Anvisningar till arbetsgivare med medlemmar i Industrifacket rf och till redovisare av medlemsavgifter

Förbundets nummer är 015
FO-nummer 0201717-2

Medlemsavgiften för år 2023 samt 2024 är 1 % av medlemmens förvärvsinkomster för vilka förskottsinnehållning ska verkställas.

Inkassering av medlemsavgifter

Medlemmar i Industrifacket kommer överens med sin arbetsgivare om inkasseringen av medlemsavgifter. Medlemmarna ger arbetsgivaren eller dennes ombud en ifylld fullmakt för inkassering av medlemsavgifter eller en kopia av den elektroniska anslutningsblanketten.

Inkasseringsfullmakten ifylls alltid när en anställd ansluter sig som ny medlem eller när medlemmen byter arbetsplats eller fackavdelning. Fullmakten fylls i på nytt också i de fall då medlemmens anställningsförhållande har avbrutits till exempel vid värnplikt eller studier och medlemmen blir återanställd av samma arbetsgivare och väljer arbetsgivarinkassering.

Anslutningsblanketten/inkasseringsfullmakten för Industrifacket behövs i fyra exemplar, det första exemplaret får arbetsgivaren, det andra förbundet, det tredje avdelningen och det fjärde medlemmen själv.

Arbetsgivaren antecknar på anslutningsblanketten/inkasseringsfullmakten

Arbetsgivarens namn, adress och kontaktuppgifter
FO-nummer
Uppgiftslämnarens uppgifter
Namn- och adressuppgifter till den anställdas arbetsplats

Arbetsgivaren eller dennes ombud undertecknar anslutningsblanketten/inkasseringsfullmakten och antecknar startdatumet för inkassering av medlemsavgiften på blanketten.
Också medlemmen daterar och undertecknar avtalet.

Ett elektroniskt inkasseringsavtal är giltigt utan den anslutande medlemmens underskrift. Anslutningsdatumet bestäms av inskrivningsdatumet.

När en ny medlem ansluter sig ber vi arbetsgivarna särskilt beakta att inkasseringen av medlemsavgifter inte kan inledas tidigare än vid det datum då medlemmen undertecknat avtalet. Inkasseringen kan inte heller ske retroaktivt.

Industrifackets fullmakt för medlemsavgiftinkassering

Medlemsansökan på finska, på engelska, på estniska, på polska och på ryska kann finnas här.

Redovisning av medlemsavgifter

De inkasserade medlemsavgifterna redovisas enligt löneutbetalningsperioder på vårt konto.

Futunio Oy skickar under december månad referenslistor till arbetsgivarna för redovisning av följande års medlemsavgifter.

Medlemsspecifik redovisning över inkasserade medlemsavgifter

Vi ber er skicka in en medlemsspecifik redovisning över inkasserade medlemsavgifter till redovisningstjänsten vid Futunio Oy minst halvårsvis. Redovisningen för januari-juni ska lämnas in i augusti och för juli-december i januari.

Ni kan lämna in redovisningen på en inkasserings- och redovisningslista, i maskinläsbar form eller med ett bankförbindelseprogram på adressen: Futunio Oy, Selvityspalvelu, Örevägen 8 E, 01510 Vanda.

Ni kan också redovisa medlemsavgifterna via Futunios kostnadsfri tjänst Selvitys+. För att kunna använda tjänsten behöver du anmäla dig med företagets FO-nummer och din e-postadress. Därefter kan du redovisa avgifter för alla förbund via en säker förbindelse. Tjänsten finns på www.selvitysplus.fi.

Redovisning av inkasserade medlemsavgifter PDF

Följande uppgifter behövs för redovisningen:

• Arbetsgivarens namn
• Redovisarens nummer eller FO-nummer
• Redovisningsperiodens start- och slutdatum
• Medlemmens personbeteckning
• Medlemmens namn
• Förbundsnummer (015)
• Uppgift om fackavdelning (från medlemmens fullmaktsavtal)
• Medlemsavgifter totalt
• Inkasseringsperiod, om den avviker från uppgiften i listan
• Orsak till avvikelsen och uppgift om vilken tidsperiod
• Listans slutsumma

Närmare uppgifter och anvisningar fås via e-post på adressen [email protected] eller per telefon på numret (09) 7771 9745.

Uppgifter till skattemyndigheten om medlemsavgifter

Industrifacket och Öppna arbetslöshetskassan lämnar i februari in uppgifter till skattemyndigheten om föregående års medlemsavgifter för sina medlemmar. Därför är det synnerligen viktigt att arbetsgivarna/redovisarna före den sista januari skickar in de medlemsspecifika redovisningarna för föregående år till redovisningstjänsten vid Futunio Oy.

Anvisningar för mindre redovisare

Om arbetsgivaren redovisar medlemsavgifter för högst nio medlemmar i Industrifackets Arbetslöshetskassa kan medlemsavgifterna och tillhörande redovisning skötas som så kallad mindre redovisare.

När arbetsgivaren inkasserar medlemmens medlemsavgifter används medlemsspecifika referensnummer för redovisning av medlemsavgifterna. Arbetsgivaren meddelar förbundet att arbetsgivaren vill bli mindre redovisare och får efter det referensnumren. Om du använder individuella referensnummer som varierar varje månad, behöver du inte lämna in särskild redovisning till förbundet. Med hjälp av referensnumret styrs avgiften direkt till personens uppgifter och den månad som referensen hänvisat till vid faktureringen.

Om arbetsgivaren får nya anställda som blir medlemmar i Industrifackets Arbetslöshetskassa för vilka medlemsavgifterna redovisas med systemet för mindre redovisare, skickas medlemmens inkasseringsavtal till Industrifackets medlemsregister. När inkasseringsavtalet har registrerats i medlemsregistret skickas en ny referenslista till arbetsgivaren.

Om ni inte längre har anställda som är medlemmar i vårt fackförbund ber vi er meddela oss detta på vårt servicenummer 020 774 1190 eller på adressen [email protected].

Avslutning av indrivning av fackföreningsmedlemsavgift

Om en anställds fackföreningsmedlemsavgiftsindrivning avslutas, ska man meddela om det till Industrifacket. Anmälan kan göras via särskild epost eller per post med denna blanketten.

Mottagares epost [email protected].

Anmäla följande uppgifter

  • Efternamn
  • Förnamn
  • Personbeteckning
  • Näradress
  • Datum när inkasseringen upphör
  • Ursaken till uppsägning av inkassering
  • Arbetsgivare
  • FO-nummer