Yhden ylityön käsite

Mitä yksi ylityö -käsite tarkoittaa?

Työehtosopimuksen 14 §:ään on kirjattu ns. yhden ylityön käsitteen malli, josta voidaan paikallisesti sopia. Mallissa ylityölisään oikeuttavien tuntien korvaamisessa ei erotella vuorokautisia ja viikoittaisia ylityötunteja. Ylityön korvaaminen suoritetaan joko niin, että ylityölisä maksetaan samansuuruisina kaikilta ylityölisään oikeuttavilta tunneilta tai tuntien mukaan porrastettuna.

1) Paikallinen sopimus

Paikallinen sopimus yhden ylityön käsitteen käyttöönotosta koskee pääsääntöisesti koko yritystä ja sen kaikkia työntekijöitä. Yrityksessä, jossa on useampia toimipaikkoja, voidaan kullakin toimipaikalla sopia eritavalla käsitteen käyttöönotosta tai sopimus voidaan tehdä vain jollakin näistä toimipaikoista. Yhden ylityön käsitteen käyttöönotto voidaan myös rajoittaa yrityksessä tai yksittäisessä toimipaikassa vain tiettyyn osaan työntekijöitä, tiettyyn työaikajärjestelyyn tai projektiin.

2) Sopijaosapuolet

Työnantajan edustaja ja pääluottamusmies

3) Sopimuksen tarkoitus

Tavoitteet

Työnantajan ja työntekijän edun mukaista pidemmällä ajanjaksolla on, että työt tehdään säännöllisenä työaikana. Tämän toteuttamiseksi ovat käytettävissä joustavat ja monipuoliset työaikajärjestelyt. Asiakkaiden nopeita ja ennakoimattomia muutoksia ei aina kuitenkaan kyetä hoitamaan säännöllisen työajan puitteissa ja joudutaan turvautumaan ylityöhön. Ennen yhden ylityön käyttöönottoa koskevan paikallisen sopimuksen laatimista käydään keskustelu sopimuksen tavoitteista.

Tavoitteet voivat liittyä muun muassa:

 • Monipuolisten työaikajärjestelyiden edistämiseen
 • Kustannusten hallintaan
 • Ylityön korvaamista koskevien periaatteiden yksinkertaistamiseen

4) Ylityöselvitys

Paikallista sopimusta laadittaessa selvitetään tavoitteiden asettamisen lisäksi

 • Riittävän pitkältä ajanjaksolta työpaikan nykyisen ylityökorvausjärjestelmän taso, josta ilmenee mm. ylityötuntien jakauma 50 ja 100 % ylityötunteihin sekä ylityölisän suuruus
 • Vaihtoehtoisten ratkaisumallien vaikutus ylityön korvaamisessa

5) Sopimuksen kohteena oleva asia

Mitä sovitaan?

 • Sovitaan työehtosopimuksen ylityömääräyksistä toisin
 • Sovitaan yhden ylityön käsitteen käyttöönotosta työpaikalle
 • Sopimusta tehtäessä on huomioitava, että myös jatkossa toimitaan työehtosopimuksen ja työaikalain määräysten mukaisesti mm.
 • Työaikakirjanpidon osalta
 • Ylitöiden- ja tes-ylitöiden määräytymisen osalta
 • Sunnuntaityökorotusten ja viikkovapaakorvausten osalta

6) Sopimuksen sisältö

Paikallisesti sopien voidaan ylityölisään oikeuttavat tunnit korvata yhdellä ylityöprosentilla tai porrastetulla järjestelmällä.

Ylityölisän suuruudesta ja mahdollisesta porrastuksesta voidaan sopia valiten työehtosopimuksen 14 §:n 5 momentin 1 kohdan esimerkkinä olevista vaihtoehdoista (a – c) sopivin, tai työehtosopimuksen d) kohdan mukaisesti suuruudesta ja mahdollisesta porrastuksesta voidaan sopia vapaasti vaihtoehtoja (a – c) mukaillen.

Jos ylityökorvausjärjestelmän suuruus perustuu porrastettuun järjestelmään, voi tuntirajojen seurantajakso olla enintään vuoden pituinen (pääsääntöisesti kalenterivuosi).

Jos osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että työpaikalla otetaan käyttöön yhden ylityön käsite, mutta eivät sovi ylityölisän suuruudesta mitään, ylityö korvataan työehtosopimuksen 14 §:n 5 momentin 1 a-kohdan mukaisesti, ellei riittävän pitkältä ajalta laskettu työpaikan keskimääräinen ylityölisäprosentti ole tätä suurempi.

7) Sopimuksen muoto, voimassaolo ja irtisanomisaika

Sopimus tehdään kirjallisesti.

Sopimus voidaan solmia olemaan voimassa toistaiseksi tai määräajan.

– Määräaikainen sopimus tulee kyseeseen lähinnä niissä tapauksissa, joissa sopimuksen käyttö rajoittuu vain osaan työntekijöitä tai on voimassa vain tietyn paikallisesti sovitun työaikajärjestelyn kestoajan.

Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanominen on toimitettava kirjallisesti ja irtisanomisaika on 3 kuukautta, ellei siitä ole muuta sovittu.

Jos on sovittu ns. porrastetusta ylityökorvausjärjestelmästä, päättyy sopimus kuitenkin aikaisintaan sen seurantajakson päättyessä, joka lähinnä seuraa irtisanomisajan päättymistä, ellei muusta ole sovittu.

– Porrastetussa järjestelmässä tuntirajojen seurantajakso voi olla enintään vuoden pituinen (pääsääntöisesti kalenterivuosi) -> jos on sovittu esimerkiksi vuoden seurantajaksosta, sopimus päättyy tällöin vasta seurantajakson lopussa, vaikka sopimus olisikin irtisanottu päättymään aikaisemmin, ellei muusta ole paikallisesti sovittu.

8) Sopimuksen tavoitteiden seuranta

Työpaikalla tulisi arvioida sovitun ylityökorvausjärjestelmän toimivuutta ja tavoitteita säännöllisesti, esimerkiksi vuosittain.

Säännöllisen arvioinnin perusteella päätetään yhdessä mahdollisista muutoksista paikalliseen sopimukseen.