Likabehandling

Lika behandling förhindrar diskriminering och orättvis behandling i arbetslivet.

Bestämmelser om likabehandling och förbyggande av diskriminering finns i Finlands grundlag, diskrimineringslagen och strafflagen, samt i lagstiftning som rör olika livsområden.

Arbetsgivaren ska i all sin verksamhet främja likabehandling av arbetstagare. Diskriminering av anställda är förbjuden enligt lag från rekryteringsprocessen fram till att anställningsförhållandet upphör. Följande diskrimineringsgrunder är förbjudna enligt lag:

 • ålder
 • hälsa
 • familjerelationer
 • personlig övertygelse
 • religion
 • åsikter
 • medborgarskap
 • ursprung
 • språk
 • funktionshinder
 • sexuell läggning
 • facklig verksamhet
 • politisk verksamhet
 • funktionshinder
 • andra motsvarande skäl som hör samman med individen.

En av de viktigaste faktorerna som upprätthåller arbetstagarens hälsa är psykosocialt välbefinnande. Psykosocial belastning eller balans omfattar bl.a. arbetsplatsens arbets- och ansvarsfördelning, arbetstider, arbetskamrater, atmosfär och hur arbetstagaren bemöts som individ. De här faktorerna bör tas i beaktande när man utarbetar en likabehandlingsplan.

Det finns utmärkta anvisningar för hur man utarbetar en likabehandlingsplan eller tolkar diskrimineringslagen på www.yhdenvertaisuus.fi.

Diskrimineringsombudsmannen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden samt arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att diskrimineringslagen iakttas. Polisen utreder brott som rör diskriminering. Jämställdhetsombudsmannen övervakar att jämställdhetslagen iakttas. Industrifackets arbetsmiljöenhet stöder arbetarskyddsfullmäktigen i alla ärenden som gäller likabehandling och jämställdhet.