Söckenhelger inom teknologisektorn kring årsskiftet 2022–2023

Snabblänkar

Landsbygdsnäringarna

Söckenhelger som ersätts

Enligt kollektivavtalet för landsbygdsnäringar är söckenhelger som ersätts

 • långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag och första maj på våren samt
 • juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondagen vid årsskiftet, när de infaller på någon annan veckodag än lördag.

Söckenhelgsersättningens belopp

Som söckenhelgsersättning betalas arbetstagaren en lön för ordinarie arbetstid enligt medeltimlönen. Till deltidsanställda betalas söckenhelgsersättningen i proportion till den utförda arbetstiden.

Förutsättningar för utbetalning

En förutsättning för utbetalning är att anställningen har pågått utan avbrott i minst två månader eller om arbetstagaren under tidigare, även med beaktande av korta, anställningsförhållanden inom de två senaste åren varit anställd hos nuvarande arbetsgivare i sammanlagt minst sex månader och anställningsförhållandet före den sockenhelg som ska ersättas har pågått i två veckor.

Dessutom förutsätts det att arbetsgivaren är skyldig att betala lön för den sista arbetsdagen före söckenhelgen och för den närmast påföljande arbetsdagen eller då frånvaro från arbetet under en av dessa dagar grundar sig på arbetsgivarens samtycke. Permittering betraktas som samtycke.

Arbete under söckenhelger

För arbete som utförs på långfredag, annandag påsk och juldagen betalas söckenhelgsersättning och lön såsom för söndagsarbete. För arbete som utförs under andra söckenhelger betalas lön såsom för söndagsarbete, utan söckenhelgsersättning.

För allt djurskötselarbete som utförs under söckenhelger betalas lön såsom för söndagsarbete, utan söckenhelgsersättning. Djurskötselarbete som utförs på juldagen är dock ett specialfall: då betalas arbetstagaren både söckenhelgsersättning och lön såsom för söndagsarbete, även i de fall då juldagen infaller på en lördag eller söndag.

Timavlönade vs. vecko- och månadsavlönade arbetstagare

Söckenhelgsersättning gäller främst timavlönade arbetstagare. Söckenhelgsersättning betalas till arbetstagare med vecko- eller månadslön endast när de arbetar på juldagen, långfredagen eller annandag påsk. I annat fall ingår söckenhelgsersättningar i vecko- och månadslönen.

Lördagar i söckenhelgsveckor

Lördagarna efter självständighetsdagen, nyårsdagen, trettondagen, Kristi himmelsfärdsdag, första maj, jul och påsk är lediga dagar. Om man av produktionsorsaker dock arbetar, ges motsvarande ledighet som förkortar veckoarbetstiden vid en annan tidpunkt. Om motsvarande ledighet inte ges, utbetalas lön förhöjd med 50 % för det arbete som utförs på lördag.

Malmgruvor

Kollektivavtalet kapitel 23.1: Såsom i avtalet för teknologiindustrin.

Skogsbranschen

Självständighetsdagen 6.12 (Lag om självständighetsdagens firande såsom allmän högtids- och fridag)

Tim- och prestationslön

Oberoende av avbrott i arbetet ska arbetstagaren betalas lön för självständighetsdagen som motsvarar en hel arbetsdag, om självständighetsdagen hade varit arbetsdag. Om arbetet utförs med dags-, tim- eller ackordslön är det dock en förutsättning för att få lön att arbetstagarna har arbetat för arbetsgivaren utan avbrott i minst sex arbetsdagar närmast före självständighetsdagen.

Dagslönen för självständighetsdagen beräknas i ackordsarbete utifrån den genomsnittliga dagsinkomst som arbetstagaren har haft under de sex arbetsdagarna närmast självständighetsdagen, eller om denna grund inte kan användas, enligt vad som en liknande arbetstagare på orten i allmänhet får samtidigt.

