Prövotid

Då ett arbetsavtal ingås kan man komma överens om en särskild prövotid. Inom prövotiden, efter att arbetsförhållandet inletts, kan såväl arbetsgivaren som arbetstagaren häva arbetsavtalet med omedelbar verkan. Efter hävning under prövotiden följs alltså inte uppsägningstider. Arbetsgivaren får dock inte agera diskriminerande om hävning under prövotid används. Dessutom ingår i arbetstidslagen en bestämmelse om att ingendera parten får använda hävning under prövotid på osakliga grunder sett till prövotidens syfte.

Enbart kollektivavtalets bestämmelse om prövotid binder inte parterna, utan kollektivavtalet ska uttryckligen innehålla ett villkor om prövotid. Om prövotid kan enligt arbetstidslagen avtalas högst för sex månader. Om en arbetstagare under prövotiden har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet, har arbetsgivaren rätt att förlänga prövotiden med en månad för var 30:e kalenderdag under arbetsoförmåga eller familjeledighet. Arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren om förlängning av prövotid innan prövotiden upphör.

I ett tidsbundet arbetsförhållande får prövotiden inklusive förlängning utgöra högst hälften av arbetsavtalet, dock inte mera än sex månader.

Om det i ett kollektivavtal som binder arbetsgivaren finns en bestämmelse om prövotid, ska arbetsgivaren meddela arbetstagaren då arbetsavtalet ingås om att denna bestämmelse tillämpas.