Har du problem med din anställning? Gör så här!

Vem förhandlar och med vem?

I avtal mellan centralorganisationerna och kollektivavtal finns bestämmelser om förhandlingsordningen, det vill säga vem som förhandlar om vilka frågor och med vem.

Förhandlingsordningen gäller uttryckligen endast sådana situationer där både arbetsgivaren och arbetstagaren är organiserade i sina förbund. Kutymen kan ändå tillämpas också i företag där arbetsgivaren inte hör till något arbetsgivarförbund.

Om det uppstår oklarheter eller stridigheter om hur lagar eller avtal skall tillämpas vad gäller en arbetstagares lön eller anställning, så förhandlar man först lokalt i följande ordning:

  1. Arbetstagaren förhandlar med sin förman. Arbetstagaren kan be om förtroendemannens hjälp direkt från början.
  2. Avdelningsförtroendemannen förhandlar med avdelningschefen och arbetsgivaren.
  3. Huvudförtroendemannen förhandlar med arbetsgivaren.

Om meningsskiljaktigheten inte går att lösa lokalt flyttas frågan vidare till förbundsnivå. Om frågan inte heller kan lösas mellan fackförbundet och arbetsgivarförbundet kan det hända att saken måste behandlas i rätten. I sådant fall kan arbetstagaren ansöka om rättshjälp från Industrifacket.

På små arbetsplatser kan den tidigare nämnda förhandlingsordningen inte tillämpas bokstavligen. Det samma gäller för arbetsplatser som inte har någon förtroendeman.

Rättshjälp

Industrifacket kan vid behov bevilja rättshjälp åt sina medlemmar i frågor som gäller anställningen. Det kan vara frågor som gäller meningsskiljaktigheter om anställningsvillkor, uppsägning av anställningen eller lönebetalningar.

Rättshjälpen täcker också tvister kring socialskyddsfrågor, till exempel klagomål, olycksfallsförsäkringslagen och beslut som baserar sig på pensionslagstiftning.

Rättshjälpen innefattar alla avgifter som uppstår för att sköta ärendet, också rättegångskostnader som döms till motparten ifall att fallet förloras i rätten.

Förbundets styrelse beslutar om beviljandet av rättshjälp och andra stödformer som förbundet beviljar.

Hjälp från facket

Om en meningsskiljaktighet inte går att lösa lokalt på arbetsplatsen eller om det inte finns en förtroendeman på arbetsplatsen, kan man vara i kontakt med förbundets intressebevakningsavdelning:

Förbundets kontaktuppgifter