Arbetsmiljö

Ordet arbetsmiljö avser förhållandena i bred bemärkelse på en arbetsplats. Arbetsmiljön delas in i fysisk, psykisk och social arbetsmiljö. Syftet med att utveckla arbetsmiljön är att förbättra arbetsförhållandena så att de blir hälsosammare och säkrare. Målet är att arbetstagarna ska må bra och förbli arbetsföra under hela sin yrkeskarriär. Arbetet för en bättre arbetsmiljö omfattar utöver traditionellt förebyggande av olycksfall bl.a. fysisk och psykisk belastning i arbetsmiljön, jämte innehåll, krav samt trivsel och välbefinnande i arbetet.

Den sociala arbetsmiljön omfattar organisering av arbete, arbetsledning, inkluderande system, värden, normer och hierarkier på arbetsplatsen, mänskliga relationer, verksamhetskultur och likabehandling av medlemmarna i en arbetsgemenskap.

Enligt Arbetarskyddscentralen innebär en god arbetsmiljö att verksamhetslokalen samt arbets- och produktionsmetoderna har utformats och implementerats på ett sådant sätt att arbetstagarna kan arbeta och röra sig säkert. Härtill känner man till olägenheterna och riskerna som hör samman med råvarorna och ämnena som uppstår i samband med arbetsprocessen, och har gett arbetstagarna anvisningar om hur de ska hanteras. Maskinerna och verktygen som används i arbetet är lämpliga för sitt ändamål. Planeringen och dimensioneringen av arbetet tar hänsyn till arbetstagarnas fysiska och psykiska förutsättningar. Även arbetsresorna och pendlingen till och från arbetet är en del av arbetsmiljön och dess säkerhet.

Industrifackets arbete för arbetsmiljön består av stöd och rådgivning till arbetarskyddsfullmäktige, förtroendevalda samt medlemmar. Arbetet innefattar även utbildning, utveckling och förhandlingsverksamhet samt påverkan på arbetsgivare, organisationer, ministerier och lagstiftning. Industrifackets arbetsmiljöverksamhet har som syfte att utveckla samarbetet och att arbeta för trygga och hälsosamma arbetsförhållanden på arbetsplatserna, främja arbetshälsa, jämställdhet, jämlikhet samt rätts- och socialskydd.