Samarbete inom arbetarskyddet, behandling av ärenden, samarbetspersoner

Samarbetet inom arbetarskyddet på en arbetsplats regleras av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 44/2006, i 26 § som fastställer vilka ärenden som omfattas av samarbetet.

Frågor som behandlas i samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare

 1. Faktorer och ändringar som direkt påverkar arbetstagarens säkerhet och hälsa.
 2. Principerna för hur faror och risker utreds med beaktande av arbetsplatsutredningar inom företagshälsovården.
 3. Aktiviteter, utvecklingsmål och utvecklingsprogram som upprätthåller arbetsförmågan och stöder fortsatt arbete.
 4. Organisering och dimensionering av arbetet, samt förändring av dessa med beaktande av deras inverkan på säkerhet, hälsa och arbetsförmåga.
 5. Undervisning, handledning och introduktion för arbetstagare.
 6. Statistiska och annan uppföljande data som beskriver säkerheten i arbetet.
 7. Genomförande och konsekvensbedömning av ovanstående frågor.

Ovan nämnda samarbete sker inom arbetarskyddskommissionen på arbetsplatser med över 20 personer (lagen kräver en arbetarskyddskommission på arbetsplatser med fler än 20 arbetstagare). På mindre arbetsplatser hanteras ovan nämnda samarbetsärenden mellan arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen.

Arbetarskyddschef

Arbetsgivaren ska alltid utse en företrädare för samarbetet inom arbetarskyddet, om personen inte sköter uppgiften själv. Vanligtvis utser man en arbetarskyddschef för uppgiften. Arbetarskyddschefen har till uppgift att bistå arbetsgivaren och cheferna vid inhämtande av sakkunskap inom arbetarskyddet samt vid ordnandet av samarbete med arbetstagarna, företagshälsovården, arbetarskyddsmyndigheterna och andra sakkunniga inom arbetarskyddet. Arbetarskyddschefen har till uppgift att vidta nödvändiga åtgärder för att ordna och upprätthålla samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna på arbetsplatsen, samt att arbeta för att utveckla samarbetet kring arbetarskyddet.

Arbetarskyddsfullmäktiges uppgifter gällande arbetarskyddssamarbete

 • Ta del av de bestämmelser, föreskrifter och anvisningar som gäller arbetarskydd.
 • Delta i arbetarskyddsinspektioner.
 • Delta i undersökningar gällande olycksfall och yrkessjukdomar, bedöma farliga incidenter.
 • Regelbundet övervaka omständigheterna på arbetsplatsen och underrätta arbetsledningen och arbetarskyddschefen, samt vid behov arbetarskyddsmyndigheterna, om brister och utvecklingsobjekt.
 • Ha en aktiv roll som utvecklare av arbetarskyddssamarbetet.
 • Samarbeta med arbetarskyddsaktörer och förtroendevalda på arbetsplatsen samt med intressentgrupper.
 • Bidra till att sprida information om frågor som främjar säkerhet och hälsa i arbetet.
 • Utbildningar, aktuella frågor, egen kommunikation.

Arbetarskyddsfullmäktiges rättigheter

 • Arbetarskyddsfullmäktigen har rätt att få information av arbetsgivaren samt att få tillgång till sådana handlingar och förteckningar som arbetsgivaren ska ha enligt arbetarskyddslagstiftningen.
 • Rätt att få tillgång avtalet och verksamhetsplanen för ordnandet av företagshälsovården.
 • Rätt att få utbildning för skötseln av sina uppgifter.
 • Befrielse från arbete för att sköta uppgiften som arbetarskyddsfullmäktig.
 • Rätt att få ersättning för inkomstbortfall.
 • Rätt att avbryta farligt arbete.
 • Rätt till ett verksamhetsställe och kommunikationsmedel.
 • Arbetarskyddsfullmäktigen deltar i olika trepartsmöten, till exempel bedömningar av arbetsförmåga.

I bästa fall utvecklar arbetarskyddsverksamheten samarbetet på arbetsplatsen och sätten att arbeta. Missförhållanden tas på allvar och korrigerande åtgärder utarbetas. Samarbete och möten mellan arbetarskyddspersoner och personalrepresentanter (olika personalgrupper) främjar utvecklingen ytterligare.

De personer som deltar i arbetarskyddssamarbetet bör känna till förhållandena på arbetsplatsen samt de arbeten som ska utföras. Dessutom är kunskap om lagstiftning, tillräcklig tidsanvändning och ekonomiska resurser till nytta för arbetarskyddets funktioner och inverkan.