Intressebevakning

Intressebevakningsverksamheten i Industrifacket har som viktigaste uppgift att förbättra förbundsmedlemmarnas utkomst, sysselsättning och köpkraft samt att trygga rättvisa arbetsvillkor, en trygg arbetsmiljö och rättvist bemötande i arbetslivet inom alla sina avtalsbranscher.

Målen för intressebevakningen fullföljs genom att förbättra de kollektivavtal som förbundet förhandlar fram, genom att påverka innehållet i arbetslagstiftningen och genom att effektivt övervaka villkoren i lagstiftningen och i kollektivavtalen. Målen för intressebevakningen fullföljs också genom att främja en industri-, arbetsmarknads- och samhällelig politik i enlighet med medlemmarnas intressen, bl.a. med hjälp av metoder för samhällspåverkan.

Sektorer

Avtalsverksamheten inom förbundet delas upp i kemi-, teknologi- och trävarusektorer. Sektorerna sköter självständigt avtalsfrågor som hör till den egna sektorn, i enlighet med de gemensamma riktlinjerna och besluten inom avtalsverksamhetsenheten i förbundet. Förbundet förhandlar fram kollektivavtal för alla branscher som det representerar.

Förbundets förhandlingar om kollektivavtal, tolkning, tillämpning, utveckling och avgöranden vid meningsskiljaktigheter sker i första hand enligt avtalsbransch. Det utses avtalsexperter och kollektivavtalsdelegationer för sektorernas avtalsbranscher.

Verkställandet av de gemensamma riktlinjerna och utvecklingen förutsätter ett nära och regelbundet samarbete mellan sektorerna. Sektorcheferna säkerställer att det finns ett aktuellt informationsutbyte mellan sektorerna och att de gemensamma riktlinjerna drivs framåt.

Kollektivavtalsrådgivning och handläggning av
meningsskiljaktigheter

I enlighet med förhandlingsordningen förhandlas meningsskiljaktigheter på arbetsplatsen. Vid behov kan hjälp begäras av sektorernas experter eller regionombudsmännen, för att avgöra meningsskiljaktigheter på arbetsplatsnivå. Konflikter som inte kunnat lösas på arbetsplatserna handläggs av sektorexperterna, förbundets jurister och arbetsmiljöexperter.

För förtroendemännen och medlemmarna enkelt nåbara och tillgängliga rådgivnings- och tolkningstjänster gällande kollektivavtal, ges av experterna på regionkontoren eller av sektorexperterna.