Söckenhelger och storhelger under våren och sommaren 2024

Söckenhelger, m.a.o. helgdagar för vilka timanställda betalas lön inom kemisektorns alla avtalsbranscher, är våren 2024 långfredag, annandag påsk, första maj och Kristi himmelsfärdsdag. Dessutom betalas anställda inom bil- och verkstadsbranschen en ersättning för Kristi himmelsfärdsdag-lördagen som motsvarar söckenhelgersättning.

Arbetsvillkoren för olje-, naturgas- och petrokemibranschen samt fordons- och maskinbranschen och t.ex. inom baskemi har största delen månadslön, och då gäller inte ersättningar för söckenhelger.

Söckenhelger

Timanställda får full lön för söckenhelger, som i praktiken innebär medeltimförtjänst (i ädelmetallbranschen är bastimlönen +3 %).

Notera att ingen ersättning betalas om arbetstagaren utan tillstånd är frånvarande från arbetet antingen arbetsdagen före eller arbetsdagen som följer på en söckenhelg. En intilliggande pekkanendag vid en söckenhelg gör dagarna som förutsätts flyttas. Ett exempel från påsken: om pekkanendagar infaller intill fredag och måndag som är söckenhelgsdagar, får inte arbetstagaren vara frånvarande från arbetet dagen före pekkanendagen före söckenhelgen och inte dagen som följer på pekkanendagen efter söckenhelgsdagen. Annars går söckenhelgsersättningen upp i rök, om inte annats avtalats.

I en del undantagsfall ska söckenhelgsersättning betalas, fastän dagen inte är en arbetsdag.

Sådana dagar är:

  • semester,
  • sjukdom
  • permittering
  • utbildning som arbetsgivaren bekostar
  • lagstadgade moderskaps-, faderskaps och föräldraledigheter

Kontrollera ingående bestämmelser i kollektivavtalet för din bransch

Avtals­bransch

lång-fredagen, fredag annan-dag påsk, måndag 1 maj,
måndag
Kristi himmels-färdsdag, torsdag pingst, söndag mid-sommar-afton, fredag mid-sommar-dag, lördag
Plast- och kemi­­produkter ja ja ja ja nej ja nej
Kemiska bas­in­dustrin ja ja ja ja nej ja nej
Båt­­industrin ja ja ja ja nej ja ja
Borst- och pensel­­branscherna ja ja ja ja ja nej ja
Gummi­­industrin ja ja ja ja nej ja nej
Sko- och läder­­industrin ja ja ja ja nej ja nej
Bildäck ja ja ja ja nej ja nej
Glas­­keramisk och Fiskars ja ja ja ja nej ja nej
Ädel­­metall-branschen ja ja ja ja nej ja ja
Bil­­branscherna ja ja ja ja nej ja nej
Glasnings-, byggnads­­in­glasning- och glas­­förädlings­­branschen ja ja ja ja nej nej ja
Textil- och mode­­branschen ja ja ja ja nej ja nej
Textil­­vårds­­branschen ja ja ja ja nej ja nej

Större helger

De kollektivavtal som ingåtts med Kemiindustrin rf för plast- och kemiproduktsindustri, baskemisk industri och olje-, naturgas- och petrokemisk industri innefattar bestämmelser om större helger.

Större helger inom kemisk industri är: nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, påskdagen och annandag påsk, 1 maj, Kristi himmelsfärd, pingst, midsommardagen, alla helgons dag, självständighetsdagen samt juldagen och julannandag.

Detta innebär att alla som arbetar i ovan nämnda branscher under de aktuella dagarna, från kl. 06.00 under 24 timmar framåt får en lön som höjs 200 %, och där ingår ersättning för söndagsarbete.

På aftonsdagen före de nämnda dagarna betalas till dem som har skiftesarbete eller regelbundet kvälls- eller nattarbete ersättning för aftonsdagen före en större helg för kvälls- och nattskifte 100 % och för morgonskifte 20 %. Ersättningen innehåller inte eventuella övertids- och söndagsersättningar, dvs. om aftonen samtidigt är en helgdag, betalas till arbetstagaren utöver dessa söndagsförhöjning 100 %.

De som arbetar i dagsarbete under en aftonsdag betalas en ersättning som är 20 % av medeltimförtjänsten för regelbunden arbetstid. Till skillnad för övertidsarbete inom skiftesarbete förutsätts inte i kollektivavtalet, att denna förhöjning ska betalas.

Man bör notera att alla dessa ersättningar baseras på arbetstagarens egna genomsnittliga medeltimförtjänst.

