Steget före i förändringen – Industrifackets strategi 2023–2028

Industrifackets förbundskongress godkände den 24 maj 2023 en ny strategi som innehåller de huvudsakliga riktlinjerna för förbundets verksamhet fram till 2028. Riktlinjerna bygger på fackavdelningarnas förslag och förbundskongressens beslut. Strategin bereddes i mer än två år.

Strategin har utarbetats för att Industrifacket ska bli ännu starkare och kan försvara sina medlemmar i arbetslivet och samhället i alla situationer. Med hjälp av strategin kan facket agera proaktivt och med framförhållning före förändringen.

Principerna är kollektiv styrka, avtal och rådighet

Industrifackets verksamhet bygger på den internationella fackföreningsrörelsens traditionella värderingar: medlemsorientering, solidaritet, jämlikhet och försvar av de svagare. Värderingarna styr hur vi handlar i förhållande till våra medlemmar och samhället. Vi gör verklighet av våra värderingar enligt följande principer, som godkändes av förbundskongressen år 2017:

  • Kollektiv styrka: Vi gör saker tillsammans. Varje medlem är lika viktig.
  • Avtala: Vi bedriver ett rättvist och aktivt samarbete. Vi främjar ett gott arbetsliv och en hållbar utveckling.
  • Rådighet: Vi vågar förnya och förnyas. Vi utvecklar och delar med oss av vår expertis.

Industrifacket ska bli det mest inflytelserika och attraktiva fackförbundet i Finland

Industrifackets vision, dvs. framtidsbild, sträcker sig ut till 2028. Visionen beskriver hur vi vill bygga upp Industrifacket och arbetslivet. Visionen är skriven i medlemmens perspektiv och den finns i sin helhet i strategidokumentet.

I vår vision är Industrifacket det mest inflytelserika och attraktiva fackförbundet i Finland år 2028. Arbetsvillkoren för Industrifackets medlemmar är tryggade med allmänt bindande kollektivavtal. Intressebevakningens ryggrad utgörs av rådiga och välmående förtroendevalda som har den bästa kompetensnivån och de bästa verktygen i Finland. Personalen, de förtroendevalda och de övriga aktiva bildar Finlands skickligaste förhandlingsorganisation. Förbundet är känt för sin starka och gemenskapsinriktade intressebevakning.

Mål för fyra sektorer i verksamheten

Strategin innehåller totalt 45 mål. Syftet med dem är att utveckla Industrifackets arbetsmarknadsverksamhet, organisatoriska styrka, samhällspåverkan och möjliggörare av verksamheten, till exempel utbildningen och kommunikationen. Målen ger riktlinjerna för verksamheten åren 2023–2028. De kan sammanfattas så här:

  1. Inom arbetsmarknadsverksamheten betonar vi åtgärder för att trygga och förbättra de allmänt bindande kollektivavtalens, huvudförtroendemännens och de övriga förtroendevaldas ställning. Vi stärker vår förhandlingsposition i hela landet och på arbetsplatserna. Vi ökar medlemmarnas deltagande i utvecklingen av arbetsvillkoren.
  2. I fråga om utvecklingen av den organisatoriska styrkan betonar vi en höjning av organisationsgraden och åtgärder för att stärka förbundsorganisationen. Vi utvidgar den del av medlemskåren som deltar i förbundets verksamhet.
  3. I vår samhällspåverkan betonar vi en ökning av arbetstagarnas och fackförbundens rättigheter. Vår samhällspåverkan stöder arbetsmarknadsverksamhetens mål. Vi tar upp frågor som är viktiga för förbundets medlemmar och medlemmarnas åsikter i samhällsdebatten. Vi ökar medlemmarnas delaktighet i samhället.
  4. I fråga om utvecklingen av möjliggörarna satsar vi på att uppdatera tjänsterna för medlemmar och aktiva, deras åtkomst till information och kommunikationen med dem. Vi ökar de förtroendevaldas och personalens kompetens. Vi sköter om att förbundets verksamhet är aktuell och solvent.

Hur förverkligas strategin?

Vi når målen i strategin när vi tar upp dem i den dagliga verksamheten i hela förbundet. Strategin berör också fackavdelningarna. Vi lyfter dessutom fram årliga prioriteringar från strategin efter det som är aktuell och nödvändigt vid tidpunkten. Det är Industrifackets styrelse som väljer prioriteringarna, och de styr verksamheten under det år som följer. Strategins och verksamhetens framgång följs upp och mäts med hjälp av flera olika indikatorer.