Fackförbundets rättshjälp

Meningsskiljaktigheter avgörs i första hand genom förhandlingar

Meningsskiljaktigheter som uppkommit inom ett arbetsförhållande ska alltid i första hand avgöras genom förhandlingar. Rättshjälp ges först som ett sista medel så frågan inte av en eller orsak kan avgöras på något annat sätt till exempel genom lokala förhandlingar eller med hjälp av fackförbundets sakkunniga.

Ytterligare information om utredande av meningsskiljaktigheter finns här.

I vilka frågor kan rättshjälp erhållas?

Enligt Industrifacket r.f:s stadgar kan en medlem få bidrag från facket för att sköta sådana juridiska ärenden som orsakats av anställningen eller medlemmens medverkan i fackförbundet och fackavdelningen. Rättshjälp kan även erhållas för skadeersättning till arbetsolyckor och yrkessjukdomar.

Vad innehåller rättshjälpen?

Rättshjälpen täcker medlemmens rättegångskostnader utan en självriskandel och begränsningar på rättegångskostnadernas högsta belopp. Rättshjälpen är en betydande medlemsförmån, eftersom rättegångskostnader kan uppgå till tiotals tusen euro i tvister som gäller anställningsförhållanden.

Vem kan få rättshjälp?

En medlem kan få rättshjälp, som medlemskapet varat minst tre (3) månader innan den händelse som rättshjälp söks till. Den juridiska enheten kan i enskilda fall avvika från kravet på medlemskap, som det finns en tungt vägande orsak. Dessutom krävs, att medlemmen betalat sin medlemsavgift i enlighet med fackförbundets regler. De allmänna förutsättningarna för rättshjälp beskrivs ingående på fackförbundets rättshjälpsinstruktion.

Rättshjälpsbedömning

Då de allmänna förutsättningarna för rättshjälp fylls beslutar den juridiska enheten om beviljandet av rättshjälp med en totalbedömning, där ärendets juridiska möjligheter beaktas, ekonomiska intressen i anslutning till ärendet och frågans principiella betydelse för fackförbundets medlemmar.

Ytterligare information om rättshjälp

Förutsättningarna för beviljande av rättshjälp och rättshjälpens innehåll beskrivs utförligt i den av fackförbundets styrelse bestyrkta rättshjälpsinstruktionen.

Ytterligare information om fackförbundets rättshjälp ges vid behov via intressebevakningens journummer 020 690 447, via arbetsmiljöenhetens journummer 020 690 449 och via fackförbundets regionbyråer.