Itsenäisyyspäivän palkka 2018 Teknologiasektorin sopimusaloilla

Vuonna 2018 itsenäisyyspäivä 6. joulukuuta sattuu torstaiksi. Itsenäisyyspäivä on lain mukaan palkallinen vapaapäivä.

A) Itsenäisyyspäivä sattuu työntekijän työtuntijärjestelmän mukaiseksi vapaapäiväksi

Sellaisissa työaikamuodoissa (esimerkiksi keskeytymätön kolmivuorotyö), joissa itsenäisyyspäivä torstai sattuu työtuntijärjestelmän mukaiseksi vapaapäiväksi, työntekijälle ei makseta erillistä itsenäisyyspäivän palkkaa.

Jos työntekijä on poikkeuksellisesti työssä itsenäisyyspäivänä, hänelle maksetaan varsinaisen palkan lisäksi 100 prosentin suuruinen sunnuntaityökorotus itsenäisyyspäivänä tehdyiltä työtunneilta. Jos työ on samalla ylityötä, maksetaan luonnollisesti myös ylityölisä, mutta ei muita korvauksia sillä perusteella, että työ tehdään itsenäisyyspäivänä.

B ) Itsenäisyyspäivä sattuu työntekijän työtuntijärjestelmän mukaiseksi työpäiväksi

Itsenäisyyspäivän sattuessa arkipäiväksi, tässä tapauksessa siis torstaiksi, on työpaikalla työt keskeytettävä kuten sunnuntaina, ellei kysymys ole työstä (esimerkiksi keskeytymätön kolmivuorotyö), jota säännönmukaisesti tehdään myös sunnuntaisin.

Palkka

Koska itsenäisyyspäivä on palkallinen vapaapäivä, palkka on töiden keskeyttämisestä huolimatta maksettava.

Tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan keskituntiansion mukainen palkka säännöllisiltä työtuntijärjestelmän mukaisilta työtunneilta.

Viikko- tai kuukausipalkalla olevalle työntekijälle ei erillistä arkipyhäkorvausta makseta, vaan hän saa arkipyhäviikolta normaalin palkkansa vähentämättömänä.

Työsuhde-edellytys

Saadakseen itsenäisyyspäivän palkan on työntekijän pitänyt olla työnantajan työssä vähintään kuusi työpäivää ennen itsenäisyyspäivää.

Kuukausipalkkaiselle riittää, että hän on ollut työsuhteessa itsenäisyyspäivänä.

Erityistilanteet

Tietyissä tapauksissa joudutaan ratkaisemaan, miten poissaolo työstä ennen itsenäisyyspäivää tai sen jälkeen taikka molempina päivinä vaikuttaa itsenäisyyspäivän palkan maksamiseen. Arvioinnin kohteena on tällöin itsenäisyyspäivälain ilmaisu, jonka mukaan palkka itsenäisyyspäivältä maksetaan, ”jos se muutoin olisi ollut työpäivä”.

Pääsääntö

Jos työntekijä on työssä joko itsenäisyyspäivää edeltävänä tai sitä seuraavana työpäivänä (tänä vuonna siis keskiviikko ja perjantai), itsenäisyyspäivän palkka maksetaan, koska voidaan olettaa, että tällöin työntekijä olisi ollut työssä myös itsenäisyyspäiväksi sattuvana arkipäivänä.

Sairaus ennen ja jälkeen itsenäisyyspäivän

Työntekijä, joka on ollut poissa työstä välittömästi ennen ja jälkeen itsenäisyyspäivän sairaudesta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi, ei ole oikeutettu lain mukaiseen itsenäisyyspäivän palkkaan. Työntekijälle maksetaan kuitenkin itsenäisyyspäivältä työehtosopimuksen mukainen arkipyhäkorvaus, jos itsenäisyyspäivä sattuu ajalle, jolta työnantaja on työehtosopimuksen mukaan velvollinen maksamaan sairausajan palkkaa.

Työajan tasaamisvapaa (pekkanen) ennen ja jälkeen itsenäisyyspäivän

Itsenäisyyspäivä 6.12.2018 sattuu torstaiksi. Jos itsenäisyyspäivää edeltävä keskiviikko on määrätty tai sovittu pekkaspäiväksi, itsenäisyyspäivän palkka maksetaan, jos torstai muuten olisi ollut työpäivä. Jos työntekijä oma-aloitteisesti ottaa keskiviikon ja perjantain työpäivät tasaamisvapaiksi ei ole itsenäisyyspäivälain mukaan oikeutettu itsenäisyyspäivän palkkaan, joten tämän maksamisesta syytä sopia työnantajan kanssa erikseen.

Lomautus

Jos itsenäisyyspäivä jää lomautuksen sisään, ei itsenäisyyspäivän palkkaa makseta.

Jos lomautus alkaa tai päättyy niin, että jommallekummalle puolen itsenäisyyspäivää tulee työpäivä, palkka maksetaan.

Jos itsenäisyyspäivä osuu lyhennetyn työviikon lomautuspäivälle, itsenäisyyspäivän palkkaa ei makseta.

Vuosiloma

Itsenäisyyspäivän palkkaa ei makseta vuosiloman (käytännössä talviloma) ajalle sattuvalta itsenäisyyspäivältä. Toisaalta itsenäisyyspäivää ei myöskään lasketa arkipäiväksi vuosiloman pituutta määrättäessä.

Teknologiasektorin muissa työehtosopimuksissa itsenäisyyspäivän määräykset ovat edellä mainitun mukaiset.

Kauno Koskela
Teollisuusliiton sopimusvastaava