Arbetarskydd

Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetet inte orsakar fara för arbetstagarnas hälsa eller säkerhet Arbetarskyddschefen (arbetsgivarens representant) och arbetarskyddsfullmäktige (arbetstagarnas representant) ser till arbetarskyddet på arbetsplatsen.

Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren ska till exempel se till att

 • arbetsplatsen har lämplig temperatur, belysning och bullernivå,
 • det finns tillräckligt med hjälpmedel för lyft, uppstigning och sittande på huk,
 • det finns saklig ledning av arbetet och att bemötandet är jämlikt,
 • olycksfall förebyggs och tillbud registreras.

Arbetsgivaren ska anordna företagshälsovård för sina arbetstagare. Nya arbetstagare ska genomgå en kontroll för nya anställda, om arbetet kan medföra fara eller men för hälsan.

Arbetstagarens rättigheter och ansvar

Alla arbetstagare har rättigheter när det gäller arbetshälsa och arbetarskydd. Dessa är

 • rätt till introduktion,
 • rätt att få information som är väsentlig för arbetets utförande,
 • rätt att delta i evenemang och möten som är viktiga för arbetet,
 • rätt att neka till att utföra arbete som inte kan utföras på ett tryggt sätt.

Arbetstagaren har ansvar för att

 • beakta säkerhetsaspekter då arbetet utförs,
 • meddela om riskmoment då arbetet utförs eller på arbetsplatsen,
 • använda eller ha på sig skyddsutrustning.