Förbundskongressen

Förbundskongressen 2023

Industrifackets högsta beslutande organ är kongressen, som sammanträder vart femte år. Nästa förbundskongress hålls 22–24.5.2023 i Tammerfors, 442 kongressombud väljs i kongressvalet 10–31.3.2023.

Val till förbundskongressen

  • De ordinarie medlemmarna bildar en valmansförening med en kandidat. Minst 10 undertecknare (kandidat + 9), som alla måste vara från samma valkrets. Kandidaten måste stå till arbetsmarknadens förfogande.
  • Valmansföreningar kan bilda ett valförbund med kandidater i valkretsen. De grupper (valförbund) som för närvarande verkar i förbundets administration är Yhteistyön Tekijät/ Industrins samarbetare (socialdemokrater och obundna) och Teollisuuden Vaikuttajat /Industrins påverkare (vänstern och obundna).
  • Alla kandidater är antingen kandidater för valförbund eller kandidater som ställts upp av valmansföreningar utanför valförbunden.
  • De ordinarie medlemmar som finns till arbetsmarknadens förfogande röstar på kandidater i sin valkrets under perioden 10–31.3.2023 antingen genom elektronisk röstning eller poströstning.

Bildande av valmansförening

En valmansförening kan bildas av minst 10 medlemmar som har betalat sin medlemsavgift minst tre (3) månader innan kandidatlistorna lämnas in. Valmansföreningen utser en kandidat bland sina medlemmar. Valmansföreningens grundare måste tillhöra samma valkrets. En medlem får vara medlem i endast en valmansförening.

En valmansförening kan endast lägga fram en (1) valbar kandidat. Den som ställer upp i valet ska skriftligen ge sitt samtycke till sin kandidatur. Valmansföreningen ska bland sina medlemmar välja ett ombud och en suppleant.

Bildande av valförbund samt antal kandidater

Antalet kandidater i ett valförbund kan vara högst dubbelt så stort som antalet ombud i valkretsen, utökat med en kandidat per varje påbörjade tusen (1 000) medlemmar i valkretsen. Valförbundens kandidater ställs upp per valkrets i alfabetisk ordning på en sammanställd kandidatlista.

Valbarhet

Vid val av kongressombud är fackavdelningarnas ordinarie medlemmar som står till arbetsmarknadens förfogande röstberättigade och valbara. Den som står till arbetsmarknadens förfogande är

  • löntagare eller arbetslös arbetssökande i åldern 15–68 år
  • företagarmedlem
  • deltidspensionerad
  • en ordinarie medlem som enligt stadgarna är befriad från medlemsavgiften, om någon av ovanstående punkter uppfylls

Valkretsar

Valkretsarna för teknologiindustrins kollektivavtal och teknisk service och tekniskt underhåll bildas enligt valkretsarna i de statliga valen 2019. De övriga avtalsbranscherna följer den riksomfattande valkretsindelningen.

Teknologiindustrin och teknisk service och tekniskt underhåll

Valkrets

Antal kandidater

Antal ombud (1/ påbörjat 300-tal)

01 Helsingfors 19 8
02 Nyland 56 24
03 Egentliga Finland 76 33
04 Satakunta 44 19
05 Tavastland 51 22
06 Birkaland 62 27
07 Sydöstra Finland 37 16
08 Savolax-Karelen 51 22
09 Vasa 62 27
10 Mellersta Finland 35 15
11 Uleåborg 56 24
12 Lappland 19 8
13 Landskapet Åland 3 1

Nationella valkretsar

Valkrets

Antal kandidater

Antal ombud (1/ påbörjat 300-tal)

14 Gruvbranschen 12 5
15 Plåt- och industri­isolerings­branschen 10 4
16 Mekaniska skogsindustrin och bioindustrin 74 32
17 Snickeri­industrin 42 18
18 Bil- och maskin­branscherna 62 27
19 Plast­produkts­industrin och kemiska produkt­industrin, båt­byggnads­industrin, borst- och pensel­industrin 65 28
20 Den kemiska basindustrin 26 11
21 Glaskeramiska industrin, anställda vid Fiskars Finland Oy Ab, ädel­metall­branschen, glasnings-, byggnads­glasnings- och glas­förädlings­branschen 17 7
22 Olje-, naturgas- och petrokemiska industrin 12 5
23 Gummi­industrin 12 5
24 Sko- och läderindustrin 7 3
25 Bildäcksbranschen 7 3
26 Medie- och tryckeri­branschen 30 13
27 Textil- och modebranschen 21 9
28 Skogsbranschen, plantskole­branschen 10 4
29 Skogsmaskin­branschen, torv­produktions­­branschen 10 4
30 Utdelare, direktutdelning 10 4
31 Textil­vårds­branschen 9 4
32 Trädgårds­branschen, grön- och miljö­anläggnings­branschen 10 4
33 Kommuni­kations­branschens tjänstemän (Grafinet) 7 3
34 Landsbygds­näringarna, pälsbranschen 7 3

