Förbundets fullmäktige

Industrifackets fullmäktige åren 2023–2028. Fullmäktige har sammanlagt 63 ledamöter.

Presidiet för Industrifackets fullmäktige

Ordförande Arto Liikanen, teknologisektorn
[email protected], 040 735 4855

Första vice ordförande Tommi Sauvolainen, teknologisektorn
[email protected], 040 869 8136

Andra vice ordförande Sandra Roos, kemisektorn
[email protected], 050 522 1408

Fullmäktigeledamöter och suppleanter

Teknologisektorn

Ordinarie ledamot

1. suppleant

2. suppleant

3. suppleant

Liikanen
Arto
Hokkanen
Mervi
Tuovinen
Rauno
Päivärinta
Petri
Sauvolainen
Tommi
Keisu
Eija
Karttunen
Paavo
Hyrkäs
Petri
Arponen
Jukka
Kinisjärvi
Sari
Niskanen
Pauliina
Vieru
Julius
Eriksson
Iiro
Ignatius
Päivi
Kivioja
Katriina
Tamminen
Mia
Evomaa
Christa
Kuusisto
Juha
Elo
Petri
Kauramäki
Kai
Hiltunen
Marjo
Kumpulehto
Reijo
Immonen
Niina
Pelkonen
Vesa-Matti
Huhtala
Jari
Mäkinen
Sanna
Vandell
Markus
Virtanen
Jari-Pekka
Jussinniemi
Jouni
Saario
Satu-Maria
Nikkinen
Pasi
Lukkari
Jyrki
Kaihlamäki
Jari
Haaparanta
Jari
Huuskonen
Susanna
Seppälä
Miikka
Kallio
Petri
Kauppinen
Jani
Keskinen
Marika
Hongisto
Minna
Kaski
Minna
Mecklin
Pasi
Sinisalo
Erkki
Riikonen
Jani
Keskitalo
Ari
Kurtti
Jani
Eskola
Juha
Magga
Rauli
Kivimäki
Ville
Kelppe
Eero
Salminen
Sami
Rantanen
Ville
Klimoff
Joonas
Syrjälä
Petri
Riihiaho
Sirpa
Hakkarainen
Paavo
Kristiansson
Olli-Pekka
Kunttu
Ari
Karttunen
Jari
Asikainen
Rauno
Lahtinen
Aimo
Tirkkonen
Anssi
Räisänen
Matti
Parviainen
Marko
Lindfors
Riku
Turunen
Taina
Saarinen
Antoinette
Ikonen
Jarkko
Lämpsä
Jouni
Kärkkäinen
Kimmo
Tuovinen
Ulla
Korkkonen
Janne
Lääperi
Minja
Saarelainen
Satu
Valtonen
Heli
Nyman
Jussi
Löppönen
Timo
Viinikka
Mikko
Lehtinen
Matti
Puijola
Jaska
Maltolahti
Jari
Hevonoja
Mika
Suhonen
Mikael
Vanhala
Marjo
Marttinen
Iikka
Seppälä
Heikki
Levänen
Atte
Stålhand
Timo
Meriläinen
Juha
Nordberg
Anne-Mari
Ikävalko
Tomi
Nummela
Iida
Mäki-Penttilä
Toni
Tyni
Tarmo
Heiska
Matias
Pollari
Maijaliisa
Pakarinen
Juha
Immonen
Jarkko
Kulmala
Noona
Kesa Romet
Pelto-Arvo
Marko
Polso
Markus
Junkkila
Tomi
Myllykoski
Petri
Penttilä
Miia
Viitanen
Johanna
Hietikko
Krista
Pelttari
Ranja
Puisto
Katri
Korhonen
Miia
Korhonen
Deniz
Tanskanen
Timo
Rask
Virva-Mari
Saukkonen
Lauri
Rossa
Ville
Valkonen
Viivi
Ruottinen
Eero
Korhonen
Jouni
Mälkiä
Elina
Muhonen
Riku
Sillanpää
Jani
Heikkinen
Toni
Leinonen
Martti
Niittylampi
Juho
Sui
Mika
Kirsilä
Pertti
Keskinen
Pasi
Viertola
Juha
Suojanen
Pekka
Salminen
Katri
Nurminen
Piia
Ruokonen
Soile
Suomi
Soile
Ruisvaara
Klaus
Hirvonen
Oona
Kauppi
Maria
Tallila
Pasi
Immonen
Erika
Ovaskainen
Mika
Junnila
Jonna
Tapio
Jouni
Mattila
Eija
Kurikka
Ari-Pekka
Kallinen
Olli
Tiainen
Tero
Maksimainen
Tapio
Miettinen
Matti
Vainionpää
Niina
Tohu
Jari
Sirviö
Tellervo
Takalo
Miina
Komulainen
Mikko
Yliaho
Sari
Skriko
Mikaela
Virkama
Kim
Lillsjö
Johan

Kemisektorn

Ordinarie ledamot

1. suppleant

2. suppleant

3. suppleant

Roos
Sandra
Luhtanen
Anu
Hiiva
Esko
Lahtinen
Annina
Grönberg
Einari
Kaatrakoski
Antti
Paaso
Mirka
Välimäki
Tero
Hassel
Juha
Jumisko
Eija
Valkeinen
Marko
Pirinen
Antero
Keppola
Kai
Suutari
Joni
Levonen
Juha
Mikkola
Hannu
Korkee
Sari
Lehtinen
Tarja
Juutinen
Auli
Vilen
Jari
Kähkönen
Jani
Törnqvist
Ari
Kilpinen
Toni
Järvinen
Hannu
Lammi
Anu
Ilves
Sanna
Haapalainen
Erja
Saloranta
Pia
Lind
Minna
Ormiskangas
Ann-Louice
Kuivasniemi
Sanna
Aalto
Taru
Lähteenmäki
Marko
Bruce
Lauri
Vesanen
Juhani
Kangas
Susanne
Nieminen
Janne
Valkonen
Harri
Nummi
Jali
Lahtinen
Sami
Salow
Teija
Viitanen
Jari
Niemi
Heli
Simola
Juha
Turtiainen
Santtu
Kaskinen
Pasi
Toivonen
Paula
Palander
Aapo
Uusivirta
Sari
Suvanto
Ilkka
Silvonen
Markku
Niiranen
Laura
Vaara
Marko
Mastosalo
Aleksi
Karttunen
Pekka
Väliaho
Mika
Viirimaa
Ismo
Turkki
Tapani
Ollikainen
Tero
Viitanen
Timo
Virta
Maarit
Kaaja
Hemmo
Vuorela
Kirsikka
Raita
Ari
Virtanen
Petri
Pircklén
Tuija
Lyttinen
Eija
Kurkela
Pasi

Trävarusektorn

Ordinarie ledamot

1. suppleant

2. suppleant

3. suppleant

Hartikka
Pasi
Loijas
Jonna
Mensonen
Jari
Toivonen
Anniina
Huotari
Teemu
Kattelus
Riitta
Jalli
Nina
Kettunen
Jukka
Järvinen
Jaana
Loikkanen
Marjut
Suikkanen
Tiia
Väisänen
Lotta
Keski-Heikkilä
Juha
Hukka
Jarmo
Antikainen
Ismo
Reiman
Helka
Väätäjä
Jussi
Saarimäki
Jorma
Kontio
Tapani
Smura Antti
Manni
Juha
Utriainen
Joni
Jatkola
Jussi
Vauhkonen
Markku
Päivärinta
Nina
Pitkämäki
Veikko
Jaatinen
Jari
Santaholma
Esko