Työsuojelun jatkokurssi 1. vko

Esittely / Presentation

Kurssi syventää peruskurssilla hankittuja tietoja ja taitoja. Tavoitteena on, että osallistujat kykenevät soveltamaan tietoa omaan työympäristöönsä.

Kurssille ilmoittautuminen päättyy edellisen viikon keskiviikkona.

Kohderyhmä / Målgrupp

Työsuojeluhenkilöt

Sisältö / Innehåll

• arvioida työpaikkansa työsuojelutavoitteita ja toimintamalleja.
• ehdottaa kehittämiskohteita työsuojelutavoitteisiin ja toimintamalleihin.
• arvioida työpaikkansa työturvallisuuden tasoa ja ohjeita.
• arvioida työpaikkansa työturvallisuuteen liittyvien vaaratekijöiden tunnistamista ja riskienhallinnan hallintamenettelyjä.
• toimia työpaikkansa erilaisissa neuvottelutilanteissa aktiivisena osapuolena.
• toimia omassa tehtävässään epäasiallisen kohtelun ja häirintätilanteiden ongelmaratkaisu- ja menettelytapatilanteissa.
• määritellä työpaikkansa näkökulmasta työkykyyn vaikuttavat asiat.
• kuvata keskeiset asiat työkyvyttömyystilanteiden (sairaus/työtapaturma/ammattitauti) korvaamisesta.
• antaa esimerkkejä työntekijän tukemisesta työterveysneuvotteluissa.

Kurssin hyväksytysti suorittaminen oikeuttaa viiteen (5) opintopisteeseen.

Koulutuspaikka / Utbildningsplats

Murikka-opisto
Kuterintie 226
34260 Terälahti (Murikka-opisto)

Kysy lisätietoja / Mer information

Lisätietoja kurssista: [email protected]