Vår strategi och våra värderingar

Industrifacket har en strategi för att vi tillsammans ska kunna utveckla förbundet. Strategin är en verksamhetsplan som sträcker sig till år 2023. Genom att följa den förbättrar vi medlemmarnas förmåner och ställning i samhället samt förstärker organiseringen.

Industrifacket är en del av det finländska samhället och världen. Istället för att bara reagera på förändringar som sker runt oss, måste vi också förutse vad som händer i medlemmarnas vardag, på arbetsplatserna, arbetsmarknaden, i politiken och ekonomin. På det viset kan vi agera i tid, eller till och med påverka det som är på kommande.

Genom proaktiv verksamhet kan förbundet minska känslan av osäkerhet som ofta förknippas med förändring. Världen förändras snabbt. Globalisering, digitalisering, klimatförändring, åldrande befolkning och allt mer rörliga mänskor beskriver de största förändringarna. Arbetslivet kan inte stå utanför förändringarna i den omgivande världen.

Kollektivavtalen fortfarande i fokus

Kollektivavtalen är fortfarande det viktigaste medlet för förbundet att förbättra medlemmarnas förmåner och ställning. Sättet att förhandla om dem befinner sig dock i ett brytningsskede. Arbetstagarna har stängt dörren för omfattande trepartsavtal, som den inkomstpolitiska helhetsuppgörelsen, vilket lett till att det är fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna som ska förhandla om lönerna.
Industrifackets värdegrund står som grund för strategin. Enligt våra värderingar:

• Vi tror på kollektiv styrka. I Industrifacket kan medlemmarna påverka sina egna och våra gemensamma angelägenheter och på så sätt förändra världen. Vi gör saker tillsammans. Varje medlem är lika viktig.

• Vi tror på avtal. Genom att ingå avtal utvecklar vi medlemmarnas förmåner och ställning och förstärker förtroendet mellan parterna. Vi bedriver ett just och aktivt samarbete. Vi främjar ett gott arbetsliv och en hållbar utveckling.

• Vi tror på rådighet. Medlemmarnas och personalens kompetens och kreativitet utgör Industrifackets styrka. Vi vågar förnya och förnyas. Vi utvecklar och förmedlar expertis.

Med hjälp av strategin strävar vi efter möjligheter och trygghet för våra medlemmar. Rent konkret innebär det bland annat bättre utkomst och sysselsättning, till kvaliteten bra jobb som utvecklas samt betydande stöd vid omställningar.

En annan målsättning i strategin är att uppdatera den fackliga verksamheten. Det innebär mera deltagande och delaktighet, smidigare samspel inom förbundet och synligare förespråkande för medlemmarna.

Fullmäktige styr verksamheten

Vi förverkligar målen i mindre delar, som ett led i det dagliga arbetet och utvecklingen av det. Verktygen kan ändå också ses som breda verksamhetshelheter:

• Utveckling av kollektivavtalen och förhandlingsverksamheten
• Kraftigare samhällspåverkan
• Utveckling av regionkontorsnätverket, regionverksamheten och fackavdelningarna
• Att förbättra organiseringen och aktiveringen av medlemmarna
• Att utveckla medlemsservicen och utdelningen av information och kunnande
• Att stärka personalens kunnande och utveckla ledarskapet

Industrifackets fullmäktige styr de stora linjerna för utvecklingen av förbundet och val av betoning för verksamheten. Fullmäktige väljer, definierar och vid behov uppdaterar tyngdpunkterna årligen. Det är meningen att också fackavdelningarna i sin verksamhet beaktar de tyngdpunkterna som fullmäktige slår fast.