Utdelning

Ett ordinarie arbetsskift kan förläggas till alla dagar med undantag för dagarna efter nyårsafton, påskafton, midsommarafton och julafton. På dessa dagar är det möjligt att förlägga ett ordinarie arbetsskift om man inom tidningsföretaget har kommit överens om att framställa den aktuella dagens tidning.

Söndagsersättning betalas för arbete som utförs på en lördag efter en söckenhelg, jul- och midsommarafton samt långfredagen.

För varje på en söckenhelgdag arbetad timme utbetalas lön med en förhöjning om 100 procent.

Medie- och tryckeribranschen

Kollektivavtalet känner inte över huvud taget till s.k. söckenhelgsersättning, utan veckolönen eller månadslönen är alltid densamma. För timanställda är söckenhelger alltid lediga dagar med lön om helgdagen i fråga annars skulle ha varit arbetsdag för arbetstagaren.

Andra än tidningsföretag (kollektivavtalet kap. 3a):

Söckenhelger (och andra dagar som anges nedan) är lediga dagar om inte produktionsmässiga skäl fordrar annat. Om de inträffar på andra dagar än lördag och söndag beaktas de som dagar som förkortar årsarbetstiden.

Om arbetstagaren arbetar på en söckenhelg eller en helgdagsafton ska en ersättande ledig dag ges vid en annan tidpunkt.

Söckenhelger är nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons dag, självständighetsdagen, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton.

Ett ordinarie arbetsskift kan förläggas till midsommar-, jul- och nyårsafton kl. 00–14. Då ersätts arbetet på samma sätt som söndagsarbete. Om arbete som utförs efter kl. 14 och om ersättningen för detta ska avtalas på lokal nivå.

Om ett arbetsskift förläggs till påskafton ersätts det på samma sätt som söndagsarbete. För trettondagen, långfredagen, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, alla helgons dag och självständighetsdagen betalas söndagsersättning med en förhöjning om 50 procent.

Arbetstagaren får ersättning i pengar för söckenhelger som infaller inom 14 dagar efter att en permittering börjat, om de skulle ha varit arbetsdagar i stället för söckenhelg.

Med tanke på dagpenningen TILLÄMPAS 14-dagarsregeln, enligt vilken arbetsgivaren ersätter söckenhelger i fråga om de helger som infaller inom 14 dagar efter att en permittering börjat.

Tidningsföretagen (kollektivavtalet kap. 3 b):

Enlighet kollektivavtalets arbetstidsbestämmelser är trettondagen, långfredagen, påskafton, påskdagen, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons dag, självständighetsdagen, julafton, juldagen och nyårsafton lediga dagar med lön om inte annat följer av merutgivningsdagarna. Se Merutgivningsdagar, 3b.1.1.5 i kollektivavtalet

I tidningsarbete kan man arbeta dessa dagar, men motsvarande ledighet förläggs till en annan tidpunkt.

Med tanke på dagpenningen, om arbetstagaren är permitterad under de aktuella dagarna, är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön. Inkomstrelaterad dagpenning betalas för fem dagar i veckan. Dagarna ökar även självrisktiden eftersom lönen skulle ha betalats om arbetstagaren hade arbetat. Här tillämpas INTE 14-dagarsregeln som tillämpas inom kemibranschen och som går ut på att arbetstagaren får ersättning i pengar för söckenhelger som infaller inom 14 dagar efter att en permittering börjat om de skulle ha varit arbetsdagar.

Direktutdelning

Inom direktutdelning finns inga söckenhelger som ersätts separat. Vid arbete på söckenhelg betalas ersättning på samma sätt som för söndagsarbete.

Kommunikationsbranschens tjänstemän

Tjänstemän får månadslön, vilket innebär att lönen alltid betalas till samma belopp oberoende av helgledigheter och lediga dagar före helger som förkortar arbetstiden.

Om inte produktionstekniska orsaker så kräver, är följande dagar avlönade lediga dagar som förkortar veckoarbetstiden, om denna dag enligt arbetsskiftsförteckningen är tjänstemannens arbetsdag: nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton, självständighetsdagen, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton.

Om produktionsrelaterade orsaker kräver att man arbetar under den nämnda dagen, ska förlusten av en sådan ledig dag ersättas med en ledig dag som ges vid en annan tidpunkt inom ramarna för arbetsskiftsförteckningen, eller genom att ersätta ovan nämnda arbete som utförts på en ledig dag på samma sätt som man avtalat om övertidsarbete per vecka.