Övriga söckenhelger

Som söckenhelgsersättning betalas arbetstagaren en personlig tidlön, då arbetstagarens anställningsförhållande har pågått i minst två månader före trettondagen, första maj, Kristi himmelsfärdsdag och annandag jul. Söckenhelgsersättning utbetalas endast om helgdagen i fråga annars hade varit arbetstagarens arbetsdag.

Månadslön

Dagar som förkortar veckoarbetstiden när de infaller andra dagar än lördag och söndag är nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, självständighetsdagen och annandag jul.

Skogsmaskinbranschen

Till en arbetstagare vars anställningsförhållande utan avbrott fortgått i minst en månad före långfredagen, annandag påsk, första maj, midsommarafton, självständighetsdagen eller julaftonen, betalas som söckenhelgsersättning en åtta timmars lön i enlighet med den personliga tidlönen, dock endast i sådana fall när den nämnda söckenhelgen annars skulle ha varit dennes arbetsdag.

Plåt- och industriisoleringsbranschen

12 § i kollektivavtalet: Ersättningsgrunden är den personliga tidslönen, för tiden som man är ledig i stället för semesterpenning betalas inte (kan inte avtalas som ledig) och i övrigt såsom i teknologiindustrins avtal.

Trädgårdsbranschen

Söckenhelger som ersätts

Enligt kollektivavtalet för trädgårdsbranschen är söckenhelger som ersätts

 • långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag och första maj på våren samt
 • juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondagen vid årsskiftet, när de infaller på någon annan veckodag än lördag.

Söckenhelgsersättningens belopp

Som söckenhelgsersättning betalas arbetstagaren en lön för ordinarie arbetstid enligt medeltimlönen. Till deltidsanställda betalas söckenhelgsersättningen i proportion till den utförda arbetstiden.

Förutsättningar för utbetalning

En förutsättning för utbetalning är att anställningen har pågått utan avbrott i minst två månader eller om arbetstagaren under tidigare, även med beaktande av korta, anställningsförhållanden inom de två senaste åren varit anställd hos nuvarande arbetsgivare i sammanlagt minst sex månader och anställningsförhållandet före den sockenhelg som ska ersättas har pågått i två veckor.

Dessutom förutsätts det att arbetsgivaren är skyldig att betala lön för den sista arbetsdagen före söckenhelgen och för den närmast påföljande arbetsdagen eller då frånvaro från arbetet under en av dessa dagar grundar sig på arbetsgivarens samtycke. Permittering betraktas som samtycke.

Arbete under söckenhelger

För arbete som utförs på långfredag, annandag påsk och juldagen betalas söckenhelgsersättning och lön såsom för söndagsarbete. För arbete som utförs under andra söckenhelger betalas lön såsom för söndagsarbete, utan söckenhelgsersättning.

Timavlönade vs. vecko- och månadsavlönade arbetstagare

Söckenhelgsersättning gäller främst timavlönade arbetstagare. Söckenhelgsersättning betalas till arbetstagare med vecko- eller månadslön endast när de arbetar på juldagen, långfredagen eller annandag påsk. I annat fall ingår söckenhelgsersättningar i vecko- och månadslönen.

Lördagar i söckenhelgsveckor

Lördagarna efter självständighetsdagen, nyårsdagen, trettondagen, Kristi himmelsfärdsdag, första maj, jul och påsk är lediga dagar. Om man av produktionsorsaker dock arbetar, ges motsvarande ledighet som förkortar veckoarbetstiden vid en annan tidpunkt. Om motsvarande ledighet inte ges, utbetalas lön förhöjd med 50 % för det arbete som utförs på lördag.

Plantskolebranschen

Självständighetsdagen 6.12 (Lag om självständighetsdagens firande såsom allmän högtids- och fridag)

Tim- och prestationslön

Oberoende av avbrott i arbetet ska arbetstagaren betalas lön för självständighetsdagen som motsvarar en hel arbetsdag, om självständighetsdagen hade varit arbetsdag. Om arbetet utförs med dags-, tim- eller ackordslön är det dock en förutsättning för att få lön att arbetstagarna har arbetat för arbetsgivaren utan avbrott i minst sex arbetsdagar närmast före självständighetsdagen.

