Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi  

Työhön liittyvien vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi on työnantajan velvoite ja ennakoivan työturvallisuustyön perusta. Työnantajan velvollisuus työturvallisuuslain mukaan on selvittää työpaikalla esiintyvät vaarat ja ensisijaisesti poistaa ne. Jos poistaminen ei ole mahdollista on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Asiantuntijoita, kuten työterveyshuoltoa, tulisi käyttää apuna ainakin erityisriskien (esim. kemialliset ja biologiset tekijät, koneturvallisuus, psykososiaalinen kuormitus) arvioinnissa. 

Riskinarviointi on osa sekä päivittäistä toimintaa että säännöllisesti toteutettavaa koko toiminnan järjestelmällistä arviointia. Tunnistaminen ja arviointi on erittäin tärkeää, sillä usein tapaturmien taustalla on tunnistettu olevan juuri riittämätön vaarojen tunnistaminen ja riskien hallinta. 

Työntekijöillä ja/tai heidän edustajillaan on  

  • oikeus tulla kuulluksi riskien arvioinnin toteuttamiseen liittyvistä järjestelyistä  
  • oikeus osallistua riskien arviointiin 
  • velvollisuus ilmoittaa esimiehilleen tai työnantajilleen havaituista vaaroista 
  • velvollisuus kertoa muutoksista työpaikalla 
  • velvollisuus tehdä yhteistyötä, jotta työnantaja voi taata turvallisen työympäristön
  • oikeus saada tietoa riskeistä omalle turvallisuudelleen ja terveydelleen sekä näiden poistamiseksi tai vähentämiseksi tarvittavista toimenpiteistä
  • oikeus tehdä ehdotuksia vaaratekijöiden minimoimiseksi tai riskin poistamiseksi sen esiintymispaikalta
  • oikeus pyytää työnantajaa toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet  

Vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi

Lisätietoa ja riskinarviointityökaluja