Industrifackets kursverksamhet

Industrifackets kursverksamhet omfattar fackföreningsutbildning och intressebevakning av yrkesutbildningen.

Fackföreningsutbildning

Syftet med fackföreningsutbildningen är att ta fram kompetens för att täcka behoven hos förbundets förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige och de aktiva i fackavdelningarna. I utbildningen beaktar vi bland annat de svenskspråkiga medlemmarna, förbundets jämställdhetsarbete och ungdoms-, kvinno- och kulturverksamheten.

Fackföreningsutbildningen, som är riksomfattande och stöds av arbetsgivaren, bedrivs inom ramen för förbundets organisationsutbildning. Industrifacket ordnar fackföreningsutbildning på förbundets institut Murikka i Tammerfors och på Industrifackets centralbyrå i Helsingfors.

Dessutom ordnar förbundet riksomfattande veckoslutskurser och kortare regionala kurser för att täcka behoven inom förbundets olika verksamhetsområden. Vid sidan av traditionell närundervisning ordnas webbkurser som organiseras av förbundet.

Intressebevakning av yrkesutbildningen

Syftet med intressebevakningen är att säkerställa att medlemmarna i olika skeden av yrkeskarriären har högklassiga studiemöjligheter inom yrkesutbildningen.

Intressebevakningen av yrkesutbildningen innebär en mångfacetterad, aktiv och sakkunnig påverkan och växelverkan bland annat i centralorganisationen, vid utbildningsmyndigheterna och läroanstalterna liksom i olika arbetsgrupper. I intressebevakningen ingår också rådgivning till enskilda medlemmar och samarbete med förbundets sektorer, fackavdelningar och förtroendemän. Till de viktigaste påverkanskanalerna tillsammans med utbildningsförvaltningen hör ett prognostiseringsforum för kunnande och arbetslivsdelegationerna. Vi bedriver också samarbete med arbetsplatser, läroanstalter och arbetsgivare.

Svenska kurskalendern