Dagslönen för självständighetsdagen beräknas i ackordsarbete utifrån den genomsnittliga dagsinkomst som arbetstagaren har haft under de sex arbetsdagarna närmast självständighetsdagen, eller om denna grund inte kan användas, enligt vad som en liknande arbetstagare på orten i allmänhet får samtidigt.

Övriga söckenhelger

För söckenhelger som annars skulle ha varit arbetstagarens arbetsdag då arbetet avbryts för denna dag, betalas arbetstagaren en 8 timmars lön enligt medeltimlönen.

Söckenhelger som avses i detta avtal är nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag samt juldagen och annandag jul.

Söckenhelgsersättning betalas en arbetstagare vars anställningsförhållande oavbrutet har varat i minst en månad före söckenhelgen i fråga och under förutsättning att arbetsgivaren enligt kollektivavtalet varit skyldig att betala lön för arbetsdagen omedelbart före och närmast efter söckenhelgen. Söckenhelgsersättning betalas också då frånvaro från arbete under någondera av ovan nämnda dagar baserar sig på arbetsgivarens samtycke.

Teknisk service och tekniskt underhåll

Om nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton, julafton samt juldagen och annandag jul infaller på någon annan dag än lördag eller söndag betalas arbetstagaren som söckenhelgsersättning en 8 timmars lön enligt medeltimlönen.

Tillämpningsanvisning

En deltidsarbetande arbetstagares söckenhelgsersättning uträknas så att ovannämnda söckenhelgsersättning multipliceras med kvoten av
antalet ordinarie timmer per vecka och talet 40.

Söckenhelgsersättningen betalas en arbetstagare vars anställning har fortgått minst 1 månad före söckenhelgen i fråga förutsatt att arbetstagaren utfört arbete antingen under den arbetsdag som enligt arbetstidsschemat är närmast före eller närmast efter helgdagen.

Tillämpningsanvisning

Om villkorsregeln gällande iakttagande av arbetstiden i enlighet med arbetstidssystemet orsakar att söckenhelgsersättningen går förlorad för flera söckenhelger i följd, gäller förlusten endast en av de nämnda söckenhelgerna.

Söckenhelgsersättning betalas till en arbetstagare avsedd i denna paragraf även för sådana enligt moment 1 fastställda söckenhelger som infaller

 • under semestern
 • under den tid för vilken arbetstagaren betalas lön under sjuk- eller moderskapsledighet
 • under frånvaro med lön på grund av barns sjukdom enligt 14 §
 • under permittering på grund av ekonomiska eller produktionsorsaker som pågått högst 2 veckor före söckenhelgen
 • under tiden för lagstadgad faderskapsledighet
 • under ledighet i stället för semesterpeng

Om arbetstagaren utan godkänd anledning har varit borta på en söckenhelg som enligt arbetstidsschemat är arbetsdag, utbetalas ingen söckenhelgsersättning.

Om arbetstagaren på grund av arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall inte är berättigad till lagenlig lön för självständighetsdagen, betalas till honom eller henne den i denna paragraf avsedda söckenhelgsersättningen under den ovan nämnda arbetsoförmögenhetstiden för självständighetsdagen som infaller på någon annan veckodag än lördag eller söndag.

Teknologiindustrin

Syftet med de ersättningar för söckenhelger som bestäms i kollektivavtalet är att garantera att arbetstagaren får en normal inkomst även under veckor med kyrkliga högtider eller andra allmänna lediga dagar. Därför betalas söckenhelgsersättning inte om dessa helgdagar infaller på en lördag eller söndag.

