Industrifacket stöder ungas psykiska hälsa och familjers välmående

Industrifacket har gjort en donation på 3 000 euro till Mieli Psykisk hälsa Finland rf och Mannerheims barnskyddsförbund.

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf är ett förbund för psykisk hälsa. MIELI rf främjar psykisk hälsa, erbjuder krishjälp och förebygger psykisk ohälsa. MIELI rf är en av världens äldsta medborgarorganisationer inom psykisk hälsa och har hjälpt finländare att klara av livets kriser i över 125 år.

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s grundläggande uppgift är att främja psykisk hälsa och förebygga problem. MIELI rf försvarar allas rätt till god psykisk hälsa. Föreningen koordinerar ett riksomfattande nätverk av kriscenter samt främjar psykisk hälsa och välbefinnande bland barn och unga, i arbetslivet och bland seniorer.

Föreningen anser att grundstenarna för välmående senare i livet läggs redan i barndomen. Välmående bildas av trygga människoförhållanden och en trygg miljö att växa upp i och känslan av att bli sedd och hörd.

Mannerheims barnskyddsförbund är en medborgarorganisation vars mål är att främja barnets och familjens välbefinnande, öka respekten för barndomen och ger den en mer framträdande plats i samhället och få barnens synpunkter beaktade i beslutsfattandet.

Varje barn har rätt till en god och lycklig barndom. Mannerheims Barnskyddsförbund samarbetar med andra organisationer, samfund och nätverk för att denna rätt skall förverkligas.

Vi stöder föräldraskap och växelverkan mellan generationerna samt arbetar för barnens hälsa och en god miljö. Samlingsplatser för familjer med småbarn, familjecaféer och klubbar arrangeras. För de yngre skoleleverna ordnar Mannerheims barnskyddsförbund eftermiddagsklubbar och eftis. Genom nätverket av vänelever i grundskolan ökar sammanhållningen, trivseln och tryggheten i skolan. Barn och ungdomstelefonen samt jouren för föräldrar lyssnar, hjälper och ger råd både per telefon och per e-post.