Metsäkoneala

Metsäkonealan työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan muun muassa koneellisessa puiden kaatamisessa, puutavaran valmistuksessa ja käsittelyssä sekä puutavaran purkamisessa ja kuormaamisessa teollisuuslaitoksissa, varastoilla tai satamassa.

Alalla työskentelee noin 1 000 Teollisuusliiton jäsentä.

Metsäkonealan työehtosopimus on yleissitova.

Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.2.2024–31.1.2026.

Palkkojen yleiskorotukset ovat:

1.5.2024 0,55 €/h
1.5.2025 0,50 €/h

Vuorolisät 1.5.2024 lukien ovat Iltavuorolisä 1,15 euroa/h ja Yövuorolisä 2,30 euroa/h.

Suoritepalkkojen palkantarkistukset

Mikäli Koneyrittäjät ry:n jäsenyrityksissä ei ensisijaisesti työnantajan ja luottamusmiehen välillä muuta sovita, suoritepalkkojen perusteet tarkistetaan siten, että yleiskorotuksen mukainen palkankorotus toteutuu 1.5.2024 ja 1.5.2025 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Merkittävimpiä tekstimuutoksia

Sopimus sisältää tekstimuutoksia mm. terminaalitöiden 1- ja keskeytyvän 2-vuorotyön huomioimisen sekä jaksotyöpöytäkirjojen soveltaminen niihin. Samoin selkiytettiin jäsenyrityksissä tapahtuvaa sopimista.

Matkakustannusten korvaukset 1.3.2024 lukien

Henkilöauto 0,57 euroa/km
Lisähenkilö 0,04 euroa/km
Huoltoajo 0,61 euroa/km
Ylläpitokorvaus 42 euroa/yöpymisvrk
Ateriakorvaus 12,75 euroa/pvä
Korotettu ateriakorvaus 22,35 euroa/pvä

Ohje metsäkonealalle lomauttamiseen luonnonolosuhteista johtuen

Lomake, metsäkonealan työehtosopimuksen 3.3§ (2. kappale) mukaiseen luonnonolosuhteista johtuvaan lomautukseen, ilman kahden viikon ilmoitusaikaa. Pakkasrajat ja muut reunaehdot tulee paikallisesti määritellä etukäteen ja ne tulee tiedottaa työntekijöille.

Töihin paluu tapahtuu esteen poistumisten jälkeen, josta ilmoitetaan erikseen työntekijälle paikallisesti sovitulla menettelytavalla.

Mikäli yrityksessä on vähintään 20 työntekijää, ylläolevat etukäteiset reunaehdot on käytävä läpi yhteistoimintamenettelyssä (YT). Itse luonnonolosuhdelomautuksen toteuttaminen ei edellytä YT-menettelyä.

Samalla voidaan sopia työajanlyhentämispäivien käyttämisestä toistaiseksi ilman ennakkoilmoitusaikaa.

Metsäkonealan työehtosopimusta hoitavat toimitsijat

Sopimusasiantuntija Jari Sirviö, 020 774 1211 tai 0400 361 925, [email protected]

Sopimusasiantuntija Mirjami Suikki, 020 774 1106 tai 0400 515 941, [email protected]