11. Smidig logistik stöder exportindustrin

Industrifacket betonar betydelsen av en fungerande logistik för att Finlands industri och näringsliv ska fungera smidigt. För att möjliggöra ekonomisk tillväxt behövs en fungerande infrastruktur. För att människor ska kunna röra sig, samt varor och betalningar hitta fram, är det helt avgörande att transportnätet är i gott skick och att datakommunikationsnäten fungerar. En av den finländska industrins styrkor är en smidig logistik, som samtidigt garanterar driftssäkerheten.

Transport- och datakommunikationsnäten samt de till dem sammankopplade logistikkedjorna gör det möjligt att exportera råvaror, produkter och tjänster. För exportindustrin är sjöförbindelserna den viktigaste länken till den europeiska inre marknaden och även till destinationer utanför Europa. Sjö-, väg- och spårtrafiken samt den övriga trafiken, likasom fungerande energiöverföringstjänster, är garanter för industrins konkurrenskraft. För en fungerande logistik behövs moderna trafikleder och sammanjämkade logistiska system.

Med en industriprodukt menas allt oftare en produkthelhet där även service samt produktens logistik ingår. Logistik innefattar därmed, förutom transport och lagring, även marknadsföring och försäljning samt installation, service, reparation och underhåll. Exporten av de här immateriella tjänsterna är en del av vår totala industriexport. Av servicetjänsterna har i synnerhet telekommunikations-, informationsbehandlings- och informationstjänsterna ökat mest och för att främja en smidig logistik krävs datanätverk med den nyaste tekniken.

Vi bör kunna säkerställa att pendeltrafiken inom pendlingsområdena samt råvaru- och varutransporterna fungerar. Den tvärgående trafiken och förbindelserna mellan landskapscentrumen kräver satsningar. Spårtrafik som förbinder de viktigaste tillväxtcentrumen bör byggas. De mest betydande trafikprojekten i Finland ingår i Europeiska unionens stomnätskorridorer. De garanterar ett framtida utnyttjande av det arktiska områdets potential.