9. En föregångare inom energi- och klimatfrågor

Industrifacket vill bidra till att Finland också i framtiden är ledande inom energi- och klimatlösningar. Landets näringslivsstruktur skapar dock behov som bör beaktas. Speciellt för processindustrin är tillgången på el till ett konkurrenskraftigt pris viktigt. Den kemiska industrin, skogsindustrin samt metallförädlingen behöver mycket energi. Klimatåtgärder bör genomföras på ett ansvarsfullt sätt, men också så att de inte leder till oskälig ekonomisk belastning för de finländska företag som verkar på världsmarknaden.

Även om energiförbrukningen inom industrin har minskat på många sätt, påverkar elpriset industrins konkurrenskraft. Finland måste stärka sin självförsörjning på elmarknaden. Produktionen av utsläppsfri energi med hjälp av kärnkraftverk är motiverad, med tanke på tillgången till el och kampen mot klimatförändringen. Dessutom måste produktionen av förnybar energi på marknadsvillkor öka, eftersom det ger miljönytta, förbättrar försörjningsberedskapen och skapar arbetsplatser i strukturomvandlingsområden.

Bekämpningen av klimatförändringen är ett mål som är allmänt accepterat inom Europeiska unionen och via internationella avtal. I jämförelse med resten av världen är Finlands koldioxidutsläpp, och i synnerhet utsläppen från industrin, dock små. Partikelutsläppen från våra fabriker och trafiken har minskat och Finland har ställt upp ambitiösa mål för att ytterligare minska utsläppen. Målsättningarna bör förverkligas på ett ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Över våra gränser kommer dessutom avsevärda mängder av partiklar till Finland, varför det behövs en mer noggrann övervakning av de internationella avtalen.

För att nå utsläppsmålen måste vi satsa bl.a. på utsläppssnål energi och biobränslen. Målsättningen med den globala klimatpolitiken är att effektivt stävja klimatförändringen. För att uppnå detta behövs investeringar i utsläppssnål och energieffektiv teknologi. Det är också nödvändigt att skapa globala spelregler för utsläppen och utsläppshandeln, utan att konkurrensen förvrängs.