Jämställdhet i arbetslivet

Jämställdhetslagen instruerar, fordrar och övervakar att man handlar rättvist och jämlikt i arbetslivet, oavsett kön. Lagen ger verktyg för lika karriärmöjligheter, lön och utbildning mellan kvinnor och män. Syftet med lagen är att förebygga diskriminering på grund av kön och könsidentitet.

Lagen tillämpas på all verksamhet i samhället och alla områden i livet. Lagen tillämpas inte på förhållanden i privatlivet och inte på verksamhet som ansluter sig till religiös verksamhet.

Jämställdhetsprinciperna hör till Industrifackets viktigaste riktlinjer när vi utvecklar, vägleder och övervakar arbetslivet på ett heltäckande sätt, oavsett om det gäller en individs anställningsförhållande eller kollektivförhandlingar. Vårt arbete för jämställdhet fokuserar på likabehandling av arbetstagare under hela yrkeskarriären. Vårt jämställdhetsarbete följer upp

  • utbildning,
  • jobbsökning,
  • anställningsförhållanden,
  • karriärutveckling,
  • anställningsförhållandets villkor,
  • löner,
  • föräldraskap och
  • lagstiftning som rör arbetsplatsens regler.

En noggrant utarbetad jämställdhetsplan, som ses över och uppdateras minst vart annat år, är ett utmärkt verktyg för att främja en jämlik och lagenlig arbetsmiljö.

Enligt jämställdhetslagen ska arbetsplatser där minst 30 arbetstagare arbetar regelbundet ha en jämställdhetsplan. Arbetsgivaren ansvarar för att utarbeta planen i samråd med arbetstagarnas företrädare.

www.tasa-arvo.fi