6. Förbättrade arbetsförhållanden är en investering i produktivitet

Industrifacket vill bidra till att förbättra kvaliteten på arbetslivet genom satsningar på att utveckla arbetsmiljön och arbetslivet. Det avspeglas som bättre arbetssäkerhet och välbefinnande i arbetslivet. De flesta arbetsplatser i Finland är positivt inställda till att utveckla arbetet och arbetsförhållandena. Ett gott ledarskap och en positiv stämning ger resultat i form av bättre välbefinnande och därigenom även bättre produktivitet. Utvecklingen av arbetslivet bör gå hand i hand med den teknologiska utvecklingen och utvecklandet av affärsverksamheten.

På en trygg arbetsplats tas arbetsförhållandena och olika frågor kring arbetshälsa på allvar. På arbetsplatserna inom industrin är oväsen, dåliga arbetsställningar och bristfällig ventilation riskfaktorer. Risker, brådska, psykosocial belastning och stress kan hanteras då arbetshälsofrågor och arbetarskydd tas i beaktande i företagets hela verksamhet. En god arbetsmiljö och ett bra arbetarskydd stöder arbetstagarnas hälsa, funktionsförmåga och säkerhet. Konstruktiv respons från förmännen upprätthåller arbetsmotivationen. De här bildar en god grund för ökad produktivitet och välbefinnande.

Dagens arbetsliv är mångfasetterat, nätverksbaserat och svårt att hantera. Organisationerna på arbetsplatserna är svagare än tidigare och arbetsplatserna har blivit mindre. Arbetslivets strukturella förändringar har gjort arbetstiderna mer flexibla och ökat andelen bemannings-, deltids- och företagararbeten. Många arbetsplatser är så kallade gemensamma arbetsplatser, där arbetstagare anställda av olika arbetsgivare eller ensamföretagare arbetar under samma tak. Via underleverantörer och bemanningsföretag har andelen utländsk arbetskraft ökat på de finländska arbetsplatserna.

Då arbetstagarna kan påverka sitt arbete och sina anställningsvillkor blir sjukfrånvaron mindre och arbetsolycksfallen färre. Samtidigt ökar produktiviteten. Samarbetet mellan arbetsgivar- och arbetstagarparterna är avgörande för den finländska konkurrenskraftens utveckling. För att arbetskulturen ska förändras krävs tid och konkreta åtgärder. På så sätt kan vi även påverka attityder. Samarbetet förutsätter en öppen, jämlik och kontinuerlig dialog, annars nås inte lösningar i riksomfattande eller lokala förhandlingar.

Säkerheten förbättrar företagens affärsverksamhet, produktivitet och driftssäkerhet. I verksamheten minimeras faktorer som försämrar lönsamheten, såsom avbrott i produktionen, olycksfallsutredningar, sjukersättningar, anlitande av vikarier och egendomsskador. I en nätverksbaserad verksamhet underlättar en lyckad säkerhetsledning samarbetet mellan beställarföretag och leverantörsföretag.