3. Konkurrenskraften är industri- och näringslivspolitikens drivkraft

Enligt Industrifacket förutsätter en förbättring av Finlands konkurrenskraft att grundforskningen, den tillämpade forskningen och kunnandet jämställs. Det gagnar alla. I bästa fall genererar en gränsöverskridande och tvärvetenskaplig växelverkan omvälvande uppfinningar och kloka lösningar, vilka möjliggör nya landvinningar. På så sätt kan nya, högt förädlade produkter med avancerad teknologi fås ut på marknaden.

Den globala konkurrensen om beställningar och marknadsandelar har hårdnat. Det är inte längre en självklarhet att läkemedelsuppfinningar, alternativa bränslen och lyxkryssare kommer från Finland. Våra konkurrentländer har insett hur viktig forskning, produktutveckling och innovationsverksamhet (FUI) är för landets konkurrenskraft och industripolitiken har skärpts världen över. De finländska framgångssagorna i fråga om industriprodukter och tjänster handlar om det bästa finländska kunnandet, där avancerad teknik och modern formgivning förenas på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt.

Industrins och näringslivets behov är således inte begränsade till teknisk forskning och innovationer. Företagens fruktbara samarbete med högskolorna och forskningsinstituten bör garanteras även i framtiden. Detta lyckas inte om den offentliga sektorn enbart fungerar som finansiär av verksamheten medan de enskilda företagen skördar den ekonomiska nyttan. Forskning kan inte genomföras enbart på företagens villkor.

Ny kunskap genereras via grundforskningen vid universiteten och högskolorna, varvid finansieringen av deras verksamhet i Finland måste tryggas. Den tillämpade forskningen, inriktad på praktiska resultat, är avhängig grundforskningen. Även industrins framtidsutsikter kan påverkas av grundforskningens branschmångfald, tvärvetenskaplighet och nya öppningar. Forskning om design, hälsa, marknadsföring, beteenden och många andra områden är av avgörande betydelse för vilka finländska produkter som klarar sig på marknaden.