Puutuotesektorin arkipyhäkorvaukset keväällä ja kesällä 2021

1 Mekaaninen metsäteollisuus

Korvattavia arkipyhiä ovat muuksi viikonpäiväksi kuin lauantaiksi ja sunnuntaiksi sattuvat arkipyhät. Tällaisia päiviä ovat pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, helatorstai ja juhannusaatto, joilta työntekijälle maksetaan kahdeksan tunnin palkka keskituntiansion mukaan, mikäli työsuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti ennen arkipyhää vähintään yhden kuukauden.

Arkipyhäkorvauksen edellytyksenä on myös, että työntekijä on työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä joko viimeisenä arkipyhää edeltävänä tai sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä.

Arkipyhäkorvaus maksetaan myös sellaisessa tapauksessa, että arkipyhä sattuu työntekijän vuosiloman ajaksi tai ajaksi, jolta työntekijälle maksetaan sairausajan palkkaa, tai alle kymmenen vuotta vanhan lapsen sairaudesta johtuvan poissaolon ajalta.

Työntekijällä on oikeus arkipyhäkorvaukseen myös niiltä arkipyhiltä, jotka sattuvat lomautuksen alusta luettuna 15 ensimmäisen kalenteripäivän ajalle.

TES 10.10 kohdan mukaisilta seisokkiajoilta = pääsiäisen, vapun, helluntain ja juhannuksen ajalta työssä olevalle työntekijälle maksetaan 200 prosentilla korotettu palkka, joka sisältää ylityökorvaukset, mutta ei työaikalain 32 § mukaista viikkolepokorvausta.

2 Puusepänteollisuus

Korvattavia arkipyhiä ovat muuksi viikonpäiväksi kuin lauantaiksi ja sunnuntaiksi sattuvat arkipyhät. Tällaisia päiviä ovat pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, helatorstai ja juhannusaatto, joilta työntekijälle maksetaan kahdeksan tunnin palkka keskituntiansion mukaan, mikäli työsuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti ennen arkipyhää vähintään yhden kuukauden.

Arkipyhäkorvauksen edellytyksenä on myös, että työntekijä on työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä joko viimeisenä arkipyhää edeltävänä tai sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä.

Arkipyhäkorvaus maksetaan myös sellaisessa tapauksessa, että arkipyhä sattuu työntekijän vuosiloman ajaksi tai ajaksi, jolta työntekijälle maksetaan sairausajan palkkaa, tai alle kymmenen vuotta vanhan lapsen sairaudesta johtuvan poissaolon ajalta.

Työntekijällä on oikeus arkipyhäkorvaukseen myös niiltä arkipyhiltä, jotka sattuvat lomautuksen alusta luettuna 15 ensimmäisen kalenteripäivän ajalle.

Arkipyhänä työskentelystä maksetaan arkipyhäkorvauksen lisäksi sunnuntaityökorvaus ja mahdollinen ylityö- ja viikkolepokorvaus.

Mikäli on sovittu työskentelystä pääsiäislauantaina tai juhannusaattona maksetaan työstä 200 prosentilla korotettu palkka.

3 Bioteollisuus

Korvattavia arkipyhiä ovat pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto ja juhannuspäivä edellyttäen, että se muutoin olisi ollut työntekijän työpäivä ja työt keskeytetään. Arkipyhäkorvauksena maksetaan näiltä päiviltä kahdeksan tunnin palkka keskituntiansion mukaan työntekijälle, jonka työsuhde ennen arkipyhää on kestänyt vähintään yhden kuukauden.

Jalostuslaitoksilla keskeytymättömässä vuorotyössä maksetaan arkipyhäkorvaus myös sellaiselle työntekijälle, jolle kyseessä oleva arkipyhä on työtuntijärjestelmän mukaan vapaapäivä.

Arkipyhäkorvauksen edellytyksenä on, että työntekijä on ollut työtuntijärjestelmän mukaan työssä, vuosilomalla, palkallisella sairaus- tai äitiyslomalla, työajan lyhennyspäivillä, muulla palkallisella vapaalla viimeisenä arkipyhää edeltäneenä ja sitä lähinnä seuraavana työpäivänä.

Jos työntekijä on ollut työssä vain joko arkipyhää edeltäneenä tai sitä lähinnä seuraavana työpäivänä, arkipyhäkorvaus maksetaan vain, jos poissaoloon on ollut työnantajan lupa tai se on johtunut työntekijän vuosilomasta, äitiyslomasta, sairaudesta, reservin harjoituksesta, palkallisilla vapaapäivillä olosta tai muista vastaavista syistä.

Arkipyhäkorvausta ei makseta kuukausipalkalla olevalle työntekijälle tai työntekijälle, joka muulla perusteella saa työnantajan kustantamaa korvausta arkipyhäpäivältä.

Arkipyhäpäivänä työssä olevalle työntekijälle maksetaan 200 prosentilla korotettu palkka.