I enlighet med 23 kap. i kollektivavtalet för teknologiindustrin ersätts följande söckenhelgdagar kring årsskiftet 2022–2023:

 • annandag jul (måndag 26.12.2022)
 • trettondagen (fredag 6.1.2023)

Söckenhelgsersättningens belopp

Som söckenhelgsersättning till en arbetstagare med timlön betalas 8 timmars lön enligt medeltimlönen (8 x medeltimlönen). Söckenhelgsersättningen för en deltidsanställd beräknas genom multiplicering av ovannämnda söckenhelgsersättning med kvoten av antalet ordinarie arbetstimmar per arbetsvecka och talet 40.

Till arbetstagare med vecko- eller månadslön betalas ingen separat söckenhelgsersättning, utan de får sin normala lön oavkortad också under veckor med söckenhelger.

I arbete under en söckenhelg

Söckenhelgsersättning betalas också till arbetstagare som i enlighet med sitt arbetstidsschema eller enligt sitt samtycke (övertidsarbete) arbetar under söckenhelgen. Dessutom får arbetstagaren övertidstillägg, om arbetet samtidigt innebär övertidsarbete och förhöjning för söndagsarbete för de helgdagar som är märkta med rött i kalendern.

Bestämmelserna om övertidsarbete, söndagsarbete och arbete som utförs under veckovila finns i 20 kap. i teknologiindustrins kollektivavtal och på motsvarande sätt finns de i arbetstidsbestämmelserna i kollektivavtalen för de andra avtalsbranscherna inom teknologisektorn.

Förutsättningarna för betalning av söckenhelgsersättning

Söckenhelgsersättning betalas till arbetstagare under följande förutsättningar:

1) Anställningsförhållandet har fortgått oavbrutet minst en månad före söckenhelgen i fråga.

Exempel:
Om arbetstagarens anställningsförhållande har inletts senast fredagen den 25 november, har han eller hon rätt att få den första söckenhelgsersättningen för annandag jul den 26 december och för de övriga söckenhelgerna kring årsskiftet.

2) Därtill förutsätts att arbetstagaren utfört arbete antingen under den arbetsdag som enligt arbetstidsschemat är närmast före eller närmast efter helgdagen. De här förutsättningsdagarna flyttas av arbetstidsutjämningsdagar och av ledighet som tas ur arbetstidsbanken i enlighet med kollektivavtalet.

Exempel:
Arbetstidsschemat har upprättats så att lördagar och söndagar är lediga dagar och det har avtalats eller bestämts att fredagen (23.12) före måndagen (26.12) är arbetstidsutjämningsdagar (pekkanendagar). Detta betyder att den arbetsdag som enligt arbetstidsschemat är närmast före söckenhelgen, dvs. är en förutsättningsdag, är torsdagen den 22 december. Den arbetsdag som enligt arbetstidsschemat är närmast efter söckenhelgen är tisdagen den 27 december. För att få söckenhelgsersättning för julafton och juldagen ska arbetstagaren arbeta enligt arbetstidsschemat under en av förutsättningsdagarna (antingen 22.12 eller 27.12).

Olovlig frånvaro under söckenhelg som infaller på en arbetsdag enligt arbetstidsschemat

Om arbetstagaren enligt arbetstidsschemat är skyldig att arbeta också under en söckenhelg (mån–fre), men är borta från arbetet utan godtagbar orsak, betalas inte söckenhelgsersättning för den söckenhelg som skulle ha varit en arbetsdag.

Söckenhelgsersättning under frånvaro

I vissa situationer kan arbetstagaren inte eller är inte förpliktad att arbeta under de förutsättningsdagar som berättigar till söckenhelgsersättning. Arbetstagaren förlorar inte rätten till söckenhelgsersättning om söckenhelgen infaller under

 • (vinter)semester,
 • tiden för tjänsteårstilläggsledighet,
 • tiden för semesterpremieledighet,
 • en period då arbetsgivaren betalar lön för sjukledighet eller moderskapsledighet,
 • frånvaro med lön förorsakad av plötsligt insjuknat barn enligt punkt 31.3 i kollektivavtalet,
 • de 15 första kalenderdagarna av en permittering som verkställs av ekonomiska eller produktionstekniska orsaker eller
 • lagstadgad faderskapsledighet.

