Söckenhelgsersättningar inom trävarusektorn kring årsskiftet 2021–2022

1  Mekaniska skogsindustrin

Helgdagar som infaller på en annan veckodag än lördag eller söndag ersätts. Sådan dag det här året är endasth trettondagen, för vilka det till arbetstagaren betalas lön för åtta timmar enligt medeltimförtjänsten, förutsatt att anställningsförhållandet har fortgått oavbrutet i minst en månad före söckenhelgen i fråga.

För söckenhelgsersättning förutsätts dessutom att arbetstagaren har varit i arbete enligt arbetstidsschemat antingen den sista arbetsdagen före söckenhelgen eller den arbetsdag som följer närmast efter söckenhelgen.

Söckenhelgsersättning betalas också om söckenhelgen infaller under arbetstagarens semester eller under den tid för vilken till arbetstagaren betalas lön för sjuktid eller under tiden då lön betalas för frånvaro med lön på grund av sjukt barn som är under tio år.

Arbetstagaren har också rätt till söckenhelgsersättning för de söckenhelger som infaller under de 15 första kalenderdagarna av en permittering.

Om självständighetsdagen infaller på en dag som är arbetsdag för arbetstagaren, betalas lön enligt lagen om självständighetsdagens firande såsom allmän högtids- och fridag.

2  Snickeriindustrin

Helgdagar som infaller på en annan veckodag än lördag eller söndag ersätts. Sådana dagar är julafton och trettondagen, för vilka det till arbetstagaren betalas lön för åtta timmar enligt medeltimförtjänsten, om anställningsförhållandet har fortgått oavbrutet minst en månad före söckenhelgen i fråga.

För söckenhelgsersättning förutsätts dessutom att arbetstagaren har varit i arbete enligt arbetstidsschemat antingen den sista arbetsdagen före söckenhelgen eller den arbetsdag som följer närmast efter söckenhelgen.

Söckenhelgsersättning betalas också om söckenhelgen infaller under tiden för arbetstagarens semester eller under den tid för vilken lön för sjuktid betalas till arbetstagaren eller under tiden för avlönad frånvaro på grund av ett sjukt barn som är under tio år.

Arbetstagaren har också rätt till söckenhelgsersättning för de söckenhelger som infaller under de 15 första kalenderdagarna av en permittering.

För arbete under söckenhelger betalas utöver söckenhelgsersättningen även ersättning för söndagsarbete och eventuell övertidsersättning och ersättning för veckovila.

Om självständighetsdagen infaller på arbetstagarens arbetsdag, betalas lön enligt lagen om självständighetsdagens firande såsom allmän högtids- och fridag.

3  Bioindustrin

Söckenhelger som ersätts är julafton, juldagen, annandag jul och nyårsdagen samt trettondagen, förutsatt att dagen annars skulle ha varit en arbetsdag för arbetstagaren. För de här dagarna betalas lön för åtta timmar enligt medeltimförtjänsten till en arbetstagare vars anställningsförhållande har fortgått oavbrutet i minst en månad före söckenhelgen i fråga.

I oavbrutet skiftarbete på förädlingsfabriker betalas söckenhelgsersättning också till en arbetstagare för vilken den ifrågavarande söckenhelgen enligt arbetstidsschemat är en ledig dag.

Förutsättningen för söckenhelgsersättning är att arbetstagaren har arbetat enligt arbetstidsschemat eller haft semester, sjukledighet eller moderskapsledighet med lön, arbetstidsförkortning eller annan ledighet med lön den sista arbetsdagen före söckenhelgen liksom också den närmast följande arbetsdagen efter söckenhelgen.

Ifall arbetstagaren endast har arbetat antingen den sista arbetsdagen före söckenhelgen eller den närmast följande arbetsdagen efter den, betalas söckenhelgsersättning om frånvaron berott på ett tillstånd av arbetsgivaren eller på arbetstagarens semester, moderskapsledighet, sjukdom, reservövning, ledighet med lön eller annan jämförbar orsak.

Söckenhelgsersättning betalas inte till en arbetstagare med månadslön och inte heller till en arbetstagare som på en annan grund får ersättning som arbetsgivaren bekostar under denna dag.

Till en arbetstagare som arbetar på en söckenhelg betalas lön förhöjd med 200 procent.

Till en arbetstagare som arbetar på självständighetsdagen betalas i stället för den lagstadgade lönen för självständighetsdagen lön förhöjd med 200 procent.