*Det maximala antalet kandidater i ett valförbund 1 031

Röstberättigade

Röstberättigade är de ordinarie medlemmar i fackavdelningarna som har betalat sina medlemsavgifter för minst tre månader före den första röstningsdagen och som på begäran kan intyga det, eller som har antecknats i förteckningen över röstberättigade.

De medlemmar i fackavdelningarna som har full ålderspension eller som har invalidpension är inte röstberättigade

Bevis på rösträtt skickas till alla röstberättigade medlemmar på basis av uppgifterna i förbundets medlemsregister.

Fackavdelningens ansvar för sina medlemmars rösträtt

  • Fackavdelningen ansvarar för att granska de personuppgifter som medlemmarna uppgett och för att kontrollera medlemskapet i förteckningen över röstberättigade som förbundet skickat enligt den aktuella situationen. Fackavdelningen ska rätta felaktiga uppgifter i förbundets medlemsregister på det sätt som fastställts av förbundets centralvalnämnd.

Medlemmens ansvar för sin rösträtt

  • Medlemmen ska själv kontrollera sina medlemskaps- och adressuppgifter i E-tjänsten, hos fackavdelningen, regionkontoret eller huvudkontorets medlemskapsenhet för att säkerställa att hen får valmaterialet, särskilt om medlemmen misstänker att adressuppgifterna är bristfälliga eller felaktiga.

Röstningen sker antingen elektroniskt eller per post Den röstberättigade får använda endast ett röstningssätt. Om en röstberättigad av misstag har använt både elektronisk röstning och poströstning, beaktas den elektroniska rösten i första hand.

Elektronisk röstning

Röstberättigade kan rösta elektroniskt 10.3.2023 kl. 09.00–31.3.2023 kl. 12.00.

Poströstning

Röstberättigade kan rösta per post 10–31.3.2023. Returkuvertet ska ha anlänt till den adress som förbundets centralvalnämnd anvisat senast kl. 12.00 den dag då omröstningen avslutas. De returkuvert som inkommit efter den utsatta tiden förkastas.

Fackavdelningarnas röstningstillfällen

Fackavdelningens styrelse beslutar om huruvida fackavdelningen ordnar tillfällen för omröstning, med möjlighet till elektronisk röstning.

Om fackavdelningen beslutar att ordna tillfällen för omröstning, ska den i god tid innan valnämnderna tillsätts lista jobben inom avdelningens kompetensområde samt inrätta avdelningens centrala valberedning och det antal arbetsplatsspecifika och roterande valnämnder som behövs på basis av förteckningen. Fackavdelningens centrala valkommitté kan också vara den enda valkommittén.

Om det finns flera fackavdelningar på orten eller arbetsplatsen kan de grunda gemensamma valkommittéer. Fackavdelningens styrelse ska meddela röstningstillfällena till förbundets kontor och uppgifterna för de valkommittéer som är verksamma vid dessa tillfällen

Centralvalskommittén ska tillsammans med fackavdelningens övriga valkommittéer sammanträda för att upprätta ett register över röstningsställen enligt anvisningar från Industrifackets centralvalnämnd, samt en detaljerad plan för hur det elektroniska valet genomförs.

Fackavdelningens valkommittéer ska på gemensamt överenskommet sätt effektivt meddela om röstningstillfällen och tidpunkter för omröstning, på det sätt som förbundets centralvalnämnd förutsätter.

Fackavdelningens röstningstillfällen ska ordnas så att så många som möjligt har möjlighet att utöva sin rösträtt.

Det får inte finnas något annat valrelaterat material på röstningsstället än det valmaterial som förbundets centrala valnämnd har beslutat om. Omröstningen sker i ett valbås. Valkommittéerna måste garantera att väljarnas valhemlighet bevaras.

Omröstnings- och valordning 2023 och valdirektiv