Arbetarskyddsfullmäktige

Den som är arbetarskyddsfullmäktig företräder arbetstagarna på arbetsplatsen, men samarbetar med arbetsgivaren. Arbetarskyddsfullmäktigen ska sätta sig in i arbetsmiljön på sin arbetsplats, frågor som gäller arbetstagarnas säkerhet och hälsa samt i bestämmelser som gäller arbetarskydd. Arbetarskyddsfullmäktigen ska också uppmärksamma arbetstagarna på arbetsmetoder som främjar säkerhet och hälsa.

Rätt till information

Arbetarskyddsfullmäktigen har rätt att få information av arbetsgivaren samt att få tillgång till sådana handlingar och förteckningar som arbetsgivaren ska ha enligt arbetarskyddslagstiftningen. Den som är arbetarskyddsfullmäktig har också rätt att få tillgång till handlingar som arbetsgivaren förfogar över och som gäller arbetsmiljön samt säkerhet och hälsa i arbetet, samt att av arbetsgivaren få de uppgifter som behövs för skötseln av samarbetsuppgifterna.

Rätt till utbildning

Arbetarskyddsfullmäktigen och ersättaren har möjlighet att för skötseln av sina samarbetsuppgifter få utbildning i stadgarna och anvisningarna om arbetarskydd, samt i andra ärenden som hör till skötseln av uppgifterna. Arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen samt ersättaren måste behandla utbildningsbehoven och utbildningsarrangemangen inom två månader från att de blivit invalda. Utbildningen får inte medföra kostnader eller inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktigen eller ersättaren.

Tidsanvändning

Arbetsgivaren ska befria en arbetarskyddsfullmäktig från sina regelbundna arbetsuppgifter för en sådan skälig tid som denna behöver för att sköta arbetarskyddsfullmäktigens uppgifter. Vid fastställandet av den tid som reserveras för uppgiften beaktas antalet arbetstagare, arbetsplatsens regionala omfattning, antalet arbetsplatser och arbetets art samt andra olägenheter, risker och belastningsfaktorer som inverkar på arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Arbetarskyddsombud

I samarbete med arbetarskyddet på arbetsplatsen kan man utöver arbetarskyddsfullmäktigen utse ett arbetarskyddsombud som företrädare för personalen. Ombuden företräder en viss begränsad personalgrupp, t.ex. ett kontor, en avdelning eller en yrkesgrupp.

Arbetarskyddsombudens uppgifter och verksamhetsområden avtalas lokalt på arbetsplatsen. Arbetarskyddsombudet bistår arbetarskyddsfullmäktigen inom sitt eget verksamhetsområde. Arbetarskyddsombuden väljs i samband med valet av arbetarskyddsfullmäktig eller på något annat överenskommet sätt. Ombudens mandatperiod är lika lång som arbetarskyddsfullmäktigens, om man inte har avtalat om något annat.

Arbetarskyddsvalet ordnas vartannat år i november–december.