Beslutsfattning och förvaltning

Industrifackets beslutsfattandeorgan är kongressen, fullmäktige, styrelsen,
ledningsgruppen samt arbetsgrupper och sektioner.

Kongressen

Industrifackets högsta beslutandemakt utövas av kongressen, som sammanträder vart femte år. Till den ordinarie kongressens uppgifter ingår bland annat att bedöma verksamheten under den föregående kongressperioden, behandla fackavdelningarnas och förbundsstyrelsens kongressmotioner, besluta om den kommande kongressperiodens centrala riktlinjer och välja fullmäktige samt styrelsen, som verkställer riktlinjerna som har beslutats om.

Kongressombuden till den ordinarie förbundskongressen väljs valkretsvis genom proportionellt valsätt. Den ordinarie kongressens kongressombud väljs valkretsvis, så det från varje valkrets väljs ett ombud per varje påbörjat 300-tal av medlemmar som står till arbetsmarknadens förfogande. Grunden för valkretsindelningen är förbundets sektorers avtalsbranscher. Genom valkretsindelningen säkerställs den regionala, avtalsbranschenliga och sektorsvisa täckningen, så att det för varje avtalsbransch med mer än 600 medlemmar bildas en landsomfattande valkrets enligt medlemsantal, eller sex regionala valkretsar eller regionala valkretsar i enlighet med nationella val.

Röstberättigade och valbara vid valet av kongressombud är medlemmar som står till arbetsmarknadens förfogande. Valet förrättas per post, via datakommunikationsförbindelse, vid särskilda röstningstillfällen eller genom en kombination av dessa.

Enligt en särskild övergångsbestämmelse har det beslutats att förbundets första ordinarie förbundskongress arrangeras under första halvan av år 2023. Ombuden för den här kongressen väljs genom val vars omröstnings- och valordning fastställs av fullmäktiges stadgeenliga höstmöte 2021.

Fullmäktige

Industrifackets fullmäktige utövar högsta beslutandemakt mellan förbundskongresserna. Fullmäktige besluter bl.a. om ändringar av förbundets sektorstrukturer, väljer sektordirektionerna och godkänner valordningen och fackavdelningens modellstadgar. Fullmäktige beslutar också om frågor i anknytning till kollektiv- och avtalsverksamheten och arbetskonflikter och behandlar centrala arbetsmarknadslösningar som har uppkommit på centralorganisationsnivå.

Fullmäktiges vårmöte ordnas under kalenderårets första hälft och då behandlas bl.a. årsberättelsen som styrelsen uppgjort, bokslutet från föregående kalenderår och fattas beslut i frågor som gäller strategin. Fullmäktiges höstmöte äger rum under kalenderårets andra hälft och på mötet behandlar fullmäktige bl.a. styrelsens verksamhetsplan och budgeten för följande år samt beslutar om storleken på medlemsavgiften.

Till fullmäktige väljs i varje sektor, en ledamot per varje påbörjat antal på 2 000 medlemmar, som står till arbetsmarknadens förfogande. I valet av fullmäktige beaktas representativiteten hos sektorernas avtalsbranscher, den regionala täckningen och jämlikhet.

Fullmäktigeledamöterna ska vara valbara medlemmar av fackavdelningen. Om en fullmäktigeledamot övergår till bestående pensionering, eller bestående lämnar förbundets organiseringsbransch eller den sektorns avtalsbransch som ledamoten representerar, upphör personens medlemskap i fullmäktige omedelbart och en suppleant kallas in. Det nya förbundets kongress i november 2017 väljer, utgående från projektstyrelsens förslag, ett fullmäktige för mandatperioden 2017–2023 bestående av en ordförande, tre viceordföranden och dessutom 79 övriga fullmäktigeledamöter samt för var och en av dem tre suppleanter. Ledamöternas fördelning per förbundets fyra sektorer enligt följande: kemisektorn 16 ledamöter, teknologisektorn 47 ledamöter, trävarusektorn 9 ledamöter och sektorn för specialbranscherna 11 ledamöter.

Styrelsen

Styrelsen leder och koordinerar förbundets verksamhet, bereder förslag till fullmäktige och förbundskongressen samt ansvarar för att besluten verkställs. Det är styrelsens uppgift att bland annat övervaka att förbundet och fackavdelningarnas verksamhet leds i enlighet med stadgarna och fattade beslut och att förbundets ekonomi och annan egendom hanteras på ett för förbundet förmånligt sätt. Styrelsen beslutar om förvärv och försäljning av förbundets fasta egendom.

Styrelsen utser ledningsgruppens medlemmar och sektorcheferna, de sektioner och arbetsgrupper som behövs och beslutar om deras uppgifter. Styrelsen beslutar också om kollektivavtalsdelegationernas uppgifter och sammansättning och stadgeenligt om frågor i anknytning till kollektivavtals- och avtalsverksamheten, arbetskonflikter och förbundets understöd.

Styrelsemedlemmarna ska vara valbara medlemmar av fackavdelningen. Om en styrelsemedlem övergår till bestående pensionering, eller bestående lämnar förbundets organiseringsbransch eller den sektorns avtalsbransch som ledamoten representerar, upphör personens medlemskap i styrelsen omedelbart och en suppleant kallas in.

Under mandatperioden 2017–2023 har styrelsen en ordförande, tre viceordförande och 24 övriga styrelseledamöter samt för var och en av dem tre suppleanter.

Ledningsgruppen

I ledningsgruppen som lyder under förbundets styrelse ingår förbundets ordförande, första och andra viceordförande samt av styrelsen särskilt utnämnda personer. Ledningsgruppen har som uppgift att bereda förslag för styrelsen och verkställa styrelsens beslut.

Arbetsgrupper och sektorer

Bestående, tillfälliga och projektbaserade arbetsgrupper samt sektioner grundas inom Industrifacket. Deras uppgifter och sammansättningar slås fast av förbundets styrelse.