Identifiering och bedömning av risker

Identifiering och bedömning av arbetsrelaterade risker hör till arbetsgivarens skyldigheter och utgör grunden för ett förebyggande arbetarskydd. Enligt arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att utreda och undanröja risker på arbetsplatsen. Om riskerna inte kan undanröjas måste man utvärdera deras inverkan på arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Expertis, såsom t.ex. företagshälsovården, borde anlitas för att bedöma specifika risker (t.ex. kemiska och biologiska faktorer, maskinsäkerhet, psykosocial belastning).

Bedömning av risker ingår både i den dagliga verksamheten och i den systematiska, regelbundna bedömningen av hela verksamheten. Identifiering och bedömning är mycket viktigt, eftersom olyckor ofta har konstaterats vara förknippade med otillräcklig identifiering och hantering av risker.

Arbetstagare och/eller deras företrädare har

  • rätt att bli hörda om hur och med vilka arrangemang riskerna bedöms
  • rätt att delta i bedömningen av risker
  • skyldighet att informera sina chefer eller arbetsgivare om risker som har identifierats
  • skyldighet att rapportera om förändringar på arbetsplatsen
  • skyldighet att samarbeta så att arbetsgivaren kan garantera en säker arbetsmiljö
  • rätt att bli informerade om riskerna för sin egen säkerhet och hälsa och om de åtgärder som är nödvändiga för att eliminera eller minska dem
  • rätt att lägga fram förslag för att minimera eller eliminera risker där de förekommer
  • rätt att be arbetsgivaren att vidta ändamålsenliga åtgärder