Industrifackets nya strategi drar riktlinjer för följande fem år

Industrifacket möter flera olika utmaningar i sin verksamhetsmiljö och under följande år kommer förbundet att försöka lösa problemen alltmer strategiskt. Strategisk planering har utgjort en allt viktigare del av förbundets verksamhet sedan 2018. Det här syns bland annat i att de årliga verksamhetsplanerna bygger på strategin och att mätbara resultat väntas av verksamheten. Dessutom försöker man sammanföra organisationen och strategins struktur.

Förbundskongressen har dragit upp linjerna för åren 2023–2028. Målet med den nya strategin är en tydligt definierad länk till förbundsorganisationen så att det ska vara lättare att del på ansvar. Strategin är en blandning av både medlemmarnas och förbundets experters åsikter. Industrifackets värdegrund skrevs in redan då Industrifacket blev till år 2017. Den står också oförändrad i Industrifackets nya strategi.

De viktigaste punkterna i den nya strategin är att trygga de allmänbildande kollektivavtalen, förbättra förhandlingspositionen lokalt samt att aktivera medlemmarna. Förbundet vill att medlemsantalet växer och organiseringsgraden ökar i avtalsbranscherna. Förbundet strävar efter att påverka samhälleligt för att trygga kollektivavtalen. Fokus i medlemsrekryteringen ligger bland annat unga arbetstagare.

I strategin finns inskriven en strävan om att stärka den lokala och arbetsplatsspecifika verksamheten och organiseringen. Huvudförtroendemännens ställning tryggas och de erbjöds stöd och utbildning. Medlemmarna uppmuntras både till organiseringsarbete på arbetsplatsen och deltagande i kollektivavtalsförhandlingarna. Ett reformprogram utarbetas för fackavdelningarna.

Industrifacket vill erbjuda en stark och synlig roll i egenskap av en samhällelig debattör och förnyare. Under kommande år kommer förbundet att satsa på att utveckla arbetslivet och arbetsmarknaden även genom samhällspåverkan.

Ett av de mål som skrivits in i den nya strategin är strävan efter att få till stånd ett ramavtal i industrin. Förbundet stöder även en grön omställning och vill utveckla yrkesutbildningen.

Ett fokus på utvecklingen av medlemsservice och kommunikation finns också i den strategi som Industrifackets kongress godkänt. Reformen utnyttjar digitalisering i hög grad. Den utbildning som Industrifacket erbjuder ska vara lättillgänglig. Genom de här besluten stöder vi utvecklingen av både arbetslivet och Industrifacket som fackförbund.