Vad gör man om det blir problem i anställningsförhållandet?

I ett anställningsförhållande uppkommer det ibland meningsskiljaktigheter. Förtroendemännen på arbetsplatserna, medlemmens egen fackavdelning och sakkunniga som arbetar på förbundets regionkontor och på huvudkontoret stöder vid behov medlemmarna för att reda ut olika problemsituationer som uppkommit i arbetsförhållandet.

Man försöker alltid lösa problemen i första hand genom att ge råd till parterna, förhandla och komma överens. Förfarandena varierar något beroende på om arbetsgivaren har organiserat sig, det vill säga om arbetsgivaren tillhör en arbetsgivarorganisation eller inte. De förfaranden som ska följas i olika situationer beskrivs mer i detalj här.

Om frågan av någon orsak inte kan avgöras genom förhandlingar, kan medlemmen få rättshjälp av förbundet om övriga villkor för detta uppfylls. Förbundets juridiska enhet bedömer och beviljar rättshjälpen i enlighet med kriterier som fastställts av styrelsen.

Vem ska man vända sig till?

Oklarheter i anställningsförhållanden bör i första hand försöka lösas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. I oklara fall bör man dock be förtroendemannen och fackets experter om råd och bakgrundsstöd för att lösa frågan.

Förtroendemannen hjälper till att utreda ärendet

Om ärendet inte kan lösas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ska arbetstagaren i första hand vända sig till arbetsplatsens förtroendeman för att reda ut oklarheterna i anställningsförhållandet. Förtroendemannen är insatt i kollektivavtalet, arbetsplatsens praxis och lokala avtal, och är därför den primära personen för att utreda frågan med arbetsgivaren. När en medlem arbetar för en organiserad arbetsgivare kräver kollektivavtalet att tvister först förhandlas på lokal nivå mellan förtroendemannen och arbetsgivaren. Förtroendemän har alltid tillgång till fackets bakgrundsstöd och rådgivningstjänster för att utreda frågan.

Regionkontor och fackets huvudkontor

Om det inte finns någon förtroendeman på arbetsplatsen eller om medlemmen inte känner till förtroendemannen, kan medlemmen också kontakta närmaste regionkontor för att reda ut ärendet. Regionkontoren ger anvisningar och stöd till medlemmar och förtroendemän i området för att lösa problem på arbetsplatsen.

Även förbundets huvudkontor ger anvisningar och stödjer medlemmar och arbetsplatsernas förtroendemän i att lösa tvister:

Råd i anställningsfrågor får man på journumret 020 690 447 och via e-post på adressen [email protected].

Råd i arbetsmiljöoch sociala frågor får man på arbetsmiljöenhetens journummer 020 690 449 och via e-post på adressen [email protected].

När det gäller tolkningen av ett visst kollektivavtal i speciella branschspecifika frågor kan förtroendemännen vid behov också direkt kontakta den avtalsexpert som ansvarar för avtalssektorn.