Arbetarskyddsfullmäktige

Arbetarskyddsfullmäktigen representerar arbetstagarna på arbetsplatsen, men gör samarbete med arbetsgivaren. Arbetarskyddsfullmäktigen skall sätta sig in i arbetsplatsens arbetsmiljö, frågor som påverkar arbetstagarnas säkerhet och hälsa, samt bestämmelser kring arbetarskyddet. Arbetarskyddsfullmäktigen skall också se till att arbetstagarna fäster uppmärksamhet vid arbetssätt och metoder som främjar säkerheten och hälsan.  

Rätt till information

Arbetarskyddsfullmäktigen har rätt att få se dokument och listor som arbetsgivaren skall hålla sig med enligt arbetarskyddsbestämmelserna. Arbetarskyddsfullmäktigen har också rätt att bekanta sig med de dokument som arbetsgivaren har som gäller arbetsmiljö, arbetets säkerhet och dess hälsoeffekter. Arbetarskyddsfullmäktigen har utöver det rätt till den information som behövs för att sköta sitt förtroendeuppdrag.

Rätt till utbildning

Arbetarskyddsfullmäktigen och vice arbetarskyddsfullmäktigen har möjlighet till utbildning i bestämmelser kring arbetarskyddsfrågor och övrig utbildning som krävs för att sköta förtroendeuppdraget. Arbetsgivaren, arbetarskyddsfullmäktigen och vice arbetarskyddsfullmäktigen måste inom två månader efter valet gå igenom behovet för och arrangemangen av utbildning för uppdraget. Utbildningen får inte medföra kostnader eller inkomstbortfall varken för ordinarie eller vice arbetarskyddsfullmäktigen.

Tid för uppdraget

Arbetsgivaren måste frigöra arbetarskyddsfullmäktigen från sina regelbundna arbetsuppgifter till en sådan rimlig tid som han eller hon behöver för att sköta sitt förtroendeuppdrag. När tidsbehovet avgörs beaktar man antalet arbetstagare, hur stor arbetsplatsen är till arealen, antalet arbetsstationer, arbetets karaktär, samt andra faktorer som påverkar arbetstagarnas säkerhet eller är skadliga för hälsan, farliga eller belastande.

Skyddsombud

Förutom arbetarskyddsfullmäktigen kan man också välja skyddsombud som personalrepresentanter på arbetsplatsen. Skyddsombuden representerar en specifik avgränsad arbetstagargrupp eller arbetsstation, avdelning eller yrkesgrupp.

Vad skyddsombudens uppgifter och verksamhetsområde är avtalas lokalt på arbetsplatsen. Skyddsombudet fungerar på sitt verksamhetsområde som stöd för arbetarskyddsfullmäktigen. Skyddsombuden väljs i samband med arbetarskyddsvalet eller på något annat överenskommet sätt. Deras mandatperiod är lika lång som arbetarskyddsfullmäktiges, om man inte kommit överens om annat.

Arbetarskyddsval ordnas vartannat år i november-december.