Arbetsliv

Industrifacket förhandlar fram kollektivavtal för de avtalsbranscherna som förbundet representeras och övervakar att avtalen följs. I kollektivavtalen fastslår man bland annat lönegrunder samt miniminivån för lönerna som utbetalas åt arbetstagarna.

På arbetsplatserna är det förtroendemännen, verkstadsklubbarna och fackavdelningarna som övervakar att avtalen följs och hur de tillämpas.

Intressebevakningens delområden

Arbetsmiljö och arbetarskydd

En trygg, hälsosam och trivsam arbetsmiljö är varje arbetstagares grundrättighet.
Övervakningen av arbetarskyddet på arbetsplatsen är i första hand på arbetsgivarens ansvar. För att arbetarskyddet ska fungera effektivt krävs samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare. Alla arbetsplatser med minst 10 anställda måste ha en arbetarskyddsfullmäktig.

Läs mera här.

Rättshjälp

Meningsskiljaktigheter kring anställningsförhållanden försöker man i första hand lösa genom att förhandla. Om tvisten inte går att lösa genom förhandlingar på arbetsplatsen tar Industrifacket tag i frågan och förhandlar med arbetsgivarförbundet. Om ingen lösning nås heller den vägen och frågan förs till rätten, kan den som varit medlem i tre månader och har betalas sin medlemsavgift få rättshjälp av förbundet.

Forskning ger fakta som stöd för beslut

Industrifackets forskningsenhet producerar aktuell information om den allmänna ekonomiska utvecklingen, industrins famtidsutsikter, löne- och sysselsättningsläget samt om andra frågor som påverkar industriarbetstagarnas ställning. Den här informationen används som stöd när förbundet fattar beslut.

Internationell intressebevakning

Företagsverksamheten i den globala värld vi lever i är inte bunden till nationella gränser, det är inte heller den fackliga verksamheten eller intressebevakningen. Industrifackets aktiva påverkar bland annat i europeiska företagsrådet EWC som personalrepresentanter i Europabolag. Dessutom är facket genom internationellt samarbete med om att påverka bland annat förberedande av lagar och avtal i EU. Om en medlem i Industrifacket jobbar utomlands har medlemmen ofta rätt till medlemsservice angående sin anställning i det motsvarande fackförbundet i det ifrågavarande landet.

Läs mera här.