Työympäristö

Työympäristö tarkoittaa työpaikan olosuhteita kattavasti, se jaetaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työympäristöön. Työympäristön kehittämisen tavoitteena on parantaa työoloja terveellisemmiksi ja turvallisemmiksi. Tähtäimenä on työntekijöiden jaksaminen ja pysyminen työkykyisenä läpi työuran. Perinteisen tapaturmien torjunnan lisäksi siihen kuuluvat mm työympäristön fyysinen- ja henkinen kuormittavuus, työn sisältö ja -vaatimukset, sekä työssä viihtyminen ja työhyvinvointi.

Sosiaalinen työympäristö pitää sisällään työnorganisoinnin ja -johtamisen, osallistumisjärjestelmät, työpaikan arvot, normit ja hierarkiat, ihmissuhteet, toimintakulttuurin, sekä työyhteisön jäsenten yhdenvertaisen kohtelun.

Työturvallisuuskeskuksen mukaan hyvässä työympäristössä työtilat, työ- ja tuotantomenetelmät on suunniteltu ja toteutettu niin, että työntekijät voivat työskennellä ja liikkua turvallisesti. Lisäksi työssä käytettävien raaka-aineiden ja työprosesseissa syntyvien aineiden haitat ja vaarat tunnetaan ja työntekijät on opastettu hallitsemaan ne. Töissä käytettävät koneet ja työvälineet ovat käyttötarkoitukseensa sopivia. Töiden suunnittelussa ja mitoituksessa huomioidaan työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset. Myös työmatkat ja työliikenne ovat osa turvallista työympäristöä.

Teollisuusliiton työympäristötoiminta on työsuojeluvaltuutettujen, luottamushenkilöiden sekä jäsenten tukemista ja neuvontaa. Se on myös koulutusta, kehittämistä ja neuvottelutoimintaa sekä vaikuttamista työnantajiin, järjestöihin, ministeriöihin ja lainsäädäntöön. Teollisuusliiton työympäristötoiminnan tehtävänä on kehittää työpaikkojen yhteistyötä ja turvallisia – ja terveellisiä työolosuhteita, edistää työhyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä oikeus- ja sosiaaliturvaa.