Uppsägning eller hävning av arbetsavtal

Ett tidsbundet arbetsavtal kan inte sägas upp, om man inte avtalat om uppsägningen då arbetsavtalet ingåtts eller om man inte kommer överens om detta separat under arbetsförhållandet. En arbetsgivaren kan häva ett tidsbundet arbetsavtal, om en arbetstagare i väsentlig grad bryter eller försummar sina plikter inom arbetsförhållandet.

Om en arbetstagaren säger upp sig, ska hen lämna in ett uppsägningsmeddelande till arbetsgivarens representant. Uppsägningen behöver inte motiveras. Under uppsägningstiden ska arbetstagaren utföra sitt arbete normalt och hen får normal lön för denna tid.

Arbetsgivaren har rätt att häva ett arbetsavtal bara av synnerligen vägande skäl, till exempel om en arbetstagare försummat sin arbetsplikt eller ständigt varit försenad. Om ett arbetsavtal hävs, upphör även lönebetalningen och arbetets utförande omgående utan uppsägningstid. Innan en arbetsgivaren kan säga upp eller häva ett arbetsavtal ska denne höra arbetstagaren i frågan. Vanligen förutsätts, att arbetstagaren fått en varning innan hen kan sägas upp.

I stora företag (över 20 arbetstagare) ska samarbetsförhandlingar föras innan arbetsgivaren kan säga upp anställda av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker. Läs mera Samarbetshandboken (på finska).

Uppsägningstid

Uppsägningstiden då en arbetstagare säger upp sig

  • 14 dagar om arbetsförhållandet varit i kraft högst fem år.
  • en månad, om arbetsförhållandet varit i kraft längre än fem år.

Uppsägningstid, då en arbetsgivare säger upp en arbetstagare, är

  • 14 dagar, om arbetsförhållandet varit i kraft högst ett år.
  • en månad, om arbetsförhållandet varit i kraft mellan ett år och fyra år.
  • två månader, om arbetsförhållandet varit i kraft mellan fyra och åtta år.
  • fyra månader, om arbetsförhållandet varit i kraft mellan åtta och tolv månader.
  • sex månader, om arbetsförhållandet varit i kraft längre än tolv år.