi kan förbättra nya produkters möjligheter att nå framgång i den internationella konkurrensen med olika inhemska referenser, innovationsprojekt och teknologiska exportprojekt.

Den allt hårdare konkurrensen kan bemötas med ett innovationssystem som är långsiktigare och tydligare än i dag. De bästa konkurrensresultaten uppnås vanligen då man koncentrerar sig på sina styrkor. I Finland lönar det sig att satsa på de branscher där det finns naturliga konkurrensfördelar eller redan framgångsrik företagsverksamhet och kompetens. Exportprojekt inom teknologin, innovationsprojekt och inhemska referenser förbättrar nya produkters möjligheter att nå framgång i den internationella konkurrensen.