1. Exportindustrin utgör grunden för Finlands ekonomi

Huvudmålsättningen för Industrifackets industri- och näringslivspolitik är att garantera en rättvis lönesättning och schyssta arbetsvillkor för arbetstagarna samt skapa jämlika konkurrensförutsättningar för företagen. Det är livsviktigt för hela Finlands välfärd och sysselsättningen att exporten och industrin blomstrar. Den offentliga makten bör i samarbete med arbetsmarknadsparterna leda utvecklingen så att andelen förvärvsarbete i Finland ökar, samtidigt som arbetsuppgifterna blir mer mångsidiga.

Industrifacket efterlyser samhällsansvar hos företagsägarna och arbetsgivarorganisationerna. För att på lång sikt kunna utveckla det finländska samhället behövs både en ny inställning och nytt ansvarstagande. En kortsiktig maximering av vinsterna är ingen hållbar politik, då det av samhället samtidigt krävs ytterligare stöd till företagen. Företagarrisken får inte heller överföras på arbetstagarna. Genom samarbete bör det skapas en bättre balans mellan samhällets och företagens behov. Utifrån de här utgångspunkterna vill Industrifacket bygga upp arbetslivet och den finländska välfärdsmodellen.

Det behövs mer enighet i de politiska linjedragningarna kring hur vi ska förnya vår industri och trygga tillverkningsindustrins verksamhetsförutsättningar i Finland. Regeringsprogrammen bör sammanfatta de viktigaste utvecklingstrenderna, samt lista behövliga politiska åtgärder och i samråd med arbetsmarknadsparterna inleda ett beredningsarbete. Då de olika branschförbunden deltar i beredningen, synliggörs situationen hos de i Finland verksamma företagen.

Syftet med statens ägarpolitik är att modernisera näringsstrukturen på lång sikt. En konsekvent statlig ägarstyrning är ett centralt verktyg för att främja de för arbetstagarna viktiga industri- och näringslivspolitiska målen. För att öka sysselsättningen och tillväxten inom exportbranscherna, bör ägarpolitiken vara samhälleligt och företagsekonomiskt hållbar. Ett statligt ägande skapar förutsättningar för näringslivets konkurrenskraft och viljan att investera.

En utmaning för det finländska näringslivet är att det inhemska, långsiktiga kapitalet är litet. Därför har statens kapital och ägarskap stor betydelse. Via statligt ägande kan vi stöda företagen så att deras huvudkontor stannar i Finland samt på så sätt trygga, stärka och stabilisera ägandet i nationellt viktiga branscher och bolag. Det bör även vara möjligt att öka det statliga ägandet. Som en tumregel bör staten inte avstå från sin majoritetsandel i de statliga bolagen och inte heller, helt eller delvis, sälja ut dem till privata aktörer.