Söckenhelgsersättningar inom trävarusektorn våren och sommaren 2021

1 Mekaniska skogsindustrin

Helgdagar som infaller på annan veckodag än lördag eller söndag ersätts. Sådana dagar är långfredag, annandag påsk och Kristi himmelsfärdsdag och midsommarafton, om arbetstagaren betalas lön för åtta timmar enligt medeltimförtjänsten, om anställningsförhållandet varit i kraft kontinuerligt minst en månad före söckenhelgen.

För att få söckenhelgsersättning förutsätts dessutom att arbetstagaren i enlighet med arbetstidsschemat arbetat antingen under den närmaste arbetsdagen före eller efter helgdagen.

Söckenhelgsersättning betalas också för sådana sockendagar som infaller under arbetstagarens semester, tid då sjuklön betalas, eller vid frånvaro p.g.a. sjukdom hos barn under tio år.

Arbetstagaren är även berättigad till söckenhelgsersättning för sådana söckenhelger som infaller inom 15 kalenderdagar från början av en permittering.

Punkt 11.10 i kollektivavtalet som gäller driftstopp = arbetstagare som arbetar under påsk, 1 maj, pingst och midsommar, betalas förhöjd lön på 200 %, inklusive övertidsersättning, men inte ersättning för veckovila enligt 32 § i arbetstidslagen.

2 Snickarindustrin

Söckenhelger som infaller på annan veckodag än lördag eller söndag ersätts. Sådana dagar är långfredag, annandag påsk, 1 maj och Kristi himmelsfärdsdag och midsommarafton, om arbetstagaren betalas lön för åtta timmar enligt medeltimförtjänsten, om anställningsförhållandet varit i kraft kontinuerligt minst en månad före söckenhelgen.

För att få söckenhelgsersättning förutsätts dessutom att arbetstagaren i enlighet med arbetstidsschemat arbetat antingen under den närmaste arbetsdagen före eller efter helgdagen.

Söckenhelgsersättning betalas också för sådana sockendagar som infaller under arbetstagarens semester, tid då sjuklön betalas, eller vid frånvaro p.g.a. sjukdom hos barn under tio år.

Arbetstagaren är även berättigad till söckenhelgsersättning för sådana söckenhelger som infaller inom 15 kalenderdagar från början av en permittering.

Utöver söckenhelgersättning vid betalning under söckenhelg betalas söndagsarbetsersättning och en eventuell ersättning för övertid och veckovila.

Om det finns en överenskommelse om att arbeta på påsklördag eller midsommarafton betalade en förhöjd lön på 200 %.

3 Bioindustrin

Söckenhelger som ersätts är långfredag, annandag påsk och Kristi himmelsfärdsdag, under förutsättning att den hade varit arbetstagarens arbetsdag och arbetet avbryts. Till arbetstagare vars anställningsförhållande har pågått oavbrutet minst en månad före söckenhelgen utbetalas som söckenhelgsersättning lön för åtta timmar enligt medeltimförtjänsten.

På förädlingsanläggningar i kontinuerligt skiftesarbete betalas söckenhelgsersättning även till arbetstagare som enligt arbetstidsschemat har en ledig dag den aktuella söckenhelgen.

Villkoret för att få söckenhelgsersättning är att arbetstagaren enligt arbetstidsschemat har varit i arbete, på semester, haft sjuk- eller moderskapsledighet med lön, haft arbetstidsförkortningsdag eller annan ledighet med lön under den sista vardagen före och den första vardagen efter söckenhelgdagen.

Om en arbetstagare arbetat endast den sista arbetsdagen före eller den första arbetsdagen efter söckenhelgdagen betalas söckenhelgdagsersättning endast under förutsättning att frånvaron har haft arbetsgivarens tillstånd eller har berott på arbetstagarens semester, moderskapsledighet, sjukdom, reservövning, varit avlönad ledig dag eller andra motsvarande skäl.

Söckenhelgsersättning betalas ej till arbetstagare som har månadslön eller till sådan arbetstagare som på annan grund får av arbetsgivaren bekostad ersättning för söckenhelgen.

Till en arbetstagare som arbetar under en söckenhelg betalas lön som höjs med 200 procent.