Liittokokouksen hyväksymä strategia asettaa Teollisuusliitolle tavoitteet viideksi vuodeksi

Teollisuusliitto kohtaa toimintaympäristössään monia haasteita, ja tulevina vuosina niitä ratkotaan entistä suunnitelmallisemmin. Strateginen suunnittelu onkin vakiinnuttanut asemansa liitossa vuodesta 2018 lähtien. Tämä on näkynyt muun muassa siten, että vuosittaiset toimintasuunnitelmat perustuvat strategiaan, toimintaa ja sen tuloksia mitataan, minkä lisäksi liiton organisaatiota ja strategian rakennetta on sovitettu yhteen.

Liittokokous linjasi uuden strategian vuosiksi 2023–2028. Se asettaa pääsuunnat liiton tulevalle toiminnalle. Uuden strategian tavoitteilla on aikaisempaa täsmällisemmin määritelty linkki liiton organisaatioon, jolloin vastuunjako on helpompaa. Strategian kannalta tärkeimmät asiat on sijoitettu toiminnan ytimeen. Strategiassa yhdistyvät sekä liiton jäsenten että asiantuntijoiden mielipiteet ja näkemykset. Teollisuusliiton arvopohja ja toimintaperiaatteet määriteltiin jo vuonna 2017, kun Teollisuusliitto syntyi. Ne ovat uudessa strategiassa ennallaan.

Uuden strategian tärkeimpiä linjauksia ovat muun muassa yleissitovien työehtosopimusten aseman turvaaminen, neuvotteluvoiman parantaminen paikallisesti sekä jäsenten aktivoiminen. Liitto haluaa kasvattaa jäsenmäärää ja kääntää järjestäytymisasteen nousuun sopimusaloillaan. Työehtosopimusten turvaamiseksi tehdään myös yhteiskunnallista vaikuttamista. Jäsenhankintaa kohdistetaan mm. nuoriin työntekijöihin.

Strategialla pyritään vahvistamaan liiton paikallista, työpaikkakohtaista toimintaa ja organisoitumista. Pääluottamusmiesten asema turvataan sekä osaamista ja tukea lisätään. Jäseniä osallistetaan sekä järjestämiseen työpaikoilla että työehtosopimusneuvotteluihin. Ammattiosastoille valmistellaan uudistusohjelma.

Teollisuusliitto haluaa voimakkaan ja näkyvän roolin keskustelunavaajana ja uudistajana yhteiskunnassa. Tulevina vuosina liitto panostaa työelämän ja työmarkkinoiden kehittämiseen myös yhteiskunnallisella vaikuttamisella. Yksi strategiaan kirjatuista tavoitteista on raamisopimuksen synnyttäminen teollisuuteen. Liitto myös tukee teollisuuden vihreää siirtymää ja haluaa kehittää ammattikoulutusta paremmaksi.

Liittokokouksen hyväksymässä strategiassa panostetaan Teollisuusliiton jäsenten palveluiden ja viestinnän kehittämiseen. Uudistuksissa hyödynnetään digitalisaatiota kattavasti. Liiton järjestämän koulutuksen saavutettavuutta parannetaan. Näillä linjauksilla tuetaan myös edellä mainittuja tavoitteita työelämän ja liiton kehittämiseksi.