Listan är uttömmande.

Semester under en söckenhelgsvecka

Man kan bestämma eller avtala om att en arbetstagares semester (oftast vintersemester) förläggs så att det i den ingår dagar som inte räknas som semesterdagar enligt semesterlagen. Sådana dagar som infaller kring årsskiftet är söndagar, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondagen. Om det bestäms eller avtalas om att semestern börjar måndag 19.12.2022, ingår det enligt semesterlagen fem vardagar (måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag) i semesterveckan. Om avsikten är att de sex vintersemesterdagarna ska tas ut i en följd, fortsätter semestern ännu på tisdagen.

För att undvika onödiga oklarheter är det önskvärt att frågor som gäller förläggandet av semestern och användningen av semesterdagarna klaras upp med arbetsgivaren på förhand. Man bör komma ihåg att det till arbetstagare med timlön utöver semesterlönen betalas söckenhelgsersättning för de söckenhelger som infaller under semestern.

Arbetsgivaren får inte heller utan arbetstagarens samtycke bestämma att semestern ska börja på en dag som är ledig för arbetstagaren, om detta medför en minskning av antalet lediga vardagar som ingår i semestern.

Söckenhelgsersättning och permittering

Söckenhelgsersättning betalas under permittering som verkställs av ekonomiska och produktionstekniska orsaker, om söckenhelgen infaller under de 15 första kalenderdagarna räknat från då permitteringen inleddes. Dessutom måste villkoret om att anställningsförhållandet har fortgått en månad vara uppfyllt.

Följande exempel förklarar saken:

Måndagen den 26 december är det annandag jul. Om permitteringen har börjat tidigast fredagen den 12 december, betalas söckenhelgsersättning för annandag jul, men inte för de andra söckenhelgerna kring årsskiftet. Om permitteringen har inletts tidigare, betalas ingen söckenhelgsersättning.

Om permitteringen avslutas så att arbetstagaren arbetar på den arbetsdag som enligt arbetstidsschemat följer närmast efter söckenhelgen (förutsättningsdagen), betalas söckenhelgsersättning.

Om permitteringen sker i form av förkortad arbetsvecka, betalas söckenhelgsersättningen normalt oberoende av hur länge arrangemanget har pågått.

Pälsproduktionsbranschen

Söckenhelger som ersätts

Enligt kollektivavtalet för pälsproduktionsbranschen är söckenhelger som ersätts

 • långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag och första maj på våren samt
 • juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondagen vid årsskiftet, när de infaller på någon annan veckodag än lördag.

Söckenhelgsersättningens belopp

Som söckenhelgsersättning betalas arbetstagaren en lön för ordinarie arbetstid enligt medeltimlönen. Till deltidsanställda betalas söckenhelgsersättningen i proportion till den utförda arbetstiden.

Förutsättningar för utbetalning

En förutsättning för utbetalning är att anställningen har pågått utan avbrott i minst två månader eller om arbetstagaren under tidigare, även med beaktande av korta, anställningsförhållanden inom de två senaste åren varit anställd hos nuvarande arbetsgivare i sammanlagt minst sex månader och anställningsförhållandet före den sockenhelg som ska ersättas har pågått i två veckor.

Dessutom förutsätts det att arbetsgivaren är skyldig att betala lön för den sista arbetsdagen före söckenhelgen och för den närmast påföljande arbetsdagen eller då frånvaro från arbetet under en av dessa dagar grundar sig på arbetsgivarens samtycke. Permittering betraktas som samtycke.

Arbete under söckenhelger

För arbete som utförs på långfredag, annandag påsk och juldagen betalas söckenhelgsersättning och lön såsom för söndagsarbete. För arbete som utförs under andra söckenhelger betalas lön såsom för söndagsarbete, utan söckenhelgsersättning.

