Saknar din arbetsplats en förtroendeman?

Förtroendemannen representerar arbetstagarna på arbetsplatsen

Förtroendemannen representerar arbetstagarna på arbetsplatsen. Förtroendemannen förhandlar, förmedlar information och löser problem mellan arbetstagarna och arbetsgivaren. Arbetstagare kan vända sig till förtroendemannen i alla situationer när det gäller frågor eller problem med anställningen. Du kan alltid diskutera konfidentiellt med förtroendemannen.

Förtroendemannens uppgifter

Arbetsgivaren är skyldig att följa de arbetsvillkor som är i kraft. Som arbetstagarnas representant övervakar förtroendemannen:

  • att kollektivavtalen följs,
  •  arbetslagstiftningen följs,
  • att villkoren i arbetsavtalen följs,
  • att övriga anställningsvillkor följs.

Vid sidan av de tidigare nämnda, representerar förtroendemannen fackavdelningen i frågor som gäller:

  • förhållanden mellan arbetstagare och arbetsgivaren,
  •  utveckling av företaget,
  •  Lokala avtal.

Förtroendemannen får använda arbetstid för att sköta sitt förtroendeuppdrag. På företag med fler än 400 arbetstagare sköter förtroendemannen uppdraget på heltid. Förtroendemannens ställning baserar sig på lagstiftning och kollektivavtalet.

Val av förtroendeman

Förtroendemannen väljs genom val som ordnas på arbetsplatsen. Samtidigt väljs vice förtroendemän och beroende på arbetsplatsens storlek också avdelningsförtroendemän.

För att ha rätt att ställa upp som kandidat för förtroendeuppdrag skall kandidaten vara medlem i den fackavdelning som organiserar arbetstagarna på arbetsplatsen.

Fackavdelningen har rätt att ordna förtroendemannaval på arbetsplatsen. Plats och tidpunkt för valet kommer man överens om med arbetsgivaren.

Förtroendemannen väljs för en period på två år. Förtroendemannaval ordnas nästa gång inom Industrifackets avtalsbranscher i slutet av 2018.

Om det inte finns en förtroendeman på min arbetsplats?

Om det inte finns en förtroendeman på arbetsplatsen, kan de organiserade arbetstagarna tillsammans med sin fackavdelning ordna val när som helst.

Instruktioner för hur man ordnar val fås från regionkontoren. (länk till regionkontoren) De ger också detaljer och information om förtroendemannens uppgifter och valperioder.

Industrifacket utbildar (länk till utbildningen) förtroendemännen till sina uppgifter. Arbetsgivaren betalar lön för utbildningstiden.

Förhandlingsordning

Om det uppstår oklarheter eller stridigheter om hur lagar eller avtal skall tillämpas vad gäller en arbetstagares lön eller anställning, så förhandlar man först lokalt i följande ordning:

  1. Arbetstagaren förhandlar med sin förman. Arbetstagaren kan be om förtroendemannens hjälp direkt från början.
  2. Avdelningsförtroendemannen förhandlar med avdelningschefen och arbetsgivaren.
  3. Huvudförtroendemannen förhandlar med arbetsgivaren.

Om meningsskiljaktigheten inte går att lösa lokalt flyttas frågan vidare till förbundsnivå. Om frågan inte heller kan lösas mellan fackförbundet och arbetsgivarförbundet kan det hända att saken måste behandlas i rätten. I sådant fall kan arbetstagaren ansöka om rättshjälp från Industrifacket.

På små arbetsplatser kan den tidigare nämnda förhandlingsordningen inte tillämpas bokstavligen. Det samma gäller för arbetsplatser som inte har någon förtroendeman.