Lön för självständighetsdagen 2023 inom teknologisektorns avtalsområden

Instruktionerna nedan gäller för teknologiindustrin, malmgruvorna och plåt-och industriisoleringsbranschen. Skrivelserna om självständighetsdagen i de övriga kollektivavtalen hittar du på sidan med information om söckenhelger.

År 2023 infaller självständighetsdagen den 6 december på onsdag. Enligt lagen är självständighetsdagen en betald ledig dag.

A) Självständighetsdagen infaller på en ledig dag enligt arbetstagarens arbetstidsschema

I sådana arbetstidsformer (till exempel kontinuerligt treskiftsarbete) där självständighetsdagens tisdag infaller på en ledig dag i arbetstidsschemat, får arbetstagaren ingen särskild lön för självständighetsdagen.

Om en anställd arbetar undantagsvis på självständighetsdagen, får han eller hon en 100 procents ersättning för söndagsarbete, utöver den faktiska lönen, för alla arbetade timmar på självständighetsdagen. Om arbetet samtidigt är övertid, kommer övertidstillägget naturligtvis också att betalas ut, men inga andra ersättningar med motiveringen att arbetet utförs på självständighetsdagen.

B) Självständighetsdagen infaller på en arbetsdag enligt arbetstagarens arbetstidsschema

När självständighetsdagen infaller på en vardag, i detta fall på en tisdag, måste arbetet på arbetsplatsen inställas som på en söndag, om det inte är ett arbete (t.ex. oavbrutet treskiftsarbete) som regelbundet utförs också på söndagar.

Eftersom självständighetsdagen är en betald ledig dag, måste lönen betalas ut oavsett arbetenas inställande.

En arbetstagare med timlön får lön i enlighet med den genomsnittliga timlönen för ordinarie arbetstid enligt arbetstidsschemat.

Anställda med vecko- eller månadslön betalas inte separat lön för självständighetsdagen, utan får sin normala lön för veckan för självständighetsdagen utan avdrag.

Anställningskrav

För att få lön för självständighetsdagen ska en arbetstagare med timlön ha arbetat för arbetsgivaren i minst sex arbetsdagar närmast före självständighetsdagen.

För en månadslön räcker det att han eller hon varit anställd på självständighetsdagen.

Särskilda situationer

Vid särskilda situationer är det nödvändigt att avgöra hur frånvaro från arbetet före eller efter självständighetsdagen, eller båda dagarna, påverkar betalningen av lönen för självständighetsdagen. Bedömningen kommer då att fokusera på uttrycket i självständighetslagen, enligt vilken lönen för självständighetsdagen ska betalas ut ”om den annars hade varit arbetsdag”.

Huvudregeln

Om arbetstagaren är anställd antingen på arbetsdagen före eller efter självständighetsdagen (dvs. måndag och onsdag i år) och arbetsgivaren ger ledigt på självständighetsdagen enligt lagen om självständighetsdagen, betalas självständighetsdagens lön ut, eftersom det kan antas att arbetstagaren också hade arbetat på självständighetsdagen.

När en arbetstagare arbetar antingen dagtid, två skift eller intermittent treskiftsarbete där, förutom söndag, den andra fasta lediga dagen i veckan är lördag, ser man i år endast på situationen tisdagen den 7 december, eftersom lördagen är ju en ledig dag. Lönen för självständighetsdagen måste betalas ut om måndag är en arbetsdag.

Om arbetstidsschemat ändras så att den lediga dagen medvetet flyttas till självständighetsdagen, ska inställande av arbetet anses bero på självständighetsdagen, och lönen ska betalas ut.

Sjukdom före och efter självständighetsdagen

Arbetstagaren får söckenhelgersättning enligt kollektivavtalet för självständighetsdagen, om självständighetsdagen infaller under en period för vilken arbetsgivaren, enligt kollektivavtalet, är skyldig att betala sjuklön.

Enligt lagen om självständighetsdagen är man inte berättigad till lagstadgad lön för självständighetsdagen för arbete på grund av arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall närmast före eller efter självständighetsdagen.

Arbetstidsutjämning (pekkanendag) före självständighetsdagen

Självständighetsdagen 6.12.2023 infaller på en onsdag. Om tisdagen före självständighetsdagen har fastställs eller avtalats som en  pekkanendag, kommer lönen för självständighetsdagen att betalas ut, om tisdagen annars hade varit en arbetsdag.

Permittering

Om självständighetsdagen infaller under permittering, ska lönen för självständighetsdagen inte betalas ut.

Om självständighetsdagen infaller på permitteringsdatumet för den förkortade arbetsveckan, kommer lönen för självständighetsdagen inte att betalas ut.

Årlig semester

Lön för självständighetsdagen betalas inte ut för självständighetsdagen, som infaller inom perioden av den årliga semestern (i praktiken vintersemestern). Å andra sidan räknas inte självständighetsdagen heller som en vardag när längden för den årliga semestern fastställs.