För allt djurskötselarbete som utförs under söckenhelger betalas lön såsom för söndagsarbete, utan söckenhelgsersättning. Djurskötselarbete som utförs på juldagen är dock ett specialfall: då betalas arbetstagaren både söckenhelgsersättning och lön såsom för söndagsarbete, även i de fall då juldagen infaller på en lördag eller söndag.

Timavlönade vs. vecko- och månadsavlönade arbetstagare

Söckenhelgsersättning gäller främst timavlönade arbetstagare. Söckenhelgsersättning betalas till arbetstagare med vecko- eller månadslön endast när de arbetar på juldagen, långfredagen eller annandag påsk. I annat fall ingår söckenhelgsersättningar i vecko- och månadslönen.

Lördagar i söckenhelgsveckor

Lördagarna efter självständighetsdagen, nyårsdagen, trettondagen, Kristi himmelsfärdsdag, första maj, jul och påsk är lediga dagar. Om man av produktionsorsaker dock arbetar, ges motsvarande ledighet som förkortar veckoarbetstiden vid en annan tidpunkt. Om motsvarande ledighet inte ges, utbetalas lön förhöjd med 50 % för det arbete som utförs på lördag.

Torvproduktionsbranschen

Till en arbetstagare vars arbetsförhållande utan avbrott fortgått i minst en månad före nyårsdagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, självständighetsdagen, julaftonen eller juldagen eller annandag jul, betalas som ersättning för söckenhelg åtta timmars lön i enlighet med den personliga tidlönen, dock endast i sådana fall när den nämnda söckenhelgen annars skulle ha varit dennes arbetsdag.

Grön- och miljöbyggnadsbranschen

Söckenhelger som ersätts

Enligt kollektivavtalet för grön- och miljöbyggnadsbranschen är söckenhelger som ersätts

 • långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag och första maj på våren samt
 • juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondagen vid årsskiftet, när de infaller på någon annan veckodag än lördag.

Söckenhelgsersättningens belopp

Som söckenhelgsersättning betalas arbetstagaren en lön för ordinarie arbetstid enligt medeltimlönen. Till deltidsanställda betalas söckenhelgsersättningen i proportion till den utförda arbetstiden.

Förutsättningar för utbetalning

En förutsättning för utbetalning är att anställningen har pågått utan avbrott i minst två månader eller om arbetstagaren under tidigare, även med beaktande av korta, anställningsförhållanden inom de två senaste åren varit anställd hos nuvarande arbetsgivare i sammanlagt minst sex månader och anställningsförhållandet före den sockenhelg som ska ersättas har pågått i två veckor.

Dessutom förutsätts det att arbetsgivaren är skyldig att betala lön för den sista arbetsdagen före söckenhelgen och för den närmast påföljande arbetsdagen eller då frånvaro från arbetet under en av dessa dagar grundar sig på arbetsgivarens samtycke. Permittering betraktas som samtycke.

Arbete under söckenhelger

För arbete som utförs på långfredag, annandag påsk och juldagen betalas söckenhelgsersättning och lön såsom för söndagsarbete. För arbete som utförs under andra söckenhelger betalas lön såsom för söndagsarbete, utan söckenhelgsersättning.

Timavlönade vs. vecko- och månadsavlönade arbetstagare

Söckenhelgsersättning gäller främst timavlönade arbetstagare. Söckenhelgsersättning betalas till arbetstagare med vecko- eller månadslön endast när de arbetar på juldagen, långfredagen eller annandag påsk. I annat fall ingår söckenhelgsersättningar i vecko- och månadslönen.

Lördagar i söckenhelgsveckor

Lördagarna efter självständighetsdagen, nyårsdagen, trettondagen, Kristi himmelsfärdsdag, första maj, jul och påsk är lediga dagar. Om man av produktionsorsaker dock arbetar, ges motsvarande ledighet som förkortar veckoarbetstiden vid en annan tidpunkt. Om motsvarande ledighet inte ges, utbetalas lön förhöjd med 50 % för det arbete som utförs på lördag.