4. Välfärdsmodellen möjliggör en hållbar näringslivsverksamhet

Industrifacket vill att finländarnas välfärd, möjligheter och trygghet stärks. Det är möjligt via en skattefinansierad välfärdsmodell med fungerande offentlig service. De är samtidigt en förutsättning för upprätthållandet av en hållbar näringslivspolitik. Välfärdsmodellen har fått utstå prövningar och hot till följd av problem med den ekonomiska utvecklingen och en skattepolitik som varit inriktad på att sänka den totala skattegraden. Lösningen för Finlands del ligger i hur vi lyckas bygga upp en näringslivsverksamhet som en hållbar finansieringsgrund för landets ekonomi.

De största hoten gällande finansieringen av välfärdsmodellen är en låg sysselsättningsgrad, den långvariga arbetslösheten och snuttjobben. Den strukturella arbetslösheten är det svåraste problemet i vårt samhälle. Finland behöver alla sina nuvarande medborgare, samt även nya, i arbete och som skattebetalare. Att kunna upprätthålla en hög sysselsättningsgrad är på lång sikt lösningen på vårt hållbarhetsunderskott och samtidigt vägen till bättre välfärd för hela befolkningen. En hög sysselsättningsgrad innebär också att det finns tillräckligt med arbetstillfällen och att arbetstagarna klarar sig på sina förvärvsinkomster.

Strukturomvandlingen och den tillhörande livliga migrationen inom landet utmanar vår välfärdsmodell. Folk flyttar till tillväxtcentrum i landets södra och västra delar. Landsbygden och regionerna lider av utflyttning. Kommuner i strukturomvandlingsområden lider av en försämrad försörjningskvot på grund av en allt åldrande befolkning, vilket även hotar vår välfärdsmodell. Regionala skillnader påverkar efterfrågan på arbetskraft. I tillväxtcentrumen finns konkurrens om arbetstagarna, medan tillgång och efterfrågan inte alltid möts i strukturomvandlingsområdena.

Dessa försämringshot mot vår välfärdsmodell bör övervinnas med demokratiska medel och så stor enighet som möjligt. Varaktiga resultat bör sökas via förhandlingar och avtal. Ett erkännande av den industriella produktionens betydelse för nationalekonomin, samt en förståelse för de globala megatrenderna är ödesfrågor för hela landet.

Industrifacket anser att det i Finland behövs en fungerande arbetsmarknad, utbildning på hög nivå samt att kunskap, produktutveckling och innovationer bör främjas. Vår finanspolitik bör förutom att stärka den ekonomiska tillväxten, även i rätt tid stabilisera konjunkturväxlingar och avvärja en växande arbetslöshet.